Spring navigation over
Indhold start

Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed

Dato20.02.2018
Nummer738

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er i dag svært for unge under 18 år at få lov til at drive egen virksomhed i stedet for at være almindelig lønmodtager. Det kræver Statsforvaltningens tilladelse jf. Værgemålsloven § 43, hvoraf det fremgår, at Statsforvaltningen skal give en særlig tilladelse, før mindreårige kan få et CVR-nummer og drive selvstændig virksomhed. Men lovgivningen tolkes meget restriktivt af Statsforvaltningen – og ifølge flere eksperter uden begrundelse herfor.

Ifølge reglerne skal den mindreårige være fyldt 15 år for at kunne ansøge Statsforvaltningen om en godkendelse til at drive selvstændig virksomhed.

Den mindreårige skal først have tilsagn af sine forældre/værger, der på vegne af den mindreårige skal ansøge Statsforvaltningen om godkendelse ved en skriftlig ansøgning. Statsforvaltningen træffer herefter en afgørelse efter et konkret skøn i hver enkelt sag.

Værgerne skal i ansøgningen til Statsforvaltningen oplyse, at de står inde for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med den mindreåriges erhvervsaktiviteter.

Ifølge statsforvaltningen skal reglerne sikre, at den mindreårige er klædt på til opgaven som selvstændig, og at de økonomiske og forretningsmæssige forhold er i orden, så den mindreårige ikke kommer til at trække et erstatningsansvar med sig videre i livet eller på anden måde er udsat.

Sådanne overvejelser må det dog formodes, at de mindreåriges forældre/værger allerede har gjort sig, inden de på vegne af de mindreårige søger om tilladelse. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Børnerådet har udtalt, at hvis de økonomiske forhold er på plads, skal børn ikke bremses i at berige dem selv. Sociale tiltag, hvor iværksætteri bruges til at få børn med sociale problemer på rette spor, har vist, at iværksætteri kan være medvirkende til at få børns udvikling i den rigtige retning.

Endvidere modarbejder dette krav om Statsforvaltningens godkendelse regeringens mål om en stærkere iværksætterkultur i Danmark. I modsætning til regeringens målsætning gør det nuværende krav det vanskeligt for mindreårige at blive iværksættere og udleve drømmen om egen virksomhed. Til gengæld holder det mindreårige initiativrige mennesker fast i en lønmodtagerkultur, som de ikke selv ønsker at være en del af.

Tal fra statsforvaltningen viser, at andelen af godkendte ansøgninger om drift af selvstændig virksomhed for mindreårige har været faldende siden 2014 og frem til første halvår af 2017. Således blev 9 ud af 81 ansøgninger godkendt af Statsforvaltningen i 2016, mens kun 3 ud af 62 ansøgninger blev godkendt i første halvår af 2017.

Statsforvaltningen er meget restriktiv med godkendelser af ansøgninger, som de mindreårige iværksætteres værger allerede står inde for. Eksempelvis har en 17-årig dreng, hvis forældre begge har solide indkomster, og som havde en forretningsidé inden for en branche, hvor han havde særlige kompetencer, modtaget afslag med henvisning til, at han lige så godt kunne have et almindeligt fritidsarbejde som lønmodtager. Det på trods af, at han allerede arbejdede inden for branchen og havde flere ordrer på hånden, som han i princippet kunne leve af.

Det bør være et gældende princip, at iværksætterlyst og idérigdom ikke begrænses af alder og bureaukrati.

I og med de mindreåriges værger allerede har givet tilsagn og stiller garanti for ethvert krav mod den mindreåriges virksomhed, bør det ikke være en myndighed, der begrænser mindreåriges muligheder for at stifte og drive selvstændig virksomhed.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder stiftet og drevet af mindreårige mellem 15 og 18 år.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår en ændring af Værgemålsloven § 43, så mindreårige over 15 år kan drive selvstændig virksomhed i form af enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed med værgers tilladelse uden en godkendelse af Statsforvaltningen.

Det vil i praksis betyde, at Statsforvaltningen er forpligtet til at give den mindreårige tilladelse til at indhente et CVR-nummer, ligeså snart myndigheden har modtaget et tilsagn og en garantistillelse fra værgerne, der hæfter personligt for eventuelle krav mod den mindreåriges virksomhed. Det bør i den forbindelse undersøges, om sagsbehandlingsledet i Statsforvaltningen fortsat vil være nødvendigt. I tilsagnet skal det desuden klart fremgå, at forældrene/værgerne og den mindreårige ved, hvad det indebærer at stifte virksomhed.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres ikke

Virksomhedsforum for enklere regler har foreslået en ændring af værgemålslovens § 43, således at der ikke længere skal kræves godkendelse fra Statsforvaltningen for, at mindreårige over 15 år kan drive selvstændig virksomhed, hvis værgerne giver tilsagn og påtager sig at hæfte personligt for eventuelle krav mod den mindreåriges virksomhed. I tilsagnet skal det fremgå, at forældrene/værgerne og den mindreårige ved, hvad det indebærer at stifte virksomhed.

Regeringen har stor forståelse for, at initiativrige unge mennesker ønsker at stifte egen virksomhed. Det er dog samtidig vigtigt at sikre, at de virksomheder, som unge iværksættere stifter, drives på forsvarlig vis, da de unge påtager sig en risiko.

Det er værgemålslovens grundlæggende udgangspunkt, at børn og unge under 18 år er mindreårige og umyndige, der som udgangspunkt ikke selv kan forpligte sig ved aftaler eller råde over formue.

Det er i det lys, at den særlige mulighed efter værgemålsloven § 43 – om tilladelse til at drive egen virksomhed – skal ses. Tidligere var det kun muligt for værgen for en voksen umyndig person at søge om en sådan tilladelse til at drive egen virksomhed. I 1995 blev reglen udvidet til også at omfatte mindreårige, der er fyldt 15 år. Udvidelsen af reglerne blev indført i erkendelse af, at der var et vist – om end begrænset – behov for, at mindreårige skulle have mulighed for at drive virksomhed på egen hånd.

Formålet med den særlige ordning – set i sammenhæng med formålet med værgemålsloven i øvrigt – er grundlæggende at beskytte umyndige mod de risici, der er forbundet med at drive virksomhed. Særligt er det vurderingen, at den umyndige bør beskyttes mod at stifte en stor gæld, der kan følge vedkommende ind i voksenlivet. Derudover er der risiko for, at den umyndige – på grund af manglende erfaring, modenhed mv. – kan gøre sig skyldig i overtrædelse af eksempelvis bogføringsloven, moms- og skattelovgivningen mv.

Efter regeringens opfattelse tilgodeser Virksomhedsforums forslag ikke i tilstrækkelig grad hensynet til at beskytte den mindreårige. Værgers hæftelsesansvar vil således f.eks. ikke sikre, at værgerne har den fornødne forretningsmæssige indsigt til at bistå den mindreårige, eller i øvrigt beskytte den mindreårige mod overtrædelser af lovregler, som umyndige kan have svært ved at overskue.