Spring navigation over
Indhold start

Økologicertifikater til USA

Dato20.02.2018
Nummer737

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever, at certifikatudstedelse i forbindelse med eksport til USA af økologiske produkter er unødigt ressourcekrævende. Det eksisterende eksportregime er efter virksomhedernes opfattelse ikke gearet til at understøtte virksomhedernes eksportaktiviteter.

Virksomhederne bruger således lang tid på at finde ud af, hvilke regler der gælder, og har i den forbindelse vanskeligt ved at få hurtig hjælp fra de relevante myndigheder, så de kan agere agilt i markedet og i forhold til deres kunder. Virksomhederne efterlyser en vejledning på området, som er fyldestgørende ift., at det hurtigt kan konstateres, hvilket certifikat der skal anvendes, og hvordan det skal udfyldes.

De danske myndigheder på området (Landbrugsstyrelsen og/eller Fødevarestyrelsen) har over for virksomhederne oplyst, at der kan gå op til 14 dage før et certifikat foreligger. Dette gør det vanskelig altid at imødekomme kundens krav til levering; det er typisk aldrig kun op til virksomheden at bestemme forsendelsestidspunktet. Kunden kan have et behov for at modtage forsendelsen inden 14 dage - eller i morgen, og ikke alle kunder kan acceptere en forlængelse af leveringstiden. Derfor skal kontakt til myndighederne gennem kontaktformular udvides fx til en fast track proces/ telefonisk betjening af hensyn til virksomhedernes muligheder for hurtigt at efterkomme efterspørgsel fra kunder.

Endelig efterspørger virksomhederne smidige digitale løsninger ift. betaling for certifikaterne, som i dag sker ved hjælp af frankeret svarkuvert. Det opleves således, som en forældet model helt ude af trit med eksisterende muligheder for fx elektronisk/digital betaling via Mobile Pay eller lign.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, der eksporterer fødevarer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Fødevareministeriet dels forbedrer sin vejledning om økologieksport til USA, især med henblik på konkret angivelse af og eksempler på hvilket certifikat, der skal anvendes, og hvordan det skal udfyldes, dels forbedrer mulighederne for hurtigt at få kontakt med styrelsens medarbejdere samt anvender tidssvarende systemer for betaling af certifikaterne. Tiltagene skal samlet set medføre, at virksomhederne kan minimere deres leveringstid til kunderne.

Yderligere oplysninger

Relevant myndighed: Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen (MFVM).

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 555 af 29/05/2017 om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer samt bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2017 om økologisk jordbrugsproduktion mv.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Udstedelse af økologicertifikater til USA er beskrevet på Fødevarestyrelses hjemmeside under Eksport af økologiske produkter til USA se her. Disse regler gælder for alle EU-lande, der vil eksportere økologi til USA.

På hjemmesiden ligger der bl.a. en wordfil med det økologicertifikat, som skal bruges ved eksport af økologiske varer til USA. Certifikatet udfyldes af virksomheden og sendes pr. mail til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning til de tilsynsførende, således at de kender certificeringsprocessen, og hvordan man udsteder et NOP Import Certificate (økologicertifikat).

Der er ikke sat en bestemt tidsfrist til udstedelse af et økologicertifikat til USA. Når det drejer sig om rene vegetabilske produkter, kan det udstedes uden, at der kræves en supplerende certificering af produktionen. Der stilles derimod supplerende krav til animalske økologiske produkter til USA i forhold til EU økologireglerne omkring antibiotikafri produktion igennem hele produktionskæden.

Til animalske økologiske produkter kan man derfor kun udstede et økologicertifikat til USA, hvis en forud supplerende certificering af primærproduktionen og af forarbejdningen kan sikre, at antibiotikafri producerede økologiske animalske produkter ikke er blevet blandet sammen med andre produkter. Det er Landbrugsstyrelsen, som gennemfører certificering af primærproduktionen, og Fødevarestyrelsen, som gennemfører certificering af forarbejdningen. Når virksomheden og dens leverandører er blevet supplerende certificeret til en antibiotikafri økologisk produktion, så kan økologicertifikatet til USA udstedes indenfor kort tid af Fødevarestyrelsen. På Fødevarestyrelsens hjemmeside oplyses der, at den af virksomheden forud udfyldte wordfil skal sendes i god tid, fordi Fødevarestyrelsen skal have mulighed for at kontrollere varerne, inden de sendes til USA.

Forslaget fra Virksomhedsforum kan kun gennemføres i mindre grad, da der altid vil være en godkendelsesproces med krav til særlige procedurer på bedrifterne og i forarbejdning, som skal overholdes inden der kan udstedes et økologicertifikat til USA. Udstedelsen af certifikater kan derfor ikke gøres mere fleksibelt. Der er i øjeblikket dialog med en virksomhed og Landbrugsstyrelsen er i gang med at finde frem til, hvordan krav om antibiotikafri økologisk animalsk produktion til USA kan opfyldes på bedrifterne. Der er p.t. ikke fastsat gebyr til udstedelse af certifikaterne, men når omfanget af en supplerende kontrol er klar, så kan der komme krav til gebyr, som dog aftales på forhånd med virksomhederne eller meldes ud på hjemmesiden.

For at få afklaret eventuelle problemer omkring eksport af økologiske produkter til USA vil Fødevarestyrelsen rejse emnet i Fødevarestyrelsens virksomhedsdialogforum for økologi.

Forslaget er implementeret i 2018

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets svar fra juni 2018, at forslaget er implementeret. Forslaget kan kun implementeres delvist, idet ækvivalensaftalen mellem EU og USDA fastlægger, at der kun må sælges produkter fra antibiotikafri økologisk produktion som økologiske til USA. For alle produkter med animalsk indhold kræver det derfor en særskilt certificering af producenterne.

For i øvrigt at få afklaret eventuelle problemer omkring eksport af økologiske produkter til USA, vil Fødevarestyrelsen rejse emnet i Fødevarestyrelsens virksomhedsdialogforum for økologi ved møde den 6. december 2018.