Spring navigation over
Indhold start

Økologicertifikater til USA

Dato20.02.2018
Nummer737

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever, at certifikatudstedelse i forbindelse med eksport til USA af økologiske produkter er unødigt ressourcekrævende. Det eksisterende eksportregime er efter virksomhedernes opfattelse ikke gearet til at understøtte virksomhedernes eksportaktiviteter.

Virksomhederne bruger således lang tid på at finde ud af, hvilke regler der gælder, og har i den forbindelse vanskeligt ved at få hurtig hjælp fra de relevante myndigheder, så de kan agere agilt i markedet og i forhold til deres kunder. Virksomhederne efterlyser en vejledning på området, som er fyldestgørende ift., at det hurtigt kan konstateres, hvilket certifikat der skal anvendes, og hvordan det skal udfyldes.

De danske myndigheder på området (Landbrugsstyrelsen og/eller Fødevarestyrelsen) har over for virksomhederne oplyst, at der kan gå op til 14 dage før et certifikat foreligger. Dette gør det vanskelig altid at imødekomme kundens krav til levering; det er typisk aldrig kun op til virksomheden at bestemme forsendelsestidspunktet. Kunden kan have et behov for at modtage forsendelsen inden 14 dage - eller i morgen, og ikke alle kunder kan acceptere en forlængelse af leveringstiden. Derfor skal kontakt til myndighederne gennem kontaktformular udvides fx til en fast track proces/ telefonisk betjening af hensyn til virksomhedernes muligheder for hurtigt at efterkomme efterspørgsel fra kunder.

Endelig efterspørger virksomhederne smidige digitale løsninger ift. betaling for certifikaterne, som i dag sker ved hjælp af frankeret svarkuvert. Det opleves således, som en forældet model helt ude af trit med eksisterende muligheder for fx elektronisk/digital betaling via Mobile Pay eller lign.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, der eksporterer fødevarer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Fødevareministeriet dels forbedrer sin vejledning om økologieksport til USA, især med henblik på konkret angivelse af og eksempler på hvilket certifikat, der skal anvendes, og hvordan det skal udfyldes, dels forbedrer mulighederne for hurtigt at få kontakt med styrelsens medarbejdere samt anvender tidssvarende systemer for betaling af certifikaterne. Tiltagene skal samlet set medføre, at virksomhederne kan minimere deres leveringstid til kunderne.

Yderligere oplysninger

Relevant myndighed: Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen (MFVM).

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 555 af 29/05/2017 om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer samt bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2017 om økologisk jordbrugsproduktion mv.