Spring navigation over
Indhold start

Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fø-devarer, foder og biprodukter)

Dato20.02.2018
Nummer735

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder oplever, at der er både uklare regler og at det er svært at gennemskue, hvem der er rette tilsynsførende i de tilfælde, hvor virksomhederne har aktiviteter, der både omfatter fødevarer, biprodukter og foder. Det medfører i praksis, at virksomhederne dobbeltregistres, og uigennemskueligheden i forhold til hvilke regler, der kontrolleres efter, giver virksomhederne udfordringer i dagligdagen.

Virksomheder kan f.eks. forædle en simpel råvare til både foder, fødevarer eller biprodukt. Det er Fødevarestyrelsen og i visse tilfælde også Landbrugsstyrelsen, som udfører tilsyn med de pågældende produktioner.

Der gælder forskellige regler og krav til de pågældende produktioner. Det er dog ikke regelgrundlaget, der i denne sammenhæng ses som en byrde, men det faktum, at der i praksis ikke er klarhed over og sker en koordinering af hvem, der har tilsynet med den pågældende virksomheds fødevareaktiviteter/foderaktiviteter/biproduktaktiviteter. Fx kan en grovvarevirksomhed med økologisk produktion, som modtager økologiske korn fra landbruget, modtager økologiske fødevarekorn fra landbruget, modtager økologiske råvarer fra et tredjeland - og producerer foder, have kontrol både fra Landbrugsstyrelsen og fra Fødevarestyrelsen endog på samme dag, og det kan konstateres, at der ikke er koordinering mellem styrelserne, ligesom der ikke er udveksling af data om forhold, der allerede er kontrolleret. (På trods af, at der er tale om kontroludøvelse inden for samme ministerium og i øvrigt kontrol inden for samme styrelse (FVST) for så vidt angår kontrol af hhv. fødevarer, foder og biprodukter).

Virksomhederne har længe efterspurgt et en løsning på problemstillingen, ikke mindst af hensyn til kontroltilrettelæggelsen i virksomheden, og de ressourcer, som virksomhederne anvender til forberedelse af myndighedernes kontrol. Men også fordi kontrollen er brugerfinansieret og betales af virksomhederne.

Berørte virksomheder

(Fødevare)virksomheder, som har flere produktioner inden for samme virksomhed.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kontrollen med blandede virksomheder forenkles, koordineres og samordnes, så antallet af kontroller på samme virksomhed inden for samme ministerium og inden for samme styrelse reduceres. Tiltagene skal resultere i, at virksomhederne fremadrettet oplever, at deres tid ift. kontrolforberedelse minimeres og kontroludgifterne falder. Det bør ideelt set være muligt, at der er én tilsynsførende, som tager sig af det samlede tilsyn, uanset aktivitet.

Yderligere oplysninger

Relevant myndighed: Fødevarestyrelsen (MFVM).

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1647 af 15/12/2016 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., og bekendtgørelse nr. 1528 af 09/12/2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. Kontroludøvelsen er nationalt fastsat og tilrettelagt og kræver ikke umiddelbart ændringer på EU-niveau.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Fødevarestyrelsen gennemfører i 1. halvår 2018 en undersøgelse af, hvorledes styrelsens forskellige kontrolopgaver hos virksomheder med flere aktiviteter (foder, fødevare og / eller animalske biprodukter) mest hensigtsmæssigt kan koordineres. Dette kan ske ved enten samtidig gennemførelse af kontrollen og / eller overdragelse af kontrollen med flere lovgivningsområder til én tilsynsførende.

Virksomhederne vil ved en koordinering af kontrollen få færre kontrolbesøg.

Forslaget forventes gennemført fra 2019.

Forslaget er ikke implementeret

Fødevarestyrelsen er i gang med en undersøgelse af, hvorledes styrelsens forskellige kontrolopgaver hos virksomheder med flere aktiviteter (foder, fødevare og / eller animalske biprodukter) mest hensigtsmæssigt kan koordineres. Dette kan f.eks. ske ved enten samtidig gennemførelse af kontrollen og / eller overdragelse af kontrollen med flere lovgivningsområder til én tilsynsførende.

Implementering af forslaget forventes påbegyndt i løbet af 2019.