Spring navigation over
Indhold start

Import af vareprøver

Dato20.02.2018
Nummer734

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever, at det er meget bureaukratisk, herunder at der er en lang sagsbehandlingstid i forbindelse med at søge om importtilladelse af vareprøver fra tredjelande. Det forsinker og fordyrer både udviklingsarbejdet med samarbejdspartnerne og handel med kunder i tredjelandene.

Det vedrører fx virksomheder, der eksporterer ingredienser fx stivelse og fibre til anvendelse i fødevarer til kunder i tredjelande, der som led i udvikling af nye fødevarer udfører forsøg med de pågældende ingrediensers egenskaber fx i forhold til holdbarhed, tekstur, smag eller lign.

Import af fødevarer fra tredjelande som vareprøve må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsekontrollen. Tilladelse må ikke gives, hvis der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden.

Det er helt fornuftigt og nødvendigt at sikre, at varer, der indføres, ikke udgør en risiko for mennesker og dyrs sundhed, og i øvrigt for eksporten. Det forsinker og fordyrer imidlertid udviklingsarbejdet med samarbejdspartnere og handel med kunder i tredjelandene at skulle ansøge om importtilladelse, hver gang en ansat vender hjem fra en kunde i et tredjeland med en vareprøve, eller hver gang et produkt sendes retur til virksomheden efter afprøvning. Hertil kommer, at den pågældende samarbejdspartner i et tredjeland kan have svært ved at acceptere, at man ikke umiddelbart kan tage produktet ind i Danmark. Det er jo ”deres/kundens/landets” gode produkter.

Typisk vil vareprøver, som indføres og returneres fra tredjelande, tilgå den oprindelige producent og dér undergå yderligere testning/tilretning fx på virksomhedens laboratorium.

Foruden bureaukratiet, som inkluderer tid og omkostninger, der går ift. ansøgning om importtilladelse hver gang en vareprøve indføres til Danmark, har virksomheder konkret oplevet, at kontrollen og håndhævelsen af reglerne om importtilladelse ikke har været proportional og risikobaseret. Det gælder især, hvor risikoen i forhold til den indførte vareprøve er hypotetisk både i forhold til kvaliteten af vareprøven og den efterfølgende håndtering i virksomheden. Der er således et generelt krav i lovgivningen om, at fødevarevirksomheder skal have et egenkontrolprogram, som på et risikobaseret grundlag sikrer, at risici i produktionen forebygges og håndteres, herunder i forbindelse med indførsel af produkter fra tredjelande.

Det efterspørges derfor fra virksomhederne, at der inden for rammene af gældende regler kan etableres et system som, baseret på den pågældende virksomheds risikovurdering og dokumentation for en hensigtsmæssig håndtering af vareprøver, imødekommer virksomhedernes behov for at kunne handle agilt ift. produktudvikling og eksport. Ligeledes efterspørges en mere proportionel og risikobaseret kontrol og håndhævelse.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, som eksporterer fødevarer/ingredienser til fødevarer, som importeres til Danmark som vareprøver.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der inden for rammerne af gældende lovgivning ses på mulighederne for, at virksomheder kan kvalificere sig til at håndtere vareprøver og dermed fx opnå en generel eller tidsbegrænset tilladelse til at hjemtage prøver samt tage egne vareprøver retur fra bestemte lande/områder. Kvalificeringen skal tage udgangspunkt i virksomhedens produktion og risikovurdering, og systemet vil indgå i virksomhedernes egenkontrol og kontrolleres på samme måde, idet det tydeligt her skal fremgå, hvordan den pågældende vareprøve fra det pågældende land håndteres.

Yderligere oplysninger

Relevant myndighed: Fødevarestyrelsen (MFVM).

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1570 af 12/12/2016 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres

Reglerne for indførsel af vareprøver af animalske fødevarer fremgår af § 44 i veterinærkontrolbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1570 af 12. december 2016 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer). I henhold til stk. 1 må indførsel kun ske efter forudgående tilladelse. Denne bestemmelse er en direkte implementering af artikel 16, stk. 1, litra e) i veterinærkontroldirektivet (Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet). Bestemmelsen skal sikre, at myndighederne på forhånd kan vurdere, om der er dyresundhedsmæssige risici ved indførslen.

Fødevarestyrelsen har for nylig ensrettet processen, så alle vareprøveansøgninger om animalske fødevarer nu behandles samme sted, og sagsbehandlingen af de uproblematiske produkter dermed er blevet hurtigere. Produkter fra lande, hvorfra almindelig import ikke er tilladt, skal fortsat vurderes dyresundhedsmæssigt fra sag til sag, og sagsbehandlingstiden er derfor længere. Dette gælder også prøver af danske produkter, som returneres fra lande, som ikke er godkendt dyresundhedsmæssigt.

Fødevarestyrelsen har for flere år siden indført muligheden for at få en tidsbegrænset, generel vareprøvetilladelse, således at virksomheder, der med jævne mellemrum modtager (evt. uopfordret får tilsendt) vareprøver, ikke skal søge i hver enkelt situation. En sådan generel tilladelse kan kun omfatte vareprøver fra tredjelande, som EU har godkendt dyresundhedsmæssigt. Ansøgning sendes til den lokale fødevarekontrolenhed.

Bestemmelserne om forudgående tilladelse og evt. dyresundhedsmæssig vurdering er fastsat til beskyttelse af EUs dyresundhedsmæssige status. Fødevarestyrelsen vurderer, at dette hensyn bør have første prioritet, og med indførelsen af den tidsbegrænsede, generelle tilladelse mener Fødevarestyrelsen at have sikret en så lempelig administration af området som muligt. Umiddelbart vurderes Virksomhedsforums forslag allerede at være opfyldt med muligheden for tidsbegrænset, generel tilladelse, men kendskabet til denne ordning bør tilsyneladende udbredes. Ordningen indsættes i § 44 i veterinærkontrolbekendtgørelsen ved førstkommende revision.

Forslaget er implementeret i 2018

Som anført i det oprindelige svar er det beskrevne problem allerede løst i Fødevarestyrelsens eksisterende administration af reglerne. Kendskabet til dette vil blive udbredt ved indsættelse i veterinærkontrolbekendtgørelsen. Den opdaterede veterinærkontrolbekendtgørelse sendes i ekstern høring i december 2018 med henblik på forventet ikrafttræden pr. 1. februar 2019.

Fødevarestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at igangværende forhandlinger i EU-kommissionsregi tyder på, at Kommissionen vil stramme op på reglerne for indførsel af vareprøver fra tredjelande, således at alle vareprøver af animalske produkter fremover skal til grænsekontrol. Dette vil indebære en væsentlig ændring for importører af vareprøver af animalske fødevarer og vil betyde, at den beskrevne ordning med generelle tidsbegrænsede tilladelser til at indføre vareprøver er overflødig, da alle sendinger af vareprøver vil skulle forhåndsanmeldes og kontrolleres ved indførsel fra tredjeland.

Disse regler vil i givet fald træde i kraft pr. 14. december 2019.