Spring navigation over
Indhold start

Bekendtgørelse om visse andre stoffer

Dato20.02.2018
Nummer731

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der ønsker at markedsføre fødevareprodukter tilsat visse andre stoffer end vitaminer og mineraler, skal som en dansk særregel anmelde tilsætningen og betale omkostningerne forbundet med en ekstra og unødvendig sikkerhedsvurdering udført af DTU-Fødevareinstituttet.

Danmark har som et af de eneste lande i EU indført en national regel, der pålægger fødevareproducenter at ansøge om tilladelse til at tilsætte et givent stof til et produkt, hvis det har en renhed højere end 50 % eller er opkoncentreret mere end 40 gange. Der er tale om opkoncentreringer af ganske almindeligt anvendte ingredienser, som eksempelvis blåbærekstrakt. Kravene afspejler imidlertid ikke, om der vil være en reel risiko forbundet med at indtage stoffet, da risikoen afhænger af mængden af stoffet, der indtages. Dertil kommer, at virksomhederne allerede som led i dens egenkontrol redegør for sikkerheden ved brug af de enkelte stoffer som led i overholdelsen af Artikel 14 i Fødevareforordningen [178/2002].

Sikkerhedsvurderingen medfører et fast gebyr på 33.000 kr. kombineret med mindst en dags internt arbejde pr. anmeldelse. Anmeldelsen skal foretages igen, hver gang stoffet ønskes tilsat en anden kategori af fødevarer, hvor der skal ske en risikovurdering på ny. Virksomhederne skal herefter vente op til 6 måneder på at få svar fra DTU-Fødevareinstituttet på, om et produkt, der indeholder stoffet, må markedsføres. Når tilsætningen er godkendt, kan tilsvarende tilsætning benyttes af alle i branchen.

Forarbejdet til anmeldelsen er også omkostningstungt at lave, da det i den nye ”Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer” (VEJ nr. 10212 af 13/12/2017) er angivet 9 forskellige eksempler på, hvordan man kan regne renhed eller koncentration ud. For at virksomhederne kan være sikre på, at de holder sig inden for de angive grænseværdier for renhed eller opkoncentration, kræves derfor et større analysearbejde. Man skal bl.a. ind og kigge på hvilke stoffer i produktet, der betragtes som aktive stoffer og vedlægge informationer, som danske virksomheder oplever, at udenlandske leverandører ikke kan/vil levere til denne type registrering, da de ikke skal lave den for andre kunder i andre EU-medlemslande.

Særligt for små- og mellemstore virksomheder er der således tale om en meget ressourcekrævende og omkostningsfyldt proces, men for virksomheder af alle størrelser gælder, at virksomhederne ofte fravælger at anvende sådanne stoffer. Derved begrænses innovationen af fødevareprodukter tilsat visse andre stoffer end vitaminer og mineraler i Danmark. Samtidig oplever virksomhederne, at danske forbrugere lovligt kan købe produkter med de pågældende stoffer på internettet fra producenter i andre EU-lande. Det er konkurrenceforvridende og i modstrid med tanken bag det indre marked.

Berørte virksomheder

Alle fødevarevirksomheder, der producerer fødevarer i Danmark tilsat visse andre stoffer end vitaminer og mineraler. Fødevarestyrelsen modtager i dag et begrænset antal anmeldelser om året, men det skal bemærkes, at det kun er toppen af isbjerget, da de fødevarevirksomhederne anvender langt størstedelen af de arbejdsressourcer, der vedrører bekendtgørelsen på, at arbejde sammen med forskellige leverandører om en løsning, der netop ikke indebærer krav om anmeldelse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kravet om anmeldelse afskaffes. Kravet medfører unødvendigt ressourcekrævende dobbeltarbejde, da virksomhederne allerede i deres egenkontrol skal redegøre for sikkerheden ved brug af disse stoffer.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer (1281 af 29/11/2017) udspringer af EU Forordning (1925/206). Det er derfor vurderingen, at der er tale om dansk praksis på området, og at en ændring heraf kan foretages inden for forordningens rammer.

Virksomhedsforum har tidligere fremsendt forslag 118 vedr. ”Dansk berigelsespraksis”, der ligeledes vedrørte den danske model for risikovurdering mv. Nærværende forslag adskiller sig fra forslag 118 ved dels, at der er tale om andre stoffer reguleret i et særskilt bekendtgørelse. Kravene vedrørende ”visse andre stoffer” heri er langt mere ressourcekrævende særligt for SMV’er, idet ansøgningsgebyret er væsentligt højere end for vitaminer og mineraler, ligesom der heller ikke tale om samme model til vurdering af risiko.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres ikke

Læs svaret her.