Spring navigation over
Indhold start

Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato

Dato20.02.2018
Nummer729

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Frugt og grønt udgør det største madspild i detailsektoren. Det er en kategori, der er svær at styre, da der blandt andet ikke er datomærkning på varerne, og kunderne ofte går efter de mest friske varer. Det efterlader ofte de varer, der har et kedeligt udseende, i butikkerne. Frugt og grønt er underlagt en række mærkningskrav jf. EU's handelsnormer for frisk frugt og grønt fx oplysninger om oprindelse, sort og klasse. Kravene betyder også, at hvis et stykke kedeligt frugt eller grønt sorteres fra og placeres et nyt sted i butikken med henblik på donation eller salg til reduceret pris i butikken, skal mærkningsoplysningerne om varen, fx om oprindelse, følge varen.

Såfremt en butik ønsker at bekæmpe dette madspild ved at samle kedeligt frugt og grønt og markedsføre det andetsteds i butikken til reduceret pris eller som give-away til kunderne, vil det derfor være meget svært at sikre fuld overholdelse af mærkningskravene, da varerne vil blive blandet tilfældigt sammen. I nogle tilfælde kan der være to slags af samme produkt med forskellig oprindelse, og dermed risikerer forbrugerne at blive vildledt. Forbrugeren har dog altid muligheden for at fravælge ”datovarerne”, hvis de ikke kan acceptere de manglende sporbarhedsoplysninger.

Frugt og grønt kan ikke nedmærkes på samme måde som fx en pakke pålæg eller liter mælk. En løsning kunne være at fjerne kedeligt frugt og grønt fra de sædvanlige hylder og ompakke det i en dagens pose til stærkt reduceret pris. Men det vil i praksis ikke være muligt med de nuværende mærkningskrav til frugt og grønt.

Berørte virksomheder

Detailvirksomheder med salg af frugt og grønt. Ca. 3.000 virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den danske regeringen i EU arbejder for, at der indføres en undtagelse til mærkningskravene for frugt og grønt ved donation i butik eller ompakket madspildspose til stærkt reduceret pris, som også sælges i butik, så detailvirksomheder får flere muligheder for at bekæmpe madspild, end det er tilfældet i dag. Forslaget kan med fordel tages op i den europæiske forenklingsplatform REFIT Platform foruden gennem øvrige relevante kanaler til fremme af danske interesser.

Yderligere oplysninger

Friske frugter og grønsager omfattet af handelsnormerne fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013.

Reglerne om den generelle handelsnorm fremgår Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2011.

Der har tidligere været stillet forslag nr. 386 i Virksomhedsforum vedrørende handelsnormerne for frugt og grønt. Forslaget vedrørte bedre muligheder for at donere fødevarer uden krav om frasortering af for gamle madvarer. Forslaget blev implementeret tilbage i 2015, og nærværende forslag er således et næste skridt i kampen mod madspild.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

I sit spørgsmål har Virksomhedsforum rettet opmærksomheden mod de vanskeligheder som detailhandlen i praksis møder ved salg af frisk frugt og grønt, der ikke længere er tiltrækkende for kunderne, til en nedsat pris. Det fremføres, at den gængse praksis med at samle varer til nedsat pris (”datovarer”) på et særligt sted i butikken giver visse udfordringer i forhold til mærkningen. Virksomhedsforum nævner, at det vil være ønskeligt, at butikkerne kan samle ”kedeligt” frugt og grønt i en ”dagens pakning”, men at en sådan madspildspraksis vanskeliggøres af mærkningskravene til frisk frugt og grønt fastsat i handelsnormerne.

Reglerne om handelsnormerne for frisk frugt er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager. Der gælder en generel handelsnorm for alle produkter, mens der for 10 produkter er fastsat særlige handelsnormer (Æbler, pærer, citrusfrugter, jordbær, salat, peberfrugter, ferskner og nektariner, druer, tomater og kiwi), hvor der gælder en række udvidede krav, herunder krav til mærkning. Sådanne produkter kan dog sælges, hvis de blot overholder den generelle handelsnorm, som siger, at produkterne skal være mærket eller skiltet med ”produkt til forarbejdning« eller med anden tilsvarende ordlyd (Se artikel 4, stk. 3.). Oplysninger som sort og klasse skal ikke oplyses i disse tilfælde.

Frisk frugt og grønt kan sælges uemballeret eller i færdigpakningerne, og frugt og grønt kan sælges blandet i pakninger. Uemballeret frugt og grønt og frugt og grønt i færdigpakninger skal mærkes med oprindelses land, mens frugt og grønt i blandinger kan mærkes med:

a) »blanding af frugt og grøntsager fra EU«

b) »blanding af frugt og grøntsager fra tredjelande«

c) »blanding af frugt og grøntsager fra EU og tredjelande«.

For uemballeret frugt og grønt skal oprindelsesland angives ved skiltning, og oprindelseslandet skal kunne identificeres for hvert produkt. Hvis produkterne sælges i færdigpakninger, skal pakkevirksomheden fremgå af mærkningen, og butikken kan ikke selv pakke frugt og grønt uden at være registreret hertil. Det er således korrekt, at en opfyldelse af Virksomhedsforums forslag reelt vil kræve en ændring i handelsnormerne for frugt og grønt.

I forslaget anfører Virksomhedsforum, at frugt og grønt udgør det største madspild i detailsektoren. Ministeriets har allerede i en række sammenhænge peget på nødvendigheden af en indsats mod madspild af frugt og grønt i detailsektoren. MFVM vil inddrage problematikken om handelsnormer i den kommende EU-strategi om madspild. Herefter vil forslaget blive bragt op i de relevante fora i EU i et forsøg på at finde en fælles løsning i EU til at begrænse det madspild, som sker på frugt og grønt området.

Forslaget er ikke implementeret

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets svar fra juni 2018, at ministeriet vil inddrage problematikken om handelsnormer i den kommende EU-strategi om madspild. Herefter vil forslaget blive bragt op i de relevante fora i EU i et forsøg på at finde en fælles løsning i EU til at begrænse det madspild, som sker på frugt og grønt området.

I ministeriets EU-strategi for forebyggelse og reduktion af fødevaretab og madaffald inklusiv madspild fra september 2018 er vurderingen, at der ikke er opbakning i EU til ændre handelsnormerne for frugt og grønt, der ville gøre det nemmere at sælge frugt og grønt, der ikke længere kan sælges til fuld pris. Kommissionen har igangsat en proces med evaluering af handelsnormerne. Ministeriet vil fortsat inddrage madspildsproblematikken i alle sammenhænge, hvor det vil være relevant.