Spring navigation over
Indhold start

Administrative lettelser ved fødevaredonation

Dato20.02.2018
Nummer727

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Detailvirksomheder med salg af fødevarer oplever unødigt strenge sporbarhedskrav ved donation af overskydende fødevarer, fx til velgørende organisationer, herberger mv. Det medfører unødvendigt madspild, fordi det er for dyrt og bøvlet for virksomhederne at donere.

Ved levering af varer til anden fødevarevirksomhed skal de almindelige sporbarhedsbestemmelser overholdes – dvs. kravene om sporbarhed et skridt tilbage og et skridt frem i kæden (jf. Fødevarestyrelsens vejledning om sporbarhed). Derudover er der en række ekstrakrav til sporbarhed på en række produkter, herunder fx kød.

Sporbarhed er et vigtigt værktøj, da fødevarevirksomheder har pligt til at trække produkter, der ikke overholder krav til fødevaresikkerhed, tilbage fra markedet. Dette gøres normalt med udgangspunkt i faktura og it-systemer.

Sporbarhedskravene er i sig selv ikke problematiske, hvis man fx er en engrosvirksomheder. Men for detailbutikker, der ikke normalt er omfattet af sporbarhedskravet ”et led frem”, er det med de nuværende regler meget svært at donere overskydende fødevarer til velgørende organisationer. Det skyldes, at detailvirksomhederne sælger til den endelige forbruger, der kun får en kassebon og altså ikke en faktura, der kan spores til vedkommende, der har købt produktet. Virksomhederne har således ikke elektroniske systemer til at varetage sporbarhedsdokumentationen et skridt frem i kæden.

Sikring af sporbarhed fra en detailbutik til en anden fødevarevirksomhed vil derfor skulle foregå som en manuel proces i butikken, dvs. der skal skrives faktura manuelt samt føres et register over modtagere i tilfælde af tilbagetrækninger. I forbindelse med tilbagetrækning skal butikken manuelt gennemgå lister på de fødevarevirksomheder, der har modtaget varer og kontakte dem med henblik på tilbagetrækning, hvilket vil være en meget stor administrativ byrde. Disse regler gælder også, hvis detailvirksomheder vælger at donere til andre virksomheder, fx organiserede fødevarebanker. De nuværende sporbarhedsregler begrænser således incitamentet til at donere overskudsvarer til velgørende organisationer m.v.

Berørte virksomheder

Alle detailvirksomheder med salg af fødevarer. 2-3.000 virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den danske regering i EU arbejder for, at der indføres en undtagelse til sporbarhedskravene ved donation af overskydende fødevarer til velgørende organisationer. Modtagervirksomhederne, dvs. velgørende organisationer mv., skal i stedet sidestilles med den endelige forbruger. Eventuelt kan det tilføjes, at en modtager skal erklære, at de ajourfører sig med Fødevarestyrelsens hjemmeside i forhold til eventuelle tilbagekaldelser af fødevarer. Forslaget kan med fordel tages op i den europæiske forenklingsplatform REFIT Platform foruden gennem øvrige relevante kanaler til fremme af danske interesser.

Yderligere oplysninger

Fødevareforordningens artikel 18.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres

De gældende EU-regler om sporbarhed findes i fødevareforordningen og en ændring som foreslået af virksomhedsforum vil derfor skulle ske ved en justering af disse bestemmelser. EU-Kommissionen har netop som udløber af en REFIT-evaluering af fødevareforordningen tilkendegivet, at der vil komme forslag om tilpasninger af den gældende fødevareforordning. Disse ændringer forventes alene at vedrøre EFSA, men det vil være muligt i denne forbindelse fra dansk side at fremsætte forslag om ændringer i sporbarhedsbestemmelserne.

Miljø- og fødevareministeriet vil derfor snarest fremsende forslag til EU-Kommissionen om at medtage forslag om tilpasning af de relevante bestemmelser i fødevareforordningen, således at der gives mulighed for at imødekomme virksomhedsforums forslag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at EU-Kommissionen planlægger vedtagelse af ændringer senest ultimo oktober 2019.

Problematikken omkring fødevaredonation og krav om sporbarhed har været behandlet i EU-Kommissionen i 2017. EU-Kommissionen har i deres guide offentliggjort den 16. oktober 2017 vedrørende donation af fødevarer præciseret, at kravene til sporbarhed efter fødevareforordningens art. 18, og håndtering af evt. tilbagetrækninger/tilbagekaldelser, jf. art. 19, ikke kan fraviges i forbindelse med donation af fødevarer. Derfor er der netop taget stilling i EU til de forslag, som erhvervet har foreslået i relation til sporbarhed og donation. Da EU-reglerne således ikke giver mulighed for, at der på nationalt niveau kan dispenseres fra kravet om sporbarhed, er den eneste mulighed for at få mere fleksible regler på området, at de gældende EU-regler bliver justeret.

Forslaget er implementeret i 2018

De generelle EU-regler om sporbarhed findes i fødevareforordningen. EU-Kommissionen har i oktober 2017 offentliggjort en guide omkring donation af fødevarer. I guiden er det slået fast, at kravene til sporbarhed gælder uanset om fødevarerne er doneret eller på anden måde markedsført. Hensynet med sporbarhedsreglerne er at kunne sikre en effektiv og hurtig tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af usikre fødevarer. Dette beskyttelseshensyn gælder dermed uanset om fødevarerne er solgt eller doneret.

EU-reglerne giver ikke mulighed for, at Danmark kan dispensere fra kravet om sporbarhed i relation til donerede fødevarer. En ændring som foreslået af virksomhedsforum om lempelse af kravene i forbindelse med donation af fødevarer, vil derfor alene kunne ske ved en ændring af EU-reglerne.

Regeringen har derfor i forbindelse med forhandlingerne af fødevareforordningen orienteret EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater om Danmarks ønske om at få åbnet for forhandlinger af reglerne om sporbarhed i relation til donation. Forhandlingerne af forslaget i Rådet har imidlertid ikke åbnet for andre bestemmelser end hidtil udmeldt af EU-Kommissionen. Det snævre fokus som EU-Kommissionen har lagt op til i forhandlingerne, har derfor ikke gjort det muligt for regeringen at få ændret sporbarhedsreglerne i relation til donation af fødevarer.