Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU

Dato20.02.2018
Nummer725

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det røde ø-mærke er et dansk kontrolmærke. Det må bruges på de produkter, der er reguleret af de fælles EU-regler. Det røde Ø-mærke fortæller, at det er de danske myndigheder, der fører kontrol med de virksomheder, der producerer, forarbejder, pakker eller mærker økologiske varer i Danmark.

Varer fra udlandet kan også være forsynet med det røde Ø-mærke, hvis den seneste forarbejdning eller mærkning er sket under den danske økologikontrol.

Når der bliver importeret økologiske varer fra lande uden for EU, skal det dokumenteres, at de er produceret og kontrolleret efter regler, der svarer til EU's økologiregler. I Danmark kontrolleres dette ved forevisning af leverandørens kontrolattest til Fødevarestyrelsen.

Såfremt produktet er produceret og kontrolleret efter regler, der svarer til EU’s økologiregler, og at dokumentation herfor er godtaget af Fødevarestyrelsen, kan virksomheder, som får producereret økologiske varer i andre EU-lande, men afsætter dem på det danske marked, påføre det danske Ø-mærke, – eksempelvis som et klistermærke – på produktet.

Det er til stor frustration og medfører en unødig omkostning for disse virksomheder, at skulle ommærke varerne i Danmark for at have lov til at anvende Ø-mærket, når der i praksis ikke sker en reel ændring af varen, fx forarbejdning eller pakning. Mange virksomheder vil gerne anvende det røde Ø-mærke, men vil samtidig gerne undgå at skulle allokere ressourcer til påsætning af mærkater.

Berørte virksomheder

Der er ifølge en opgørelse fra Fødevarestyrelsen fra august 2017 i alt 1899 virksomheder, som er underlagt styrelsens økologikontrol, heraf er 1020 engrosvirksomheder uden behandling, dvs. rene importører.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at danske virksomheder får mulighed for at få fortrykt det røde Ø-mærke på emballagen hos producenten eller leverandøren i et andet EU-land, men fortsat lader sig underlægge en uændret dansk økologikontrol, herunder kontrollen af dokumenter, certifikater m.v., og dermed tilladelse til at anvende det røde Ø-mærke på produktet. Virksomhedsforum foreslår derfor, at den danske regering i EU arbejder for, at økologiforordningen åbner for denne mulighed, og at regeringen efterfølgende tilpasser de danske regler for kontrol under Ø-mærket hertil.

Yderligere oplysninger

Lovgrundlaget er beskrevet nærmere i Vejledning om økologiske fødevarer mv. 21. februar 2017, kap. 3, hvori der henvises til Økologiforordningen.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres ikke

Baggrunden for at Ø-mærket kun kan påsættes i Danmark, jf. den danske bekendtgørelse om økologiske fødevarer, er, at Ø-mærket, jf. også kongekronen og teksten ”Statskontrolleret økologisk”, er et rent kontrolmærke, der specifikt refererer til de danske myndigheder.

Funktionen som et kontrolmærke, dvs. et mærke der flugter med/supplerer den obligatoriske mærkning med det danske økologikontrol-kodenummer, DK-ØKO-100, betyder, at Ø-mærket kan fastholdes med dets nuværende designmæssige udformning som et officielt mærke i overensstemmelse med dels EU’s økologiforordning og dels EU-traktatens forbud mod tekniske handelshindringer.

Ifølge EU’s økologiforordning er det obligatorisk at mærke med økologikontrol-kodenummeret for den kontrolmyndighed/det kontrolorgan, der har stået for kontrollen hos virksomheden, der fysisk har foretaget den sidste forarbejdning, pakning eller mærkning af varen - dvs. i praksis foretaget den sidste økologimærkning på en vare. Det er således ikke nok, at en dansk virksomhed, under dansk økologikontrol, har foranlediget mærkningen i udlandet. Den danske virksomhed skal fysisk have påført mærkningen under den danske økologikontrolordning.

At der skal mærkes med kontrolinstansen hos den virksomhed, der fysisk står for aktiviteten, finder Fødevarestyrelsen i høj grad medvirker til gennemsigtigheden i kontrollen fra jord til bord.

Funktionen som et rent kontrolmærke betyder, at mærket ikke udgør en teknisk handelshindring. Fra tid til anden er der fremført påstande om, at Ø-mærket udgjorde en teknisk handelshindring. Disse har hidtil kunnet tilbagevises netop fordi der er tale om et kontrolmærke, som flugter med EU-økologiforordningens bestemmelser om obligatorisk angivelse af seneste økologikontrolmyndighed ved et kodenummer, på fødevarer der færdigpakkes i EU (Eksempelvis SOLVIT-sag fra 2010, hvor en svensk virksomhed mente, at Ø-mærket udgjorde en teknisk handelshindring. Udfaldet af sagen blev, at SOLVIT ikke gik videre med sagen, og sagen blev fremstillet i SOLVIT’s årsrapport fra 2010 som en ”succeshistorie”.).

Ø-mærket knytter sig således, ligesom kodenummeret, til den kontrolinstans, der har stået for den seneste fysiske kontrol af produktet. Reglerne om Ø-mærket følger altså kravet i økologiforordningen om at oplyse om seneste kontrolinstans, og udenlandske fødevarer kan i Danmark, under den danske økologikontrol, mærkes med Ø-mærket på samme vilkår som dansk producerede varer.

Fødevarestyrelsen finder således ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre ved hverken EU’s økologiforordning eller bestemmelserne om Ø-mærket i den danske økologibekendtgørelse.