Spring navigation over
Indhold start

Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen

Dato20.02.2018
Nummer723

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der er underlagt Fødevarestyrelsens kontrol, oplever i nogle kontrolsituationer, at begge parter spilder unødig tid på kontrolbesøget, da kontrolbesøgene som udgangspunkt er uanmeldte.

Tidsspildet opstår eksempelvis i en situation, hvor den pågældende ansvarlige i virksomheden ikke er ledig i kontroløjeblikket eller i tiden med fremskaffelsen af de dokumenter, der skal kontrolleres på forlangende.

De uanmeldte og fysiske kontrolbesøg er gode og effektive i mange tilfælde på fødevareområdet, fx kontrol af hygiejne, mens de i nogle situationer ikke gør nogen reel forskel, og derfor oftest resulterer i et unødigt tidsspild for både virksomheder og kontrollanterne, fx kontrol af forskellige dokumenter. Denne skildring er også nævnt som et indsatsområde i Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrategi fra 2017 i forsøget på at sikre en mere effektiv kontrol.

Andre myndighedskontroller udføres allerede i dag som enten anmeldte besøg eller som skrivebordskontroller, hvilket er med til at sikre en effektiv kontrol for både myndigheder og virksomheder. Denne praksis kunne med fordel også udbredes i Fødevarestyrelsen.

Et konkret eksempel kan være kontrol af fødevarekontaktmaterialer, som i dag typisk består af kontrol af dokumenter, fx kontrol af overensstemmelseserklæringen. En sådan kontrol kunne med fordel udføres fra centralt hold i Fødevarestyrelsen som elektronisk dokumentkontrol, hvilket vil være tidsbesparende for begge parter, mens beskyttelsesniveauet vil forblive intakt.

Berørte virksomheder

60.000 fødevarevirksomheder (kontrolenheder) er underlagt Fødevarestyrelsens fødevarekontrol. Der foretages i alt 50.000 kontroller årligt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Fødevarestyrelsen igangsætter et arbejde med inddragelse af erhvervet med henblik på at klarlægge, hvilke områder der med fordel i højere grad end i dag kan foregå elektronisk fra centralt hold. Arbejdet skal resultere i udvælgelse af konkrete typer af kontrol, hvor elektronisk kontrol skal erstatte en større procentdel af de uanmeldte fysiske besøg.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om øget brug af administrativ kontrol (skrivebordskontrol), jf. forslag 617 (”Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol”). Forslaget omhandlede øget anvendelse af elektronisk kontrol i forbindelse med opfølgende kontrolbesøg for virksomheder, der allerede var blevet kontrolleret og havde fået anmærkninger. Nærværende forslag vedrører et generelt ønske om mere skrivebordskontrol på udvalgte områder, hvor hensynene omkring risiko- og behovsorienterede kontrolkoncept, der lå bag regeringens afvisning af 617 ikke kompromitteres.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Fødevarestyrelsen arbejder løbende med at udvikle kontrollen, så byrden for virksomheder mindskes mest muligt og så kontrollen gennemføres så effektivt som muligt. Fødevarestyrelsen arbejder konkret med at sætte ind med de rette indsatser og virkemidler der, hvor risici og behov er størst. Målet er en effektiv kontrol, hvor den enkelte virksomhed oplever, at kontrollen er relevant og understøtter deres kendskab til lovgivningen og dermed forbedrer deres muligheder for god regelefterlevelse og høj fødevaresikkerhed. Et middel hertil er blandt andet at analysere kontroltryk og Fødevarestyrelsen arbejder gennem kontrolstrategien konkret med, at kontrol i højere grad skal ske på baggrund af en segmentering af virksomhederne efter evne/vilje til at overholde reglerne og dermed øge omfanget af administrative kontroller. Kontrolstrategiens mål og indsatser er udviklet efter samarbejde og dialog med erhvervet.

I forslaget nævnes konkret kontrol af fødevarekontaktmaterialer (FKM) som et muligt område for øget brug af skrivebordskontroller. Det er et eksempel på et område, hvor nuværende regler gør det svært at undgå et fysisk tilsyn, da fremstilleren af FKM skal fremvise god fremstillingsmæssig praksis og dokumentation for materialet. Kontrollen af god fremstillingsmæssig praksis forudsætter en praktisk gennemgang af produktionen på stedet. På samme vis gælder det kontrollen af virksomheder med produktion af fødevarer. Her kontrolleres anvendelsen af materialet i forhold til mærkning eller anden brugsanvisning. Denne kontrol vil derfor ikke kunne udføres som en skrivebordskontrol.

Eksemplerne viser, at det i nogle tilfælde er svært at undgå den fysiske kontrol, men Fødevarestyrelsen vil blandt andet med afsæt i kontrolstrategien arbejde for at afdække, hvilke områder der i højere grad end i dag vil kunne kontrolleres administrativt frem for et fysisk besøg.

Forslaget er ikke implementeret

Fødevarestyrelsen arbejder løbende med at udvikle kontrollen, så byrden for virksomheder mindskes mest muligt og så kontrollen gennemføres så effektivt som muligt. Fødevarestyrelsen arbejder konkret med at sætte ind med de rette indsatser og virkemidler der, hvor risici og behov er størst. Målet er en effektiv kontrol, hvor den enkelte virksomhed oplever, at kontrollen er relevant og understøtter deres kendskab til lovgivningen og dermed forbedrer deres muligheder for god regelefterlevelse og høj fødevaresikkerhed. Et middel hertil er blandt andet at analysere kontroltryk og Fødevarestyrelsen arbejder gennem kontrolstrategien konkret med, at kontrol i højere grad skal ske på baggrund af en segmentering af virksomhederne efter evne/vilje til at overholde reglerne og dermed øge omfanget af administrative kontroller. Kontrolstrategiens mål og indsatser er udviklet efter samarbejde og dialog med erhvervet.

I forslaget nævnes konkret kontrol af fødevarekontaktmaterialer (FKM) som et muligt område for øget brug af skrivebordskontroller. Det er et eksempel på et område, hvor nuværende regler gør det svært at undgå et fysisk tilsyn, da fremstilleren af FKM skal fremvise god fremstillingsmæssig praksis og dokumentation for materialet. Kontrollen af god fremstillingsmæssig praksis forudsætter en praktisk gennemgang af produktionen på stedet. På samme vis gælder det kontrollen af virksomheder med produktion af fødevarer. Her kontrolleres anvendelsen af materialet i forhold til mærkning eller anden brugsanvisning. Denne kontrol vil derfor ikke kunne udføres som en skrivebordskontrol.

Eksemplet viser, at det i nogle tilfælde er svært at undgå den fysiske kontrol, men Fødevarestyrelsen vil blandt andet med afsæt i kontrolstrategien arbejde for at afdække, hvilke områder der i højere grad end i dag vil kunne kontrolleres administrativt frem for et fysisk besøg.