Spring navigation over
Indhold start

Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Udenlandsk arbejdskraft med statsborgerskab fra et EU/EØS-land har ret til at indrejse i Danmark og tage arbejde. Hvis EU-borgeren skal arbejde i Danmark ud over 3 måneder skal EU/EØS-borgeren registrere sig ved Statsforvaltningen.

Retten til at arbejde i Danmark har EU-borgeren efter reglerne om den frie bevægelighed.

Når EU-borgeren skal registrere sig ved Statsforvaltningen som arbejdstager, stiller Statsforvaltningen krav om, at borgeren skal fremvise ansættelseskontrakt og arbejdsgivererklæring, der ikke må være ældre end 30 dage og lønsedler, hvis borgeren allerede har arbejdet noget tid i Danmark.

Kravene til dokumentation for arbejdstagerstatus er meget omfattende, og virksomhederne oplever, at det er administrativt byrdefuldt at indhente arbejdsgivererklæring via Statsforvaltningens hjemmeside og fremsende ansættelseskontrakt og lønsedler for at bekræfte en ret, som medarbejderen allerede har efter EU-reglerne.

Virksomhederne har oplevet, at deres medarbejdere først har kunnet få deres medarbejdere registreret, når de har fremvist lønsedler for tre måneders arbejde i Danmark, selvom medarbejderen har efterlevet EU-kravet for at være arbejdstager på 10-12 timers arbejde på en uge i Danmark.

Statsforvaltningens krav om dokumentation for, at en medarbejder er arbejdstager kan således være meget vidtrækkende, og det har indflydelse på sagsbehandlingstiden.

Efter EU-bekendtgørelsen skal ansøgninger om EU-opholdsbevis behandles straks. Dog oplever virksomhederne, at sagsbehandlingstiden ved Statsforvaltningen varierer fra 4 til 6 uger, og virksomhederne oplever en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder, hvis en medarbejder fra et andet EU/EØS-land skal familiesammenføres med en ægtefælle med statsborgerskab uden for EU/EØS.

Hvis ansøgningen ikke er vedlagt tilstrækkelig dokumentation for EU-arbejdsophold, kan sagsbehandlingen forventes at blive forlænget med endnu 4 til 6 uger.

Berørte virksomheder

Virksomheder der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft fra EU

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at Statsforvaltningen laver klare retningslinjer for, hvilken form for dokumentation (arbejdsgivererklæring eller ansættelseskontrakt), der skal lægges til grund for sagsbehandlingen. Statsforvaltningen bør også få mulighed for at gøre brug af E-indkomst i sagsbehandlingen og i vurderingen af, om en EU-borger er arbejdstager efter EU-reglerne.


Virksomhedsforum foreslår også, at der i ukomplicerede tilfælde, hvor medarbejderen har gyldigt identifikationsbevis samt nødvendig dokumentation for ansættelse, straksudstedes et registreringsbevis på baggrund af arbejdstagerstatus. For at undgå omgåelse af reglerne kan der eventuelt stilles krav om, at straksudstedelse kun kan ske ved ansættelse i virksomheder, der er fast etableret i Danmark og har mere end 5 ansatte.

Yderligere oplysninger

Krav til ansøgning om EU-opholdsdokument ved lønnet beskæftigelse på Statsforvaltningens hjemmeside.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om udstedelse af registreringsbeviser til EU-borgere, der skal arbejde her i landet i ud over 3 måneder.

I forbindelse med Statsforvaltningens afgørelse af, om der kan udstedes registreringsbevis, kan der i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen § 22, stk. 1, stilles krav om, at ansøgeren fremviser gyldigt identitetskort eller pas, og at ansøgeren har bekræftelse fra en arbejdsgiver eller et ansættelsesbrev som dokumentation for at have lønnet beskæftigelse her i landet.

Der kan endvidere efter praksis fremlægges lønsedler, hvis arbejdet allerede er begyndt.

Statsforvaltningen foretager en konkret vurdering i hver enkelt sag om udstedelse af registreringsbevis. Det kan således i nogle sager være tilstrækkeligt, at der fremlægges f.eks. en ansættelseskontrakt, hvorimod det i andre sager kan være nødvendigt med yderligere dokumentation for beskæftigelsen i form af f.eks. en arbejdsgivererklæring for at konstatere, at den pågældende opfylder betingelserne for ret til ophold efter EU-reglerne. Det fremgår af Statsforvaltningens hjemmeside, hvilken dokumentation ansøgningen skal være vedlagt.

Det bemærkes i den forbindelse, at det er udlændingemyndighedernes erfaring, at antallet af sager, hvor der sker et forsøg på misbrug af EU-reglerne er steget de seneste år. Statsforvaltningens vurdering bør derfor ikke begrænses til alene at kunne basere sig på enten en arbejdsgivererklæring eller en ansættelseskontrakt.

Det bemærkes endvidere, at Statsforvaltningen generelt forventer, at det i 90 % af sagerne om udstedelse af registreringsbeviser til EU-borgere tager 1 uge at få et registreringsbevis. Statsforvaltningen har oplyst, at den aktuelle sagsbehandlingstid i forbindelse med førstegangsansøgninger om registreringsbeviser til EU-borgere foreløbigt er opgjort til 0,66 uger til og med oktober 2017, hvilket svarer til cirka fire dage.

I langt de fleste tilfælde afsluttes sagsbehandlingen samme dag eller dagen efter ansøgningens indgivelse. Hvis der er forhold, der skal undersøges nærmere, fx pga. tvivl om dokumenters ægthed, eller hvorvidt der er tale om faktisk og reelt arbejde, kan sagsbehandlingstiden i disse relativt få sager være noget længere.

Der er således tale om en hurtig sagsbehandling fra Statsforvaltningens side, og generelt vil ukomplicerede sager blive behandlet hurtigere end sager, der giver anledning til tvivl.

På den baggrund finder Udlændinge- og Integrationsministeriet heller ikke, at der er anledning til at gennemføre en ordning om straksudstedelse af registreringsbeviser i ukomplicerede tilfælde.

Det bemærkes endelig, at Statsforvaltningen allerede i dag kan indhente oplysninger i indkomstregistret (E-indkomst), jf. udlændingelovens § 44 a, stk. 5, men at anvendelsen af registret forudsætter, at den pågældende er opført i CPR og dermed er meddelt opholdsret. Registret kan således ikke benyttes i forbindelse med en førstegangsansøgning.