Spring navigation over
Indhold start

Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har på nuværende tidspunkt tre telefonlinjer, der hver især dækker rådgivning om forskellige arbejdstilladelser. ”Erhvervs-linjen” dækker erhvervsordningerne som blandt andet Beløbsordningen, positivlisten, Fast-track ordningen og de tilhørende medfølgende ægtefæller. ”Studie-linjen” rådgiver blandt andet om tilladelser om arbejdstilladelse til studerende og dimittender på etableringskortet. Endelig er der linjen ”øvrige erhverv”, der blandt andet rådgiver om greencard, trainees og praktikanter.

Når virksomheder ringer til telefonlinjerne, har virksomheder oplevet, at de ikke kan få svar på deres spørgsmål om gyldigheden af medarbejdernes arbejdstilladelse eller om en medarbejder fortsat må arbejde, efter en arbejdstilladelse er udløbet og en ny ansøgning er under behandling. Det skaber uklarhed for virksomhederne og fører til administrative byrder i form af øget tidsforbrug ved håndtering af forhold omkring udenlandske medarbejderes arbejdstilladelse.

Hvis SIRI ikke giver et klart svar på, om medarbejderen er legal arbejdskraft i Danmark, har det den konsekvens, at medarbejderen bliver opsagt eller bortvist fra virksomheden, for at virksomheden undgår eventuelle efterfølgende tiltaler fra politiet om brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft og bødestraf. Det er særdeles uhensigtsmæssigt og dyrt for virksomheden, der mister deres arbejdskraft på grund af administrativt bøvl, og det kan resultere i, at de ikke kan levere indgåede ordrer. Ligeledes har det store personlige og økonomiske konsekvenser for den berørte medarbejder.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at SIRI er forpligtet til inden for 14 dage at give et bindende svar om gyldighed af en medarbejders arbejdstilladelse, som skal gælde indtil der evt. falder endelig afgørelse i en medarbejders sag. Et bindende svar skal medføre, at virksomheden og medarbejderen kan støtte ret på svaret og således få en afklaring på, om medarbejderen har ret til at arbejde eller ej. Det vil have den største effekt for virksomhederne, hvis det bindende svar er endeligt, men som alternativ hertil kan SIRI give bindende svar som en midlertidig afgørelse. En midlertidig afgørelse vil medføre, at SIRI med rimelig varsel kan genbehandle sagen og eventuelt træffe en anden (endelig) afgørelse.


Fristen på 14 dage er for at undgå, at virksomheden risikerer at bruge ulovlig arbejdskraft ud over en måned, hvilket er den tidsperiode eventuelle sanktioner bliver udmålt efter.


Forslaget vil afhjælpe de aktuelle problemer, som virksomhederne oplever ved nyansættelser og i de situationer, hvor medarbejderne har søgt om forlængelse af deres arbejdstilladelse, hvor der kan være tvivl om medarbejderens ret til at arbejde. Forslaget kan dermed fungere som en midlertidig løsning indtil sammenkørte registre bliver en realitet, som foreslået i forslag 2.

Derudover bør SIRI i alle sager, hvor arbejdstilladelsen ikke er stedfæstet i en virksomhed (erhvervsordningerne), konsekvent og af egen drift informere om, at virksomhederne kan få fuldmagt fra medarbejderen til at indhente informationer om medarbejderens arbejdstilladelse og få meddelelse, hvis der sker ændringer i opholdsgrundlaget, som har betydning for arbejdstilladelsen.

Virksomhedsforum anbefaler også, at SIRI i højere grad gør brug af skriftligt svar, hvis det ikke er muligt at give konkrete oplysninger under en telefonsamtale.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

Viden om en udenlandsk - kommende eller nuværende - medarbejders ret til at arbejde er meget vigtig for arbejdsgiveren. Pt. orienteres arbejdsgiveren om ændringer i en udlændings opholdsgrundlag i de situationer, hvor udlændingen allerede har (haft) en tilladelse stedfæstet til den pågældende arbejdsgiver, og tilladelsen inddrages eller nægtes forlænget. SIRI orienterer derimod ikke, når en opholdstilladelse udløber, idet udløbsdatoen fremgår af tilladelsesbrevet, som arbejdsgiveren, for så vidt angår de stedfæstede tilladelser, får en kopi af i forbindelse med udstedelsen af opholdstilladelsen. Hvorvidt en udlænding har ret til at arbejde under behandlingen af en ansøgning om forlængelse af (den stedfæstede) opholds- og arbejdstilladelse, oplyses på forespørgsel ved telefonisk henvendelse til SIRI.

En udlænding, der har en opholds- og arbejdstilladelse, der ikke er stedfæstet til en specifik arbejdsgiver, f.eks. fordi vedkommende har tilladelse som medfølgende familie eller studerende, har ret til at arbejde hvor som helst. SIRI orienterer derfor ikke automatisk eventuelle arbejdsgivere om ændringer i en sådan type opholdstilladelse, da SIRI ikke har adgang til oplysninger om vedkommendes ansættelsesforhold. På nuværende tidspunkt er der ikke hjemmel til at benytte indkomstregisteret (eIndkomst) til at hente oplysninger til dette. Desuden kan der let blive tale om direkte og indirekte videregivelse af personlige oplysninger, som f.eks. skilsmisse, der kan være årsag til, at en opholdstilladelse inddrages. Da en arbejdsgiver ikke er part i en sag om opholds- og arbejdstilladelse, har virksomheden derfor ikke uden en fuldmagt fra medarbejderen adgang til denne type oplysninger.

SIRI opfordrer derfor altid en virksomhed til at indhente en fuldmagt fra udenlandske medarbejdere/kandidater med henblik på indhentelse af oplysninger om vedkommende har ret til at arbejde.

Skriftlige svar om en tilladelses gyldighed indenfor 14 dage vil forudsætte gebyrfinansiering, som for SIRI’s øvrige sagsbehandling. Dette vil betyde en forhøjelse af sagsbehandlingsgebyrerne. Det følger af finanslovsaftalen for 2018, at der skal tages initiativ til at forbedre orienteringen til arbejdsgivere, således at udlændingemyndighederne fremover orienterer arbejdsgivere ved inddragelse, afslag på forlængelse eller konstatering af bortfald af arbejdstilladelser, også i tilfælde hvor arbejdstilladelsen ikke er stedfæstet til en bestemt arbejdsgiver, hvilket vil lette virksomhedernes byrder med løbende at kontrollere arbejds- og opholdsgrundlag.

Forslaget er ikke implementeret

Som det fremgår af finanslovsaftalen for 2018 og regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, som blev offentliggjort den 3. oktober 2018, ønsker regeringen at indføre en ordning, hvorefter arbejdsgivere i alle tilfælde orienteres, når en udlændings opholdstilladelse er nægtet forlænget, er konstateret bortfaldet eller er inddraget. Ændringen sigter mod at lette virksomhedernes byrder med løbende at kontrollere arbejds- og opholdsgrundlag. Der forventes fremsat lovforslag om udspil om styrket rekruttering i februar 2019, hvor ovennævnte forslag vil indgå. Hvis lovforslaget vedtages, vil forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler være delvist gennemført.