Spring navigation over
Indhold start

Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en virksomhed ansætter en medarbejder, der har en opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne, er virksomheden forpligtet til at meddele Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvis der sker ændringer i den pågældendes ansættelsesforhold.

Samtidig er det et krav at ansøge om en ny arbejdstilladelse, hvis medarbejderen får et nyt arbejde. SIRIs fortolkning af begrebet ”et nyt arbejde” er ikke klart defineret. Det betyder, at ændringer i medarbejderens ansættelsesvilkår som eksempelvis ændret stillingsbetegnelse, ændret firmanavn, lønforhøjelse eller anden fysisk placering kan betyde, at ansøgning om ny arbejdstilladelse skal indgives. Dette selvom ændringerne er inden for samme virksomhed og øvrige vilkår er uændrede eller forbedrede, og medarbejderen i højere grad lever op til kravene under erhvervsordningerne.

Virksomhederne oplever, at SIRI er meget uklare omkring reglerne for ændring i arbejdsvilkårene og føler sig derfor nødsaget til at kontakte SIRI i alle forfremmelsessager for at sikre, at de ikke overser et krav om ny arbejdstilladelse. Det er en administrativ tung og meget ressourcekrævende proces for især de større virksomheder med flere hundrede udenlandske medarbejdere, men nødvendig, da konsekvensen ved et fejlskøn er store bøder til både medarbejderen og virksomhederne, samt risiko for fængsel og tab af Fast-track certificering, så virksomhederne skal være helt sikre på, at der ikke skal ansøges.

Virksomhederne oplever, at SIRI ikke altid kan svare på, om der skal indgives en ny ansøgning i tilfælde af forfremmelse og henviser til, at ny ansøgning bør indgives, for at virksomheden kan få en afgørelse på, om der er tale om nyt arbejde eller ej. Ansøgningerne bliver betragtet som ”førstegangsansøgninger”, og gebyret er kr. 3.440 kr. Det er dog også SIRI’s praksis, at man får gebyret tilbage, hvis det viser sig, at det ikke havde været nødvendigt at søge om en ny tilladelse. Altså hvis ændringen af stillingen ikke var væsentlig, og den derfor ikke krævede en ny ansøgning. Det er derfor i høj grad den administrative proces og usikkerheden om ulovlig arbejdskraft, der er problemet for virksomhederne.

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om, at reglerne vedrørende opholds- og arbejdstilladelse under Beløbsordningen ændres (forslag 551) således, at virksomhederne ikke pålægges den administrative byrde, det er at indgive og betale for en ny ansøgning, når medarbejderen opnår en lønstigning, men fortsat har samme ansættelsesvilkår. Dertil blev svaret, at forslaget gennemføres delvist. Det tidligere stillede forslag har dog ikke løst det problem, at der ikke er klare retningslinjer for, hvornår virksomhederne skal indgive ansøgning om ny arbejdstilladelse, hvorfor der er behov for en yderligere præcisering af reglerne.

Berørte virksomheder

Virksomheder der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at der udstedes klare retningslinjer på Nyidanmark.dk med beskrivelser af, hvornår der skal indgives ny ansøgning og hvornår, der er tale om forhold, der normalt ikke kræver ansøgning om en ny arbejdstilladelse ved ændring af ansættelsesforhold for medarbejdere, der har en opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne.

Det kan ske via brug af cases, der beskriver erfaringer fra sagsbehandlingen, samt en liste over typer af stillingsændringer, der ikke kræver ansøgning om en ny arbejdstilladelse. Informationen skal medvirke til, at virksomhederne har mulighed for at foretage skøn ud fra virksomhedens forhold uden at skulle kontakte SIRI i alle sager. Ved at indføre nye retningslinjer på området forventes det også at medføre en lettelse i SIRIs administrationsomkostninger, idet færre virksomheder forventes at tage telefonisk kontakt.

Det foreslås i forlængelse af ovenstående, at lønstigninger, fysisk omplacering og udnævnelser, der ikke medfører forringelser i ansættelsesvilkår ikke medfører krav om ny ansøgning eller meddelelse til SIRI.

Virksomhedsforum anbefaler også, at virksomhederne får mulighed for via deres kontaktperson at indhente en forhåndsgodkendelse fra SIRI, hvor det fremgår, hvornår det er relevant at ansøge om en ny arbejdstilladelse. Det kan være ved at fremsende virksomhedens organisationsstruktur eller beskrivelse af afdelingernes opbygning og medarbejdernes mulighed for avancement. Dette er især relevant for de større virksomheder, hvor medarbejderne efter en fast virksomhedspolitik kan avancere kontinuerligt inden for samme afdeling med samme arbejdsopgaver og samme fysiske placering.

Yderligere oplysninger

Link til tidligere stillet forslag om og svar omkring indberetning til SIRI om ændrede ansættelsesforhold:

Forslag 551: Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold
Forslag 545: Kommunikation på engelsk fra SKAT

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

Det er altid en konkret og individuel vurdering, om ændringer i en ansættelse kræver, at den udenlandske medarbejder søger om en ny opholds- og arbejdstilladelse. Baggrunden for dette er, at det ved væsentlige ændringer i ansættelsen er nødvendigt at tage stilling til, om ansættelsen fortsat er på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår efter danske forhold, og om de nye ændrede vilkår er sædvanlige for stillingen/jobtypen/branchen. Man kan derfor ikke nødvendigvis sige, at fordi den nye ansættelse er en forbedring af medarbejderens hidtidige ansættelsesvilkår, opfylder den per se betingelserne for en (fortsat) opholds- og arbejdstilladelse. Vurderingen skal således forhindre, at en udenlandsk medarbejder ansættes på ringere vilkår, end hvad en dansk medarbejder i en tilsvarende stilling og med tilsvarende baggrund ville blive ansat under, og at udstedelse af en opholds- og arbejdstilladelse til en udenlandsk medarbejder i en sådan situation dermed ville medvirke til at sætte danske ansættelser under pres. Dog vil en almindelig lønstigning f.eks. ikke kræve en ny ansøgning.

Derfor er det ikke muligt at opstille udtømmende retningslinjer for, hvornår der er behov for at søge en ny opholds- og arbejdstilladelse i forbindelse med ændringer i en ansættelse.

På udlændingemyndighedernes hjemmeside, nyidanmark, der er revideret i december 2017, er der imidlertid opstillet eksempler på, hvornår man hhv. skal søge en ny tilladelse, og hvornår det ikke er nødvendigt:

https://www.nyidanmark.dk/da/Din-situation-%C3%A6ndrer-sig/Arbejde/Employment-change

Mange virksomheder benytter i dag kontaktpersonordningen med SIRI til at få afklaret, om der skal søges en ny opholdstilladelse ved ændringer i en udenlandsk medarbejders ansættelsesforhold, og alle virksomheder har i øvrigt mulighed for at kontakte styrelsen i den konkrete situation, for at der dermed overordnet kan tages stilling til, om der er behov for at ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse. Der henvises i øvrigt til den tidligere besvarelse af spm. 551.

Forslaget om, at en virksomheds kontaktperson hos SIRI skal kunne forhåndsgodkende virksomheden til fremtidige ansættelsesændringer, vil derimod ikke kunne gennemføres. Dels da der i hvert enkelt tilfælde som nævnt skal tages konkret og individuelt stilling til ansættelsesforholdene, dels da det ikke er muligt at forudse alle tænkelige scenarier i forhold til stillingsændringer i en given virksomhed på forhånd. Dog er der, som ovenfor nævnt, på nyidanmark.dk opremset en række eksempler til brug for vejledning af virksomhederne.

Forslaget er ikke implementeret

I regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlands arbejdskraft fra oktober 2018 indgår et forslag om, at udlændinge med opholdstilladelse efter beløbsordningen eller fast track-ordningen altid kan skifte stillingsindhold inden for samme virksomhed, uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse. Dette forudsætter dog, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Der forventes fremsat lovforslag herom i februar 2019. Hvis lovforslaget vedtages, vil forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler at være gennemført i betydelig grad.

Forslaget om, at en virksomheds kontaktperson hos SIRI skal kunne forhåndsgodkende virksomheden til fremtidige ansættelsesændringer, vil derimod ikke kunne gennemføres. Dels da der i hvert enkelt tilfælde som nævnt skal tages konkret og individuel stilling til ansættelsesforholdene, dels da det ikke er muligt at forudse alle tænkelige scenarier i forhold til stillingsændringer i en given virksomhed på forhånd. Dog er der på nyidanmark.dk opremset en række eksempler til brug for vejledning af virksomhederne.