Spring navigation over
Indhold start

Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenkørsel af registre

Dato11.10.2017

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder straffes hårdt, hvis det viser sig, at de har haft arbejdskraft ansat uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark i hele eller dele af ansættelsesperioden. Oftest er det helt utilsigtet for virksomhederne, at de havner i denne situation. De kan f.eks. have ansat en person, som på ansættelsestidspunktet har en gyldig opholdstilladelse, som siden bliver inddraget, uden virksomheden er klar over det.

Som det er i dag, er der ikke noget system, der fortæller virksomhederne om eventuelle problemer med opholds- og arbejdstilladelser for deres ansatte. Det er helt op til virksomhederne selv at sørge for at kontrollere, at tingene er i orden. Det er administrativt meget besværligt. I praksis indebærer det kontrol af alle udenlandske medarbejderes forhold hver eneste måned, for at virksomhederne kan minimere risikoen for ikke gyldige opholds- og arbejdstilladelser. I sidste ende vil det alligevel ikke være muligt for virksomhederne at kontrollere gyldigheden af oplysningerne, de får fra deres medarbejdere fuldstændigt, da virksomhederne ikke har adgang til de systemer, hvor oplysningerne findes.

Det er hovedsageligt udenlandsk arbejdskraft med statsborgerskab uden for EU/EØS/Norden, der kan opstå udfordringer med. I omfang udgør de 35 pct. af den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Siden 2010 er gruppen vokset med 48 pct. I juli 2017 var der i alt 69.000 lønmodtagere med statsborgerskab uden for EU/EØS/Norden, som ikke havde permanent opholdstilladelse og 19.000 med permanent opholdstilladelse.

De udenlandske lønmodtagere med statsborgerskab i et land uden for EU/EØS/Norden fordeler sig på lidt over 20.000 forskellige virksomheder. Opgaven med at kontrollere for ulovlig arbejdskraft er altså spredt ud på 20.000 virksomheder. De har hver især en byrde med at skulle holde øje med arbejds- og opholdstilladelser for deres ansatte. Hvad denne kontrolopgave svarer til økonomisk er vanskeligt at vurdere præcist, men eftersom det er en kontrol, som i princippet skal laves hver måned, er det rimeligt at antage, at den nemt vil løbe op i flere tusinde kroner årligt per udenlandsk ansat. Med 69.000 i gruppen uden permanent opholdstilladelse vil en årlig kontrolomkostning på fx 2.400 kroner per ansat svarer til 166 mio. kroner. Det svarer til, at kontrollen kan klares for 200 kroner om måneden per relevant medarbejder, hvilket nok er lavt sat. De store virksomheder med mange udenlandske ansatte bruger typisk langt flere ressourcer end det. Der er vel at mærke tale om en opgave, som virksomhederne aldrig vil kunne løse fuldstændigt, uanset hvor mange ressourcer de bruger på den. Det er yderligere en omkostning for virksomhederne og samfundet, da virksomhedernes mulighed for vækst og den økonomiske aktivitet dermed begrænses.

At kontrollen fra virksomhedernes side i dag er besværlig og mangelfuld indebærer også, at virksomhederne let kan havne i en situation, hvor de trods alle anstrengelser for at undgå det, kommer til at have medarbejdere ansat, som ikke har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Formålet med at finde en løsning på problemet er derfor ikke blot at hjælpe virksomhederne og styrke virksomhedernes retssikkerhed, men også at reducere omfanget af ulovlig arbejdskraft.

Berørte virksomheder

Problemet berører omkring 20.000 virksomheder, der har udenlandsk arbejdskraft ansat. Det er ikke begrænset til små foretagender med begrænsede administrative ressourcer, men omfatter også meget store globale virksomheder. Det berører både virksomheder, der fortrinsvis ansætter højtspecialiseret arbejdskraft og virksomheder, der hovedsageligt ansætter ufaglærte.

Udover risikoen for bøde, fængselsstraf og negativ medieomtale, risikerer virksomheder, som er certificeret til Fast-track ordningen, også at miste denne certificering. Ordningen indebærer, at virksomheden kan ansætte udenlandsk arbejdskraft, mens deres ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse kommer på plads. For virksomheder, der i stort omfang benytter udenlandsk arbejdskraft, er Fast-track ordningen helt essentiel, og det er forbundet med meget store omkostninger at miste certificeringen til denne.

Forslag

Virksomhedsforum har i 2015 (forslag 489) foreslået, at informationer fra cpr-registeret, SKAT (E-indkomst) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sammenkøres for at forebygge illegal arbejdskraft. Dette forslag har i skrivende stund status af ’behandles fortsat’.

Som supplement til forslag 489 er der grund til at præcisere, at sammenkørsel af registre blot er et skridt på vejen. Der skal også opbygges et egentligt IT-system. I forslag 489 blev der lagt op til, at det er virksomhederne selv, der laver digitale opslag i et system. Her foreslås det, at systemet selv har den funktionalitet, at det opdager, hvis der laves en lønudbetaling til en person, som ikke har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Systemet skal herefter med det samme orientere den relevante virksomhed om problemet. I orienteringen skal det fremgå, hvem den pågældende ulovlige medarbejder er, så virksomheden med det samme kan afbryde det ulovlige ansættelsesforhold. Det er dog fortsat relevant, at virksomhederne (som foreslået i forslag 489) også selv kan lave opslag i systemet for at se status.

Som supplement til forslag 489 anbefales det også, at systemet skal have den funktionalitet, at det i tilfælde, hvor man kan se, at en opholds- eller arbejdstilladelse for en person står til at udløbe snart, orienterer virksomheden, som senest har lavet en lønudbetaling til den pågældende person. På den måde kan virksomheden handle i god tid og altså helt undgå at have personen ansat på et tidspunkt, hvor opholds- eller arbejdstilladelsen er udløbet. Man kan f.eks. sætte som kriterium, at virksomheden får besked 30 dage før tilladelsens udløb.

Det er vigtigt, at der bliver tale om et system, som opdateres på daglig basis, så der altid er de helt aktuelle oplysninger om arbejds- og opholdstilladelsers’ status og lønudbetalinger.

Forslaget handler udelukkende om at få lavet et system, der kan give virksomhederne et værktøj til at undgå ansættelse af ulovlig arbejdskraft. Sanktionerne mht. bødestraf og andet for de virksomheder, der har ulovlig arbejdskraft, foreslås det ikke at ændre på her.

Yderligere oplysninger

Der er 8.12.2015 fremsat forslag i Virksomhedsforum for enklere regler med titlen ”Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft” (forslag 489).

Forslaget har i skrivende stund stadig status som ’behandles’. Det her fremsatte forslag er en videreudvikling af det allerede fremsatte forslag, da det fokuserer på den problemstilling, der vedrører etablering af et system, der kan orientere virksomheder om ulovlig arbejdskraft. På grund af den manglende afklaring, er forslaget således fremsat i uddybet form. For at illustrere problemets vigtighed yderligere, er det her også forsøgt at belyse den økonomiske byrde, som det beskrevne problem medfører for virksomhederne.

SIRI har oplyst, at der i et vist omfang allerede eksisterer en registersammenkøringsløsning. SIRI bedes forholde sig til, om det er muligt at udbygge det eksisterende register, så det kan orientere virksomhederne direkte om udenlandsk arbejdskraft uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse, som det her forslås. Desuden ønsker Virksomhedsforum med dette forslag at sikre en bedre koordinering myndighederne imellem ved at give dem adgang til et fælles system, så forskellige myndigheder ikke udsteder f.eks. skattekort, erhvervskørekort m.v. til personer, som ikke har gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Det følger af finanslovsaftalen for 2018 og forståelsesteksten vedrørende B 19 om udstedelse af skattekort, at der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at tilpasse og integrere systemerne og lovgivningen i skattevæsnet og udlændingemyndighederne med henblik på yderligere at hjælpe arbejdsgiverne, så de ikke uforvarende ansætter udenlandsk arbejdskraft ulovligt.

Regeringen har igangsat en analyse af muligheden for registersamkøring af systemerne på skatte- og udlændingeområdet med henblik på at vurdere, om samkøringen kan bidrag til, at der ikke udstedes skattekort for tredjelandsborgere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Rapporten blev offentliggjort i marts 2019, og der vil nu blive taget stilling til rapportens forslag.

Det oplyses i forslag 713, at forslaget er et supplement til forslag 489. En første vurdering af nærværende forslag skal derfor ses i sammenhæng med behandlingen af forslag 489 som nævnt ovenfor.

Det er i forslag 713 anført, at ”SIRI bedes forholde sig til, om det er muligt at udbygge det eksisterende register, så det kan orientere virksomhederne direkte om udenlandsk arbejdskraft uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse, som det her foreslås”.

SIRI har i den forbindelse oplyst, at SIRI anvender en registersamkøringsløsning i kontrolarbejdet som led i kontrol af overholdelse af betingelserne for opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet samt kontrol af ulovligt ophold og arbejde for udlændige, der tidligere har haft opholdstilladelse på en af SIRI’s ordninger. Der er tale om et myndighedsredskab, der vurderes ikke at kunne stå alene uden manuel sagsbehandling, og det vurderes derfor ikke at være muligt at anvende den eksisterende registersamkøringsløsning til automatisk vejledning af arbejdsgivere om udlændiges ret til arbejde.