Spring navigation over
Indhold start

Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fast-track ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for med kort varsel at ansætte højtkvalificerede udlændinge uden at skulle afvente Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) sagsbehandling. Samtidig giver ordningen mulighed for, at udlændingen kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet på korttidsophold eksempelvis i forbindelse med korttidsopgaver eller sidemandsoplæring i virksomhedens produktion, så medarbejderen kan forlade landet uden at opholdstilladelsen bortfalder.

Virksomhederne har indtil for nylig brugt beløbssporet på Fast-track ordningen, hvis medarbejderen har skullet arbejde flere kortere perioder i Danmark inden for et år. Det skyldes, at korttidsopholdssporet under Fast-track ordningen forudsætter ophold i Danmark i tre sammenhængende måneder, hvilket kan være et problem - se nedenstående eksempel

Et eksempel: Chief HR Consultant i Singapore

Medarbejderen er ansat i Singapore på en lokal kontrakt. Da vedkommendes leder er ansat i Danmark, og medarbejderen er del af en global HR organisation, rejser medarbejderen 3-5 gange om året til Danmark på ophold af 1-2 ugers varighed ad gangen. Medarbejderen skal have en arbejdstilladelse, når personen er i Danmark. Da Fast-track ordningens kortidsophold ikke finder anvendelse for medarbejdere, som kommer til Danmark spredt over et år, er den eneste mulighed at søge om arbejdstilladelse under Fast-track ordningens beløbsspor, som svarer til Beløbsordningen. Medarbejderens basisløn opfylder lønkravet til beløbssporet, men personens løn bliver udbetalt i Singapore.

En ny skærpelse af beregningsgrundlaget for Beløbsordningen har dog skabt en række administrative byrder for virksomheder, der bruger beløbssporet på Fast-track ordningen til medarbejdere, der arbejder midlertidigt i Danmark for den danske del af virksomheden.

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 lovforslag nr. L 135 om ændring af udlændingeloven vedrørende Beløbsordningen, hvilket betyder, at kravene til aflønning efter Beløbsordningen er blevet ændret. Mere specifikt betyder det, at løn op til og med beløbsgrænsen (som på nuværende tidspunkt er 408.800 kr.) skal udbetales i likvide midler til en dansk bankkonto. Lovforslaget omfatter også beløbssporret på Fast-track ordningen. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.

Dermed kan den overstående singaporeanske medarbejder nu ikke opnå arbejdstilladelse efter Fast-track ordningen, da man ikke vil kunne leve op til kravet om at lønnen udbetales i likvide midler til en dansk bankkonto. Medarbejderen kan derfor ikke møde sin leder i Danmark uden at skulle opgive sin ansættelse i Singapore.

Det er en stor udfordring og kan have betydelige økonomiske omkostninger for virksomhederne, når danske regler gør, at de ikke har mulighed for at anvende den arbejdskraft, som er nødvendig for at løse opgaverne. Hvis virksomheden i Danmark ikke har mulighed for at flytte medarbejdere fra afdelinger eller datterselskaber i eksempelvis Singapore, Brasilien eller Canada til Danmark i kortere perioder, kan virksomheden blive nødt til i stedet at samle arbejdsopgaverne og medarbejderne i et andet land end Danmark.

Berørte virksomheder

Virksomheder der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft og er fast-track certificeret, herunder særligt virksomheder med globale aktiviteter.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der gøres en undtagelse for kravet om udbetaling til dansk konto i reglerne for beløbssporet under Fast-track ordningen i det omfang den ansatte ikke tager ophold i Danmark mere end tre måneder over et år. Ændringen muliggør at medarbejdere, som arbejder midlertidigt for den danske del af en virksomhed, der er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Fast-track ordningen, vil få mulighed for at arbejde i Danmark under mulighederne i Fast-track ordningen i tre ikke sammenhængende måneder inden for et år uden at have bankkonto i Danmark.

Yderligere oplysninger

Forslaget vedrører kun Fast-track ordningen og forholder sig udelukkende til de administrative udfordringer, der er opstået på baggrund af utilsigtede konsekvenser af ændringerne i Beløbsordningen.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Kravet om udbetaling af lønnen op til og med beløbsgrænsen (pt. 408.800 kr.) til en dansk konto blev således indført den 1. juli 2017 ved et privat lovforslag udenom regeringen. Kravet gælder alle indehavere af en opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen, både de ”almindelige” beløbsordningstilladelser og fast-track-tilladelser efter beløbssporet, og uanset opholdets varighed.

Regeringen er bekendt med, at ændringerne har skabt udfordringer for en række virksomheder. Regeringen ønsker at ændre reglerne og vil tage skridt hertil, når der kan findes et politisk flertal. En ændring af de nuværende regler vil kræve en lovændring.

Det bemærkes, at regeringen allerede i foråret 2017 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om ændring af beløbsordningen (L 135) gjorde opmærksom på, at de foreslåede ændringer også ville få betydning for fast-track ordningen, samt at hvis de fleksible rammer, som fast track-ordningen gav, skulle bevares, kunne dette gøres ved at undtage fast track-ordningen fra den ændring af beløbsordningen, der fulgte af L 135. Der henvises til besvarelsen af spm. 3 og spm. 6 stillet i forbindelse med udvalgsbehandlingen af L 135:

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l135/spm/3/svar/1406487/1756398.pdf http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l135/spm/6/svar/1406333/1756127.pdf

Forslaget er ikke implementeret

Regeringen ønsker som tidligere tilkendegivet at ændre reglerne og fremlagde i oktober 2018 et udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft med forslag til bl.a. ændringer til fast track-ordningen og en ny beløbsordning. Der kunne imidlertid ikke opnås en politisk aftale. Regeringen vil i stedet fremsætte et lovforslag, der udmønter regeringens udspil. Der forventes derfor fremsat lovforslag herom i februar 2019. Hvis lovforslaget vedtages, vil forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler være gennemført.