Spring navigation over
Indhold start

Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Dato11.10.2017

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bruttoskatteordningen er en ordning, hvor nøglemedarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet, på en række betingelser har mulighed for i en periode på 60 måneder at lade sig beskatte med 26 procent + arbejdsmarkedsbidrag uden noget fradrag i stedet for at benytte den almindelige indkomstbeskatning. Formålet med ordningen er at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne ved at fremme forskning og produktudvikling af internationalt tilsnit i danske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Globale virksomheder udfærdiger som regel en tillægskontrakt til medarbejderens ansættelseskontrakt i det andet land, som så regulerer forholdene under udstationeringen. Denne kombination bør være tilstrækkelig til at imødekomme kravene til ansættelseskontrakten for at komme på bruttoskatteordningen. Alternativet – at udforme en helt ny ansættelseskontrakt – udgør en unødig omkostning for virksomhederne.

Manglende anerkendelse af tillægskontrakter har også konsekvenser i relation til bruttoskatteordningens 10-års karensregel. Kommer medarbejderen ikke på bruttoskatteordningen i den aktuelle situation, men bliver i stedet omfattet af de almindelige skatteregler, medfører den 10-årige karensperiode, at medarbejderen bliver forhindret i at gøre brug af ordningen, hvis den pågældende inden for de efterfølgende 10 år skulle ønske at komme til Danmark og arbejde under ordningen.

SKAT har bebudet et nyt styresignal om ansættelseskontrakter. Styresignalet afventer en afgørelse fra Landsskatteretten. Det er endnu uvist, i hvilket omfang styresignalet vil løse udfordringerne i relation til tillægskontrakter til ansættelseskontrakter. Under alle omstændigheder er der allerede nu behov for klare retningslinjer for virksomhederne.

Såfremt styresignalet skulle adressere problemstillingen og dermed tillade en tillægskontrakt som tilstrækkelig dokumentation for at komme på bruttoskatteordningen, vil forslaget bortfalde. Under alle omstændigheder er der allerede nu behov for klare retningslinjer for virksomhederne.

Berørte virksomheder

Problemstillingen gælder alle virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere på bruttoskatteordningen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at bruttoskatteordningen justeres, således at en tillægskontrakt til medarbejderens ansættelseskontrakt er tilstrækkelig til at imødekomme kravene til ansættelseskontrakten for at komme på bruttoskatteordningen.

Yderligere oplysninger

Skatteministeriet har på sin hjemmeside en oversigt over, hvor mange personer, som har anvendt ordningen i perioden 2001-2015. Ordningen blev i 2015 anvendt af 967 virksomheder/5.948 personer (2.556 forskere og 3.392 nøglemedarbejdere).

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Forslaget vurderes ikke at have nogen provenumæssig konsekvens.