Spring navigation over
Indhold start

Kontaktpersonordning ved SKAT

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der beskæftiger udlændinge fra udlandet, har mulighed for at få en kontaktperson hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Ordningen er værdsat, da den giver virksomhederne mulighed for at få hurtig afklaring på spørgsmål om vedrørende opholds- og arbejdstilladelser. Pt. findes der ikke en lignende ordning i forbindelse med spørgsmål om skatteforhold til SKAT.

Virksomheder, bruger udenlandsk arbejdskraft, venter længe i kø på SKATs telefonlinjer og får sjældent fat i den rette person, da mange medarbejdere hos SKAT er specialiserede og derfor ikke kan hjælpe virksomhederne med spørgsmål vedrørende de udenlandske medarbejderes skatteforhold.

Den nuværende model er administrativ tung for virksomhederne, idet de er nødsaget til at ringe op til SKAT over flere gange på forskellige telefonlinjer, samt sidde i kø for at få svar på spørgsmål om deres ansattes skatteforhold. SKAT har for nuværende én telefonlinje, der dækker udenlandsk arbejdskraft oftest med lang ventetid. Ved gentagen kontakt til SKAT oplever virksomhederne, at de bruger meget tid og mange ressourcer på at forklare og sætte nye sagsbehandlere ind i deres og medarbejdernes situation.

Berørte virksomheder

Virksomheder der bruger udenlandsk arbejdskraft

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at alle danske virksomheder, der rekrutterer eller beskæftiger udenlandske medarbejdere får mulighed for at få en kontaktperson ved SKAT. Tilbuddet skal gælde alle virksomheder, der måtte ønske en sådan kontaktperson for at lette virksomhedernes udfordringer med medarbejdernes skatteforhold.

Yderligere oplysninger

Forslaget vurderes ikke at have indflydelse på bemandingssituationen hos SKAT, da virksomhederne vil ringe ind med deres forespørgsler under alle omstændigheder. Ved at have en fast kontaktperson bliver processen derimod smidigere og tidsbesparende for begge partner, ligesom virksomhederne forventes at opleve højere kvalitet i servicen, da kontaktpersonen er bekendt med deres situation.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Virksomhedsforum foreslår, at alle danske virksomheder, der rekrutterer eller beskæftiger udenlandske medarbejdere, får mulighed for at få en kontaktperson ved SKAT, ligesom de har det hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

SKAT vurderer, at en personlig kontaktperson vil være mindre til rådighed end kontaktmuligheden via den telefonsluse, der tilbydes nu. Kontaktpersonen ville således ikke være tilgængelige ved ferie, fridage, møder og udenfor deres arbejdstid. De ville heller ikke være til rådighed, når de i perioder er sat på andre opgaver.

Arbejdsgivere med udenlandsk arbejdskraft har udover telefonisk vejledning også adgang til skriftlig vejledning via skat.dk samt til deltagelse i informationsmøder.

SKAT arbejder målrettet på at forbedre vejledningen af arbejdsgiverne, som beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. Siden Virksomhedsforum stillede forslaget, er vejledningen til arbejdsgivere og arbejdstager med udlandsforhold blevet samlet på skat.dk/Udenlandsk medarbejder. Her findes der skriftlig vejledning med fx information omkring fradrag for udenlandsk arbejdskraft, en forenklet selvangivelse for udenlandsk arbejdskraft, samt videoer om skattepligt for udenlandske medarbejdere. Videoen om skattepligt for udlændinge ligger på den engelske hjemmeside med engelske undertekster. Herudover indeholder den nye side, også en tjekliste med fire simple trin, som udenlandske medarbejdere skal igennem for at få NemID, forskudsopgørelse og fradrag på plads. Tjeklisten kan downloades på engelsk, polsk, portugisisk og tysk. Det nye tiltag er blandt andet beskrevet på DI’s hjemmeside.

På skat.dk/udenlandsk fremgår det direkte telefonnummer til den telefonsluse, som beskæftiger sig med udlandsforhold, samtidig med at den forventede ventetid også kan ses.

I andet halvår af 2017 afprøver SKAT en chatfunktion på skat.dk og på Facebook. Hvis det er en succes, forventes funktionen fortsat.

SKAT udbyder informationsmøder for lønmodtagere og arbejdsgivere med udenlandske forhold, og holder informationsmøder for brancheorganisationer og på større anlægsprojekter. Formålet med informationsmøderne med arbejdsgiverne er at give dem overblik over reglerne og processen for registreringen, således at de er i stand til selvstændigt at hjælpe medarbejderne med korrekt registrering. I forlængelse af disse møder stilles der en telefonforbindelse til rådighed for deltagerne, hvor de kan få afklaret problemstillinger behandlet på møderne. Møderne udbydes 2 gange årligt på skat.dk/infomøder. De næste møder kommer til at foregå i Aarhus, Middelfart og København i marts 2018. Herudover afholder SKAT også informationsmøder i forbindelse med større anlægsprojekter og informationsmøder for brancheorganisationer, som aftales løbende.

Forslaget er implementeret i 2018

Formålet med forslaget er at gøre det lettere for arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere at få medarbejdernes skatteforhold i orden.

Både arbejdsgivere og deres udenlandske medarbejdere har altid mulighed for at ringe eller skrive til Skattestyrelsen, der viderestiller/videresender henvendelsen til rette medarbejder.

Derudover er følgende tiltag videreudviklet:

Vejledningsmateriale:
SKAT.dk er blevet udviklet med mere materiale, som gør det nemmere for arbejdsgiver og arbejdstager at være selvhjulpen. Der er sket tilretninger i layout og lavet flere videoer, og blanketterne foreligger nu i 8 sprog. Foldere rettet mod udenlandske virksomheder har været under udarbejdelse og forventes udgivet inden længe.

Informations- og vejledningsmøder:
I foråret 2018 er der afholdt tre informationsmøder målrettet arbejdsgivere med udenlandsk arbejdskraft i Aarhus, Middelfart og København – og ét i en brancheorganisation. Derudover afholdes der i løbet af 2018 i alt 15 informationsmøder i hele landet i samarbejde med DI, hvor der er adgang for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Der holdes desuden flere webinarer. Der har været ca. 700 tilmeldte arbejdsgivere og medarbejdere på de hidtil afholdte møder. Feedbacken fra informationsmøderne viser stor tilfredshed.

Der er aflagt ca. 10-12 vejledningsbesøg hos virksomheder med meget udenlandsk arbejdskraft. Der afholdes også møder med entreprenører på større byggerier og lignende, hvor der anvendes meget udenlandsk arbejdskraft. Et tidligere pilotprojekt viste færre årsopgørelsesændringer, når der var blevet vejledt i at forskudsregistrere og selvangive rigtigt.

Skattestyrelsen hjælper således virksomhederne med medarbejdernes skatteregistrering på mange måder, og forslaget anses derfor implementeret i det omfang, det var hensigten. Dertil bemærkes det, at der fortsat løbende arbejdes med forbedringer.