Spring navigation over
Indhold start

Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Medarbejdere med globale arbejdsfunktioner i en koncern, som arbejder i begrænset omfang i Danmark, beskattes i Danmark af dette begrænsede arbejde. Det er en administrativ byrde for virksomhederne at skulle administrere de pågældende medarbejderes skattebetaling i Danmark. Dette medfører omfattende arbejdsgange og tunge administrative procedurer selv ved ganske få dages arbejde udført i Danmark af medarbejdere med globale arbejdsfunktioner. En mulig måde at lette administrationen kunne være ved at indføre en bagatelgrænse for, hvornår der skal ske beskatning i Danmark af sådanne medarbejdere.

For at eksemplificere, hvor omfattende administrationen er for virksomhederne, er nedenfor i korte træk skitseret arbejdsprocesserne i en konkret virksomhed:

1) Medarbejderen udfylder skema, som indeholder en oversigt over antal arbejdsdage i Danmark i den forgangne måned.

2) Baseret på denne information fra medarbejderen, informerer den afdeling i virksomheden som udbetaler lønninger i hjemlandet (Payroll) dens danske søsterafdeling (payroll i Danmark) om lønomkostninger relateret til medarbejderen i den forgangne måned (løn, pensionsbidrag, social sikring, benefits osv. som anses som skattepligtig indkomst af de danske skattemyndigheder).

3) Payroll i Danmark udregner og indbetaler dansk skat på baggrund af antal arbejdsdage og lønomkostninger.

4) Payroll i Danmark informerer Finance-afdelingen i Danmark om hvilket beløb, der skal tilbagefaktureres til selskabet i hjemlandet.

5) Koncernstaben Financial Shared Service sender en regning til selskabet i hjemlandet.

6) Finance-afdelingen i selskabet i hjemlandet modtaget fakturaen og godkender den.

7) Når årsopgørelsen for hjemlandet foreligger det efterfølgende år, laver ekstern skatterådgiver skatteopgørelse for medarbejderen for det foregående år.

8) Evt. kompensation udbetales til medarbejderen af payroll i hjemlandet/evt. fortjeneste fratrækkes i medarbejderens løn.

Denne omfattende administrative proces, hvor mange medarbejdere er involveret, er i mange tilfælde ikke proportional med den skat, som medarbejderen skal betale i Danmark. Som eksempel oplyser en virksomhed, at en medarbejder skal betale 12.500 kr. i skat for 15 arbejdsdage i Denmark på et år. Virksomheden har udgifter for 37.500 kr. for den pågældende medarbejders skattebetaling (bl.a. til ekstern konsulentbistand), og det er endda uden at medregne intern administration, da det er svært at allokere en konkret omkostning, men der går mange timer med at sætte beskatningen op, tilbagefakturere skatten til ansættelsesselskabet (=selskabet i hjemlandet) og sikre at en evt. skattekompensation udbetales til medarbejderen.

Berørte virksomheder

Medarbejdere med globale arbejdsfunktioner i en koncern, som arbejder i begrænset omfang i Danmark.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres lettere administrerbare krav til beskatning af medarbejdere fra datterselskaber, der udfører arbejde i Danmark i kortere perioder. En sådan løsning kunne indeholde en bagatelgrænse udtrykt i antal dage for, hvornår der skal ske beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandsk datterselskab/koncernselskab med globale arbejdsfunktioner i en koncern, som arbejder i begrænset omfang i Danmark.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres ikke

Efter et af grundprincipperne i OECDs modeloverenskomst vil Danmark i de fleste tilfælde være tillagt beskatningsretten til indkomst, som er optjent her i landet.

Når en udenlandsk medarbejder arbejder i Danmark i en kortere periode, vil vedkommendes skattepligt til Danmark efter interne regler som udgangspunkt afhænge af, om den virksomhed, som arbejdet udføres for, har hjemting eller fast driftssted her i landet.

Har virksomheden ikke hjemting eller fast driftssted her i landet, bliver medarbejderen kun (begrænset) skattepligtig til Danmark, hvis vedkommende opholder sig i landet i mere end 183 dage inden for en 12-måneders periode.

Har virksomheden derimod hjemting eller fast driftssted her i landet, bliver medarbejderen (begrænset) skattepligtig til Danmark fra første dag, uanset at medarbejderen alene arbejder et begrænset antal dage her i landet.

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres lettere administrerbare krav til beskatning af medarbejdere med globale funktioner, evt. ved at indføre en generel bagatelgrænse for globale medarbejdere i koncernforhold, så de ikke skal beskattes af et begrænset antal arbejdsdage i Danmark.

En ny regel, som vil gøre det muligt for en udenlandsk medarbejder at arbejde et antal dage i Danmark uden at blive skattepligtig her i landet, vil udgøre en fravigelse fra princippet om begrænset skattepligt i kildeskattelovens § 2. En generel undtagelse til reglerne vil ligeledes betyde, at Danmark ensidigt – i forhold til alle lande, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med – opgiver beskatningsretten til indkomst erhvervet her i landet.

Hvis Danmark ensidigt afskærer sig fra at beskatte arbejde udført i en virksomhed med hjemting eller fast driftssted i landet, er der endvidere en risiko for, at vederlaget til medarbejderen, hverken beskattes i Danmark eller i medarbejderens hjemland (såkaldt dobbelt ikke-beskatning). Det har høj prioritet internationalt at undgå dobbelt ikke-beskatning, som kan føre til skattetænkning og konkurrenceforvridning.

Regeringen mener på den baggrund, at en generel bagatelgrænse til indtræden af begrænset skattepligt ikke bør indføres. De globale medarbejdere i koncernforhold behandles skattemæssigt på samme måde som andre lønmodtagere, der er begrænset skattepligtige til Danmark. Der er således tale om, at indberetning og indeholdelse af skat sker efter et regelsæt, som også kendes og anvendes i relation til andre medarbejdere. Det bemærkes i den forbindelse, at den koncerninterne kommunikation, som er beskrevet i forbindelse med lønadministrationen, ikke er en følge af skattereglerne. På den baggrund vurderes det ikke, at der kan indføres særligt lette administrative krav i relation til såkaldte globale medarbejdere.