Spring navigation over
Indhold start

Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bruttoskatteordningen er en ordning, hvor nøglemedarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet, på en række betingelser har mulighed for i en periode på 60 måneder at lade sig beskatte med 26 procent + arbejdsmarkedsbidrag uden noget fradrag i stedet for at benytte den almindelige indkomstbeskatning. Formålet med ordningen er at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne ved at fremme forskning og produktudvikling af internationalt tilsnit i danske virksomheder og forskningsinstitutioner.

I visse tilfælde godkender SKAT personer til at kunne anvende bruttoskatteordningen, men kun for ét år. Det sker med henvisning til, at minimumvederlagskravet i ordningen ud fra det aktuelle vederlag vurderes ikke nødvendigvis at opfylde kravet også for de kommende år, idet minimumsvederlaget reguleres årligt. Minimumvederlaget udgør 63.700 kr. månedligt i 2017; beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

SKAT har oplyst, at man ikke påtænker at udarbejde en selvstændig vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen. Med henvisning til loven og den juridiske vejledning foretager SKAT efter det oplyste en konkret vurdering af, om vederlagskravet er opfyldt i den kontrakt, arbejdergiver og arbejdstager har indgået med hinanden. Det er bl.a. afgørende, om vederlagskravet kan anses for opfyldt. Hvis vederlagskravet i den sammenhæng ikke kan anses for opfyldt i mere end et år, vil godkendelsen alene kunne gives for et år. Hvis vederlagskravet kan anses for garanteret i en længere periode, så gives godkendelsen for en længere periode. Lønpakker skal således opfylde det til enhver tid gældende vederlagskrav.

Det er en væsentlig udfordring og dermed administrativ byrde for virksomheder, der har behov for at rekruttere udenlandske medarbejdere, at de ikke kan få en klar information om, hvilke krav, det er, de i praksis skal opfylde for at opnå en godkendelse for hele den femårige periode en medarbejder kan være på ordningen. Der bør være gennemsigtighed med hensyn til administration af vederlagskravet, således at virksomhederne ikke anvender ressourcer på ansøgninger, der ikke imødekommes.

Berørte virksomheder

Problemstillingen gælder alle virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere på bruttoskatteordningen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT udsteder en klar vejledning om, hvilke krav i relation til vederlaget i bruttoskatteordningen, virksomhederne i praksis skal imødekomme for at kunne opnå en godkendelse for hele den femårige periode en medarbejder kan være på ordningen. Dermed kan det undgås, at der skal ansøges ad flere omgange. Det bør fremgå, hvilke krav SKAT stiller i forhold til en moderne lønpakke, der kan inkludere bil, aktieaflønning, mv.

Yderligere oplysninger

Skatteministeriet har på sin hjemmeside en oversigt over, hvor mange personer, som har anvendt ordningen i perioden 2001-2015. Ordningen blev i 2015 anvendt af 967 virksomheder/5.948 personer (2.556 forskere og 3.392 nøglemedarbejdere).

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Forslaget forventes ikke at have nogen provenumæssig konsekvens.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

For at komme på bruttoskatteordningen skal man opfylde nogle objektive betingelser. En af betingelserne for højtlønnede medarbejdere er opfyldelse af vederlagskravet. En højtlønnet medarbejders gennemsnitlige månedsløn skal være over et minimumsvederlag på 63.700 kr. i 2017 og 65.100 kr. i 2018. Vederlagskravet pristalsreguleres hvert år. De højtlønnede bliver registreret på ordningen for de perioder, hvor lønnen primo perioden/året er garanteret over det pristalsregulerede minimumsvederlag. Løndele, der ikke er garanteret, tælles ikke med.

I vejledningen på ansøgningsblanketten for højtlønnede, Blanket 01.012B og i vejledningen på skat.dk uddyber SKAT reglerne. Der bliver gjort særligt opmærksom på:

  • At vederlagskravet pristalsreguleres.
  • At medarbejderen kun kan blive registreret på ordningen for de år, hvor ansættelseskontrakterne allerede inden årets start dokumenterer, at årets pristalsregulerede minimumsvederlag er garanteret.
  • At forventet bonus, aktieløn og andre indkomster, der ikke er garanteret primo året ikke kan tælles med i vederlagskravet, og dermed ikke kan danne grundlag for registrering på ordningen.

SKAT skriver fremover i registreringsbrevet, som sendes til arbejdsgiveren, at medarbejder og arbejdsgiver hvert år skal sikre, at det pristalsregulerede vederlagskrav er overholdt, for at medarbejderen fortsat opfylder kravene for at være omfattet af bruttoskatteordningen.

Ansøgningsblanketten og vejledningen på skat.dk [blev justeret ved udgangen af 2017.]

Det er forventningen, at parterne herefter vil lade en årlig pristalsregulering af den garanterede mindsteløn indgå i ansættelseskontrakten fra starten i de tilfælde, hvor lønnen er nær minimumsvederlaget.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget er for nuværende delvist implementeret.

Blanket 01.012B ”Registrering af ansættelsesforhold – Højtlønnede medarbejdere” er opdateret med vejledning om vederlagskravet, og at dette pristalsreguleres hvert år.

Problemstillingen bliver også beskrevet i vejledningen P28, når den bliver opdateret i starten af 2019, hvor forslaget vil være implementeret.

I registreringsbrevet henvises til den Praktiske Guide på skat.dk, hvor vederlagskravet er beskrevet.

I de situationer, hvor lønnen er nær minimumskravet, gør Skattestyrelsen i registreringsbrevet opmærksom på, at det er en betingelse, at lønnen også i de følgende år overholder den pristalsregulerede minimumsløn.

Der er ikke registreret en effekt af den ændrede vejledning.