Spring navigation over
Indhold start

Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Dato11.10.2017

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bruttoskatteordningen er en ordning, hvor nøglemedarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet, på en række betingelser har mulighed for i en periode på 60 måneder at lade sig beskatte med 26 procent + arbejdsmarkedsbidrag uden noget fradrag i stedet for at benytte den almindelige indkomstbeskatning. Formålet med ordningen er at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne ved at fremme forskning og produktudvikling af internationalt tilsnit i danske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Kravet i bruttoskatteordningen om et minimumvederlag for at anvende ordningen udgør 63.700 kr. månedligt i 2017. Kravet medfører tilfælde, hvor reglerne om opfyldelse heraf – formentlig utilsigtet – hindrer anvendelse af ordningen. Konsekvensen for virksomhederne kan være, at medarbejdere fra udlandet afstår fra at komme til Danmark og arbejde. Dermed reduceres feltet af potentielle ansøgere til ugunst for virksomhederne. Endvidere kan der være endog betydelige omkostninger forbundet med, at en medarbejder undervejs i sin ansættelse ”falder ud” af bruttoskatteordning.

Det gælder, hvis en person som følge af en periode på barsels- og/eller forældreorlov (til nedsat eller ingen løn) falder for vederlagskravet. Ikke bare må personen forlade bruttoskatteordningen, men fordi personen bliver almindelig skatteyder, er den pågældende på grund af en 10-års karensregel i ordningen forhindret i at komme tilbage på ordningen efter endt orlov.

Berørte virksomheder

Problemstillingen gælder alle virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere på bruttoskatteordningen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at vederlagskravet i bruttoskatteordningen justeres, således at der kan ses bort fra perioder med barsels- og/eller forældreorlov ved vurderingen af, om vederlagskravet er opfyldt.

Yderligere oplysninger

Kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3.

Skatteministeriet har på sin hjemmeside en oversigt over, hvor mange personer, som har anvendt ordningen i perioden 2001-2015. Ordningen blev i 2015 anvendt af 967 virksomheder/5.948 personer (2.556 forskere og 3.392 nøglemedarbejdere).

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Forslaget vil ikke have indflydelse på virksomhedernes lønniveau og ikke fratage virksomhederne nogen forpligtigelser i forhold til gældende regler for barsels- og/eller forældreorlov.

Forslaget forventes ikke at have nogen provenumæssig konsekvens, idet det alene vil give virksomhederne øget fleksibilitet i forhold til sammensætning af lønpakker.