Spring navigation over
Indhold start

Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild

Dato11.10.2017
Nummer700

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når fødevarevirksomheder importerer produkter fra 3.-lande for at forarbejde dem og senere genudføre de forarbejdede varer, kan den told, der hviler på importvarerne, suspenderes, mens varerne befinder sig i EU's toldområde (denne toldprocedure benævnes ’Aktiv forædling’). Virksomheden skal dog stille sikkerhed for det toldbeløb, der kan opstå for de importerede varer, såkaldt potentiel toldskyld. Hvis en del af de importerede varer imidlertid ikke kan anvendes i forarbejdningen, opstår der et produktionsspild. For at undgå at virksomhederne kommer til at betale told af dette spild, skal virksomhederne - som reglerne er i dag – føre periodevist regnskab med spildet, destruere spildet inden for denne periode samt i øvrigt opfylde en række specifikke regnskabskrav. Ved periodens afslutning skal virksomheden aflevere en afslutningsopgørelse til SKAT for de varer, der er sendt til destruktion.

Hvis virksomhederne ikke kan opgøre spildet eller ikke sender spildet til destruktion inden for perioden, inddrages sikkerheden for den potentielle toldskyld.

Kravet for at undgå inddragelse af sikkerheden er uhensigtsmæssigt, fordi det medfører et omfangsrigt bureaukrati ifm. opgørelse af spild samt tvungen destruktion af spildprodukterne inden for perioden med ekstra omkostninger til følge, da destruktionen i praksis oftest vil ske noget tid efter, at de forarbejdede fødevarer er sendt til udlandet. Kravet får derfor den uhensigtsmæssige konsekvens, at en fødevarevirksomhed fx bliver tvunget til at sende de samlede varer – både de færdigforarbejdede fødevarer og spildprodukterne til destruktion – tilbage til 3.-lande uden for EU, som fx til Norge.

Virksomheden og aftagerne har konkrete omkostninger forbundet med pakning af spildprodukter, oplagring og transport, når spildprodukterne skal sendes retur til destruktion i udlandet. Det indebærer bl.a. øget administration i omegnen af 2-3 timers ekstra arbejde pr. sending. Samtidig medfører denne praksis, at der unødvendigt forbruges materiale på pakningen og energi på transporten.

Berørte virksomheder

Blandt andet fødevareforædlingsvirksomhederne, der har samhandel med 3. lande udenfor EU. Det er ikke muligt at lave en præcis opgørelse over, hvor mange virksomheder, der bliver berørt af problemstillingen, dvs. virksomheder der både importerer råvarer og eksporterer igen efter forarbejdning. En fødevarevirksomhed opgør, at de har 25-30 sendinger pr. år til Norge, hvor de oplever problemstillingen. Det giver anslået ca. 70 timers ekstra administrativt arbejde årligt for denne virksomhed.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der gives tilladelse til, at virksomhederne med basis i deres produktionsregnskab kan opgøre spild i produktionen overfor SKAT uden at afvente destruktion. Virksomhederne kan opgøre spild præcist i forbindelse med produktionen, og bør med basis i produktionsregnskabet kunne godtgøre deres spild uden, at der er krav om genudførsel af spildprodukter.

Yderligere oplysninger

EU-toldkodeksen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013) gælder fra den 1. maj 2016 og indeholder gældende regler for toldprocedurer, fx "Aktiv forædling".

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres

Reglerne om toldproceduren ”aktiv forædling” henhører under EU's toldlovgivning. Et grundlæggende princip i denne er, at der skal stilles sikkerhed for en potentiel toldskyld for ikke-EU-varer, som befinder sig i EU’s toldområde, indtil varerne enten er bragt i fri omsætning, reeksporteret eller destrueret.

Når der ansøges om bevilling til aktiv forædling, skal ansøgeren angive det forventede spild i ansøgningen. Det spildprodukt, der fremkommer ved forarbejdning under aktiv forædling, skal enten fuldstændig tilintetgøres, overgå til fri omsætning eller reeksporteres, for at proceduren kan anses for at være korrekt afsluttet. Det er op til bevillingshaveren selv at vælge blandt disse tre muligheder, og det er derfor ikke et krav, at varerne skal genudføres. Spildprodukter har ofte en værdi i sig selv.

En virksomhed, som har bevilling til aktiv forædling, skal føre et regnskab over de varer, som er henført under proceduren. Som udgangspunkt er der krav om et særligt aktivt forædlingsregnskab, men det er muligt, at virksomheden kan anvende sit produktionsregnskab, hvis dette lever op til de krav, der stilles til et aktivt forædlingsregnskab.

Såfremt en bevillingshaver ikke kan nå at få destrueret sine spildprodukter, er der inden for den nuværende lovgivning bl.a. følgende muligheder: Efter ansøgning at få forlænget forarbejdningsfristen samt efter ansøgning at få forlænget fristen for indgivelse af afslutningsopgørelse. Toldlovgivningen indeholder således en mulighed for at afhjælpe det anførte problem.

Forslaget markeres som gennemført, da SKAT vil forbedre vejledningen på sin hjemmeside, så det tydeliggøres at både forarbejdningsfristen og frist for indsendelse af afslutningsopgørelsen kan forlænges.

Forslaget er implementeret i 2018

Forslaget har ændret status. Muligheden for forlængelse af forarbejdningsfrist og frist for indsendelse af afslutningsopgørelse fremgår af Den Juridiske Vejledning på skat.dk (https://skat.dk/skat.aspx?oId=2229964&chk=215444). Virksomheder, som oplever problemer med proceduren for aktiv forædling, opfordres derudover til at søge hjælp hos Toldstyrelsens telefonvejledning eller benytte muligheden for at bestille et vejledningsbesøg i virksomheden.