Spring navigation over
Indhold start

Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene

Dato11.10.2017

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er afgørende for danske virksomheders evne til at tiltrække og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet, at der leveres en let tilgængelig og målrettet service, når de internationale medarbejdere og deres evt. medfølgende familie ankommer til Danmark. For virksomhederne er der meget administration forbundet med at få deres internationale medarbejdere registreret i Danmark. For at nedbringe administrative byrder for internationalt orienterede virksomheder er det vigtigt, at al myndighedskontakt vedrørende udenlandsk arbejdskraft er samlet i én indgang, så de internationale medarbejdere hurtigt kan komme i gang med at arbejde.

International Citizens Service (ICS) centrene blev etableret i 2009 netop med det formål at samle alle de relevante myndigheder, som en udenlandsk arbejdstager eller studerende skal i kontakt med: Den kommunale borgerservice, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SKAT, Statsforvaltningen og Work in Denmark. De i alt fire ICS-centre i Danmark ligger i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg. Etableringen af ICS-centrene har vist sig succesfuld, idet den samlede betjening har stor værdi for udenlandske arbejdstagere såvel som for virksomhederne. Dog er der i de senere år sket en betydelig forringelse af servicen, idet Statsforvaltningen har skåret i deres åbningstider ved ICS og dermed i den reelle borgerservice, hvor alle myndigheder er til stede i centeret.

Der er helt tilbage fra 2012 stillet ni forslag til forbedringer i servicen i ICS’erne gennem Virksomhedsforum, hvoraf fire i skrivende stund stadig har status af ”behandles fortsat”. Dette forslag supplerer de tidligere stillede forslag ved at anvise konkrete løsningsmodeller for en langsigtet sikring af ICS servicen, der står mål med de kapacitetsmæssige behov og samtidig understøtter visionen om én samlet betjening.

Udfordringerne omkring kapaciteten er blevet større siden forslagene blev stillet i 2012, idet der er en stor stigning i antallet af udenlandske medarbejdere, der skal betjenes via ICS’erne. Antallet af udenlandske statsborgere, der arbejder i Danmark målt i fuldtidsansatte, er således steget med 40 % over de seneste 5 år. I samme periode er tidsrummet, hvor alle myndigheder er til stede i ICS-centrene, blevet indskrænket idet Statsforvaltningen har skåret ned i deres tilstedeværelse, og one-stop-shop konceptet er dermed reelt blevet udhulet.

For virksomhederne er det en tids- og ressourcekrævende proces at skulle rundt til flere myndigheder med deres internationale medarbejdere. Lige nu kan det tage op til 60 dage at få EU-ophold og CPR-registrering på plads, og i den tid har medarbejderen f.eks. ikke dokumentation for dækning af social sikring og kan ikke få dansk bankkonto, bolig, børnehaveplads, skole mv.

Berørte virksomheder

Virksomheder der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at der senest i første halvår af 2018 træffes beslutning om en effektiv videreførelse og videreudvikling af ICS-indsatsen. Beslutningen bør som minimum inkludere en opfølgning på eksisterende forslag om ICS-centrene stillet tilbage i 2012 samt en afklaring af følgende forhold:

- at ICS forbliver under den nuværende konstruktion, hvor én myndighed er overordnet ansvarlig for centrene, men kommunerne står for den daglige drift. Formålet er at sikre en koordineret, langsigtet og stabil servicemodel med en samlet og effektiv indgang for de internationale medarbejdere og virksomheder for at undgå tidsspild og usikkerhed omkring, hvilken myndighed man skal henvende sig til.

- at kapaciteten tilpasses udviklingen i antallet af internationale medarbejdere, der kommer til Danmark.

- at der indføres sammenhængende digitale løsninger på tværs af myndighederne for mere effektiv betjening. Således bør der være én digital indgang for EU-registrering og ansøgning om CPR-nummer. Som det er i dag skal medarbejderen først møde op personligt hos Statsforvaltningen og aflevere sin papiransøgning. Derefter er der sædvanligvis op til 30 dages sagsbehandling hos Statsforvaltningen for at få tilsendt et registreringsbevis (med PostNord). I mellemtiden skal medarbejderen registrere sig online og vente i op til 30 dage på en bekræftelse, før medarbejderen kan booke et møde hos et ICS-center (medarbejderen skal have modtaget registreringsbeviset og fremvise dette hos ICS). Derefter skal medarbejderen møde op hos ICS og medbringe alle dokumenter samt bilag til et endeligt ID-tjek, før CPR-nummeret udleveres.

- at der i kapacitetsplanlægningen tages højde for spidsbelastningsperioder i forbindelse med semesterstart ved landets uddannelsesinstitutioner. Det medfører meget spildtid og er dermed dyrt for virksomhederne, når deres internationale medarbejdere skal vente i lange køer og evt. må komme igen en anden dag for at blive betjent.

- at kommunernes best practice for etablering af borgerservice bliver kendetegnet for udviklingen af ICS-centrene. Formålet er at opnå en ensartet service af høj kvalitet på tværs af ICS-centrene.

- at behovet for bedre tilgængelighed imødekommes ved etablering af et ICS-center i Trekantsområdet og/eller Sønderjylland.

Yderligere oplysninger

Link til tidligere stillede forslag vedr. ICS i 2012 med status ”Behandles”:

Forslag 50: Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside

Forslag 46: Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside

Forslag 44: Åbningstiderne for ICS centrene udvides

Forslag 43: Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre