Spring navigation over
Indhold start

Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel

Nummer710

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange håndværkere og øvrige, der ikke har transport som hovederhverv, oplever uhensigtsmæssige udfordringer vedrørende både Køre- hviletidsforordningen (EF 561/2006) og tilsvarende Tachografforordningen (EU 165/2014). Tachografer registrerer elektroniske oplysninger om køretøjets og førerens aktivitet, f.eks. køre- og hviletider.

Reglerne er oprindeligt møntet på at sikre arbejdsforhold og trafiksikkerhed i forhold til professionelle chauffører, men rammer også mange håndværksvirksomheder, selvom deres primære erhverv ikke er transport. Håndværkere er som udgangspunkt ikke udfordrede på at holde rettidige pauser og hvil. Derimod går udfordringen på uklarhed om, hvorvidt de overhovedet skal have tachograf installeret.

En tachograf koster fra ca. 6.000 kr. og opefter at få installeret, og oven i kommer udgifter til softwarelicenser, administration osv. Det er altså en væsentlig omkostning for en virksomhed, hvis de kun skal anvende den få gange årligt. I mange håndværkeres tilfælde er det sjældent relevant for dem at installere tachograf, da de har mulighed for at blive undtaget. Artikel 13 i Køre- hviletidsforordningen (EF 561/2006) giver håndværkere mulighed for undtagelse, hvis køretøjet vejer under 7,5 T, kører under 100 km fra virksomhedens registrerede adresse, og det er føreren selv, der anvender det transporterede materiale eller materiel. Men mange håndværkere oplever ofte uklarhed om, hvorvidt de falder under eller uden for undtagelsen.

Der er mange eksempler på, at der opstår tvivlsspørgsmål om, hvorvidt den konkrete håndværkerbil skal have tachograf installeret. Særligt i forbindelse med transport af letvogne (f.eks. mandskabsvogne, toiletvogne eller badevogne). Disse defineres af Motorregistret på registreringsattesten påhængsredskab i kategorien køretøjart, og den primære kategori er arbejdskørsel ifølge Motorregistret. Der opstår alligevel ofte tvivl, hos såvel førere som politi om, hvorvidt kørslen med letvognen er undtaget. Ved sådanne tvivlstilfælde skal de kontakte myndighederne for at få afklaring på, hvorvidt den konkrete letvogn kræver tachograf eller ej.

Der ønskes derfor klarhed i vejledningen om, hvilke letvogne der er undtaget fra køre- hviletidsreglerne, så virksomhederne ikke i samme omfang oplever uklarhed om, hvorvidt de er undtaget reglerne eller ej, og derfor er nødsaget til at kontakte myndighederne med tvivlsspørgsmål. Klarhed om, hvilke letvogne, der er undtaget for installation af tachograf, vil derfor både fjerne unødigt bøvl og administrative byrder for virksomhederne, men også for politiet, når de kontrollerer, hvorvidt en letvogn hører under undtagelserne eller ej.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som skal transportere letvogne. Omfanget af kørsel med letvogne er omfattende, og det estimeres af Danmarks Statistik, at der er ca. 24.000 letvogne i Danmark. Antages det, at en letvogn i snit transporteres ca. 10 gange pr. år, giver det ca. 240.000 kørsler med letvogn i Danmark årligt. Antallet understreger omfanget af de administrative byrder, som uklarhed i vejledningen til Køre- hviletidsreglerne medfører.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at definitionen af materiel i Færdselsstyrelsens vejledning til køre- hviletidsreglerne uddybes med eksempler. Det skal tydeligt fremgå, at letvogne, som i Motorregistret er kategoriseret som Påhængsredskaber til arbejdskørsel, og hvor vogntoget har en samlet totalvægt under 7,5 T, undtages. Alternativt bør vejledningen udvides med en liste over konkrete typer af letvogne, der undtages køre- hviletidsreglerne, da uklarhed herom ofte er årsag til meget administrativt bøvl.

Yderligere oplysninger

Der er indsendt forslag til Implementeringsrådet om tidlig interessevaretagelse for at åbne art. 13 i Køre- hviletidsforordningen (EF 561/2006).

En udvidelse af undtagelsen i art. 13 i Køre- Hviletidsforordningen har tidligere været foreslået i Virksomhedsforums forslag 413, som blev afvist af regeringen. Ovenstående forslag adskiller sig her fra ved at være et ønske om en mere detaljeret vejledning med konkrete eksempler på, hvilke køretøjer, herunder letvogne, der er undtaget. Det vil skabe klarhed for mange håndværkere om, hvorvidt de skal have installeret tachograf eller ej.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Se svaret her.