Spring navigation over
Indhold start

Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 %-reglen

Dato11.10.2017
Nummer709

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Et spørgsmål, der i princippet er så enkelt som, ”hvilken kran må du sætte på din lastbil?”, har i Danmark et meget kompliceret svar. For almindelige lastbiler gælder der i dag regler, der betyder, at kraners (eller andet udstyrs) vægt begrænses sammenlignet med i andre lande. Det giver bøvl og begrænser muligheden for optimal udnyttelse af lastbilerne i Danmark.

Den såkaldte ”20 %-regel” indebærer, at en lastbils totalvægt skal være større end eller lig med 1,2 x lastbilens egenvægt. Monteres der udstyr på en lastbil – fx en kran – så indgår dette i henhold til synsreglerne i egenvægten. Totalvægten er den maksimale vægt køretøjet må have inklusive gods, brændstof, chauffør m.v.

  • Egenvægten for en lastbil = vægten af selve lastbilen + vægten af en eventuel kran eller andet udstyr
  • Totalvægten for en lastbil = egenvægten + gods + brændstof + vægten af chaufføren
  • 20 % reglen = en lastbils totalvægt skal være større end eller lig med 1,2 x lastbilens egenvægt

Det er nødvendigt at regne baglæns for at få klarlagt, hvor tung en kran, en given lastbil kan få sat på. Konkret betyder 20 % reglen følgende for en lastbil med en maksimal totalvægt på 26.000 kg:

Maksimal tilladt egenvægt (inkl. udstyr) = 26.000 kg / 1,2 = 21.666,7 kg.

Egenvægten indeholder, som anført ovenfor, både vægten for lastbilen selv, og det eventuelle udstyr. Idet at lastbilens vægt f.eks. udgør ca. 8500 kg., så begrænses udstyrets vægt til ca. 13.000 kg (21.666,7 kg – 8.500 kg).

I andre lande ville man kunne udnytte hele den resterende vægt op til den maksimale totalvægt til udstyr, dvs. så ville eventuelt udstyr kunne være tungere. Denne maksimalgrænse for udstyr udgør for det givne eksempel 26.000 kg – 8.500 kg = 17.500 kg. Det betyder, at de kraner eller andet udstyr, der kunne monteres på lastbilen, i Danmark vil være underdimensioneret (i eksemplet over 4 tons lettere) i forhold til den totalvægt, som lastbilen lovligt kan klare og dermed til de opgaver, der skal løses med bilen.

Transportvirksomheders mulighed for at udnytte deres lastbiler optimalt begrænses derfor af den eksisterende 20 % regel i Danmark, som giver virksomhederne unødvendige ekstra omkostninger. Sikkerhedshensynene omkring lastbiler skal fortsat opretholdes, og den tilladte totalvægt af lastbilerne ønskes ikke ændret med nærværende forslag.

Berørte virksomheder

Transportvirksomheder, virksomheder med lastbilmonterede kraner som transporterer eget gods. Det estimeres, at der er ca. 250 – 300 biler i Danmark, der rammes af reglerne.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at 20 %-reglen ophæves. Der ønskes med dette forslag, at gøre det muligt for transportvirksomhederne at udnytte deres lastbilers totalvægt bedre, så egenvægten kan gå helt op til den tilladte totalvægt.

Yderligere oplysninger

Reglen findes i Vejledning om syn af køretøjer, juli 2017, 3.01.V02 Tilladt totalvægt. Reglen findes så vidt vides ikke i andre lande. En dansk kunde kan dermed bestille en kranbil fra Sverige eller Tyskland med egenvægt = totalvægt og fuldt lovligt få udført den tjeneste en dansk bil ikke må.

Monteres en kran, der bringer egenvægten over grænsen kan bilen indregistreres til ”særlig anvendelse” eller som blokvogn. Dette medfører dog andre begrænsninger i forhold til bl.a. hastighed og belæsning på brugen af køretøjet, der driver prisen for den enkelte kranopgave i vejret.

En fjernelse af reglen vil betyde, at den lovlige totalvægt kan følges og at flere opgaver kan løses af almindelig lastbilmonterede kraner i stedet for mobilkraner eller lignende. Fjernelsen vil derfor ikke medføre øget vejslid eller øvrige udfordringer i forhold til færdselssikkerheden.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Forslaget om ophævelse af 20 %-reglen for lastbilers totalvægt og udstyr behandles forsat, da der skal foretages en undersøgelse af andre landes regler på området. Forslaget forventes færdigbehandlet i løbet af 1. kvartal 2019.