Spring navigation over
Indhold start

Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods

Dato11.10.2017
Nummer708

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Vognmænd, der kører lastbiler med visse typer af farligt gods, som f.eks. gas, skal følge de tvangsruter i tættere bebyggede områder, der er fastlagt af den lokale politidirektør. Tvangsruter er primært enkelte vejstrækninger i de lokale politikredse, men også enkelte hele byer eller områder. Et kort findes på trafikken.dk.

Vognmanden har mulighed for at søge dispensation, hvis det er nødvendigt at afvige tvangsruten. Det kan f.eks. være levering af gas til en konkret virksomheds adresse, der ligger uden for tvangsruten.

Eksempelvis er der tvangsrute fra Øresundsmotorvejen, ad Amager Landevej til Prøvestenen. Men strækningen videre til Amagerværket er ikke en del af tvangsruten, hvorfor der skal søges om dispensation.

Ansøgningen om dispensation sendes til den lokale politidirektør.

Det kan variere fra politikreds til politikreds, hvor langt tid dispensationen gælder, men de fleste gælder for 1 år ad gangen.

Dispensationen gives i visse politikredse til det enkelte køretøj på baggrund af registreringsnummeret hos transportvirksomheden, og så skal der søges en ny tilladelse, hvis virksomheden køber en ny lastbil eller en ny sættevogn.

Hvis modtageren af det farlige gods, f.eks. ejeren af et tankanlæg, skifter transportleverandør, skal den nye leverandør søge dispensation, selv om der er tale om samme type af leverancer. Det kan også være ved skifte af f.eks. gasleverandør, hvor den nye leverandør bruger en anden transportør.

Politiet oplyser på deres hjemmeside, at der må forventes en del sagsbehandlingstid, da man bl.a. skal høre beredskabsmyndighederne. Indtil dispensationen er godkendt, er det ikke tilladt at afvige tvangsruten og der kan i den periode ikke leveres til den pågældende adresse. Sagsbehandlingstiden varierer fra politikreds, men kan tage op til 1-2 måneder.

Så vidt vides gives der altid dispensation, og transportvirksomhederne oplever det derfor som både tidskrævende og overflødigt.

Berørte virksomheder

Transportvirksomheder, der kører med farligt gods, samt deres kunder hvor der er behov for at afvige fra tvangsruterne.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at dispensationen til fravigelse af tvangsrutenettet for farligt gods fremover gives til indehaveren af tankanlægget/aflæssestedet. Disse er ofte i forvejen godkendt af beredskabsmyndighederne i forbindelse med oplag af farligt gods.

Alternativt foreslår Virksomhedsforum, at bestemmelserne om tvangsruter ændres, så der ikke længere skal søges dispensation, men at reglerne i stedet fastslår, at køretøjet skal følge de fastlagte tvangsruter så langt som det er muligt, og derefter køre af nærmeste større vej til aflæssestedet eller at det ændres til en anmelderordning, hvor dokumentationen stadig er til stede, men der ikke skal afventes svar fra myndighederne.

Yderligere oplysninger

Bestemmelserne er reguleret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (BEK 828 af 10. juni 2017). Nærværende forslag adskiller sig fra det tidligere stillede forslag 557 om nabotjek ift distribution af farligt gods, som primært gik på problemer ift søtransport.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Læs svaret her.

Forslaget er ikke implementeret

Tvangsruter og tilladelser til fravigelser herfra er reguleret af § 32 i bekendtgørelse nr. 828 af 10/6/2017 om vejtransport af farligt gods. Bestemmelsen lyder:
”§ 32. Politidirektøren kan efter forelæggelse for de relevante kommunale myndigheder bestemme, at vejtransport af farligt gods omfattet af bilag 3 ikke kan ske i tættere bebygget område, eller skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område.
Stk. 2. Hvis der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for Rigspolitiet træffe afgørelse herom.
Stk. 3. Fravigelse af fastsatte transportrestriktioner og tvangsruter må kun ske med forudgående tilladelse af politiet, som indhenter en udtalelse fra det kommunale redningsberedskab.
Stk. 4. Rigspolitiet fastlægger de generelle retningslinjer for reguleringen af vejtransport af farligt gods. Rigspolitiet udarbejder en oversigt over de fastsatte bestemmelser om vejtransport af farligt gods, som offentliggøres på politiets hjemmeside www.politi.dk.”


Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har iværksat revision af bekendtgørelsen med ikrafttræden den 1. juli 2019, således at tilladelser efter § 32, stk. 3, fremover kan meddeles modtageren, hvor det i forbindelse med ansøgningen godtgøres, at der er tale om faste leverancer af den samme type farligt gods.

Effekten af ændringerne vil være sparet tid for virksomhederne og dermed reduktion i deres administrative omkostninger, idet der ikke nødvendigvis vil skulle søges om nye tilladelser til fravigelse af tvangsruterne ved ændring af køretøj, leverandør eller lignende. Fremover vil også modtageren af farligt gods kunne søge om tilladelse til fravigelse af tvangsruterne, hvilket vil kunne imødekommes, hvis der er tale om faste leverancer af samme type farligt gods. Det vil desuden reducere politiets administrative omkostninger til sagsbehandling, idet der kan udstedes tilladelser med længere gyldighed, hvor det godtgøres, at der er tale om faste leverancer af den samme type farligt gods.