Spring navigation over
Indhold start

Sammentænkning af skibssyn

Dato11.10.2017
Nummer707

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske myndigheder har valgt at samle myndighedsansvaret for sikkerhed, sundhed og miljø på skibe hos Søfartsstyrelsen. En undtagelse er dog skadedyrskontrollen, hvor myndighedsansvaret er placeret hos Sundhedsstyrelsen. Det giver både ventetid og unødige ekstraomkostninger for rederierne, når der skal udstedes såkaldte ’hygiejnecertifikater’, sammenlignet med udstedelsen af hygiejnecertifikater i andre lande.

I Danmark udsteder den lokale embedslæge Ship Sanitation Certificates, også kaldet hygiejnecertifikater (eller tidligere rottecertifikater) på baggrund af en skadedyrsinspektion ombord på skibet, der foretages af et registreret skadedyrsinspektionsfirma. Det koster cirka 3.000 kroner pr. skib pr. halvår - 2500 kr. til virksomheden, der forestår inspektionen, og 550 kr. til embedslægen. Til sammenligning betaler man eksempelvis i Tyskland én samlet pris, hvor det er den lokale havnekaptajn/havnemyndighed, der udfører synet og udsteder certifikaterne. Det koster 150 Euro, og det gøres af én omgang. I Danmark skal man vente i flere dage på embedslægen, mens det i Tyskland udstedes øjeblikkeligt. Det kan betyde tabt arbejdstid for skibet.

Berørte virksomheder

Alle danske rederier som sejler på danske havne og vælger at få udført kontrolsynet i Danmark. 250-300 danske skibe skal have udstedt certifikatet hver 6. måned, men alle de som har mulighed for det vælger at få det foretaget i udlandet på grund af pris og ventetid. Det er problematisk, at Danmark ikke er konkurrencedygtige på dette område.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår at sammentænke skibssyn, så den nødvendige opgave med inspektion for mulige skadedyr foretages sammen med øvrige syn og kontrol af skibe. Derfor foreslår Virksomhedsforum, at Søfartsstyrelsens inspektion af skibe også indeholder inspektion for eventuelle skadedyr. Observeres skadedyr, kan Søfartsstyrelsen kontakte Sundhedsstyrelsen derfra, på samme måde som Søfartsstyrelsen i dag har sammentænkt visse opgaver med Fiskeridirektoratet. Her eksisterer en samarbejdsaftale, der betyder, at Fiskeridirektoratet kontrollerer redningsudstyr på fiskekuttere, når de alligevel foretager fiskerikontrol. Virksomhedsforum foreslår, at Søfartsstyrelsen bliver single-point-of-contact for danske rederier. Overdragelsen af myndighedsopgaven suppleret med samarbejdsaftale med Sundhedsstyrelsen vil gøre det enklere for virksomheder, idet der samtidig skal sikres opretholdelse af hygiejne- og sundhedsmæssige hensyn i forhold til ansatte på skibe.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om hygiejnecertifikater kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres ikke.

Skadedyrsinspektion hører under Styrelsen for patientsikkerhed (STPS). De tilhørende hygiejnecertifikater udstedes af STPS på baggrund af en skadedyrsinspektion om bord på skibe i danske havne, der foretages af et registreret skadedyrsinspektionsfirma. Hygiejnecertifikater skal fornyes hver 6. måned

Søfartsstyrelsen fører tilsyn med, at danske erhvervsskibe overholder nationale, regionale og internationale krav på søfartsområdet, de såkaldte flagstatssyn. Synene foretages med faste tidsintervaller der – alt efter skibstypen – varierer mellem 12 og 36 måneder. Søfartsstyrelsen fører endvidere tilsyn med at udenlandske skibe, som anløber danske havne, lever op til regionalt og internationalt vedtagne standarder ved den såkaldte havnestatskontrol, hvor udvælgelsen af skibe til kontrol sker ud fra et i EU vedtaget risikobaseret udvælgelsessystem. Synene vedrører sikkerhed, miljøbeskyttelse og tekniske forhold ved skibe samt de operative forhold, der er forbundet hermed. Flagstatssynene udføres globalt, hvorfor en stor del heraf er uddelegeret til de såkaldte anerkendte organisationer, og synene betales af brugerne.

Da skadedyrsinspektioner skal foretages hver 6. måned på skibets anmodning, mens flagstatssynene og havnestatskontrollen skal gennemføres langt sjældnere, vil det langt fra altid være muligt at kombinere en skadedyrsinspektion med et flagstats- eller havnestatskontrolsyn. Hvis Søfartsstyrelsen skulle overtage området for udstedelse af hygiejnecertifikater i danske havne, ville en stor del af inspektionerne derfor alligevel skulle udføres som selvstændige inspektioner svarende til dem, der i dag udføres i regi af STPS. Der ville også være behov for brugerbetalt finansiering af de ekstra kompetencer, som Søfartsstyrelsen ville skulle opbygge og/eller indkøbe for at foretage de nødvendige sundhedsfaglige vurderinger. Da der også i regi af SFS i mange tilfælde vil være tale om enkeltstående inspektioner, er det endvidere tvivlsomt, om procestiden for hygiejnecertificering ville blive reduceret.

Samlet set vurderes det derfor ikke hensigtsmæssigt, at Søfartsstyrelsens syn også skal omfatte skadedyrsinspektion, idet skadedyrsinspektioner vanskeligt kan kombineres med styrelsens flagstats- og havnestatskontrolsyn på grund af de forskellige tilsynsfrekvenser. Desuden er det tvivlsomt, at en overførelse af området, vil medføre besparelser for skibene.