Spring navigation over
Indhold start

Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører

Dato11.10.2017
Nummer699

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske transportører er omfattet af en 100 pct. kontrol af returlogbøger ved eksport af dyr. Til sammenligning foretages der kun kontrol af 30 pct. af returlogbøger fra udenlandsk autoriserede transportvirksomheder. Forskellen i kontrolniveauet mellem danske og udenlandske transportører har betydning for danske transportørers konkurrenceevne, hvilket har konsekvenser for danske arbejdspladser.

Transportvirksomheder skal i forbindelse med lange transporter af dyr mellem EU’s medlemslande og til og fra et land uden for EU udarbejde en logbog indeholdende relevante oplysninger om transporten. Logbogen skal dække hele forsendelsen fra afgangsstedet og indtil bestemmelsesstedet. Formålet med logbogen er at sikre, at transporten kan gennemføres til bestemmelsesstedet indenfor den planlagte tidsramme og under hensyn til dyrenes velbefindende.

Hver enkelt logbog (1 pr. forsendelse) skal forsynes med et individuelt identifikationsnummer og bestå af følgende 5 dele:

Del 1: Planlægning
Del 2: Afgangssted
Del 3: Bestemmelsessted
Del 4: Erklæring fra transportvirksomhed
Del 5: Standardformular til indberetning af afvigelser

Minimum 2 dage inden en eksport skal del 1 af logbogen fremsendes til Fødevarestyrelsens Eksportkontrolcenter (EKC). Efter at en logbog er oprettet i systemet kontrolleres den af EKC, der opkræver et gebyr på 169 kroner pr. logbog.

Når transporten er gennemført, skal transportøren senest 1 måned efter dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet sende hele den færdigt udfyldte (Del 1-5) logbog, også kaldet returlogbogen, til EKC.

Myndighederne foretager herefter 100 pct. kontrol af danske returlogbøger, hvorimod der kun foretages kontrol af 30 pct. af returlogbøger indsendt at udenlandsk autoriserede transportvirksomheder. Gebyret for kontrol af returlogbøger udgør 69 kr.

I 2014 blev der i alt gennemført 20.993 eksporter af dyr, heraf blev 4.137 foretaget af en dansk autoriseret transportvirksomhed. Danske transportørers samlede udgift til kontrol af returlogbøger udgjorde dermed 285.000 kr. i 2014. I perioden 2012 til 2015 er antallet af eksporter gennemført af udenlandsk registrerede transportvirksomheder steget med 25 pct. En af årsagerne til denne stigning i eksporter udført af udenlandsk registrerede transportvirksomheder er de nationale særregler, herunder det administrative bøvl forbundet med kontrol af returlogbøger.

Berørte virksomheder

Alle transportører med eksport af levende dyr i EU. Der er ca. 20.000 dyretransporter til udlandet årligt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Fødevarestyrelsen tilpasser kontrolniveauet gennem en risikobaseret tilgang til kontrol af returlogbøger og en harmonisering af omfang af kontrol til niveauet i andre EU-lande.

Yderligere oplysninger

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter.