Spring navigation over
Indhold start

Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter

Dato11.10.2017
Nummer698

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Klippekortsordningen for dyretransporter blev indført for at højne dyrevelfærden, men har ført til forskelsbehandling mellem danske og udenlandske transportører og sanktionerne opleves ofte ikke som proportionelle i forhold til forseelsen.

Klippekortsordningen indebærer, at personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med dyretransporter, og som inden for en periode på tre år har gjort sig skyldig i tre overtrædelser, betinget frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr, samt får betydelige bøder. En chauffør kan generhverve retten til at transportere dyr, hvis chaufføren i en prøvetid på 3 år ikke overtræder lovgivningen og bestå en prøve om behandling af dyr under transport. Ordningen omfatter landvejstransport af heste, kvæg, svin, får, geder og fjerkræ.

Sanktionerne påvirker både virksomheder og chauffører, dels pga truslen om at kunne miste sit arbejde, men i høj grad også pga proportionerne i bødestørrelserne til chauffør og transportør, der jf. rigsadvokatens vejledende bødestraffe i sager om transport af dyr er på mellem 7.000-40.000 kr.

Dette har ført til, at nogle af de mest erfarne og oftest dygtigste chauffører ikke længere ønsker af køre med dyr og derfor skifter til anden form for lastbilskørsel. Det bidrager ikke til dyrevelfærden, når erfarende og vidende danske chauffører stopper.

Der kan sås tvivl om, hvorvidt klippekortsordningen har en nævneværdig præventiv effekt, selvom ordningen har været i kraft siden 2007. Fødevarestyrelsen kan med baggrund i det eksisterende datagrundlag i rapporten ”Ansvarsfordeling i sager om dyrs transportegnethed - Et projekt under Veterinærforlig II ” ikke dokumentere, at klippekortsordningen har haft en præventiv effekt i forhold til dyrevelfærd.

Klippekortsordningen fører til en forskelsbehandling mellem danske og udenlandske transportører. Frakendelse af retten til at transportere dyr vil for en dansk transportør medføre tab af erhvervsretten til at transportere dyr i hele EU. Udenlandske chauffører og transportører vil som udgangspunkt kun miste retten til transport af dyr i hele Danmark.

Landbrug & Fødevarer har foretaget en analyse af data om svineflytninger. I 2006 blev der foretaget over 2.000 svineflytninger med udenlandsk indregistrerede køretøjer, hvilket var steget til over 18.000 flytninger i 2014. Dette er en stigning fra 39 % til 77 % af alle svinetransporter. I samme periode er flytninger med dansk indregistrerede køretøjer faldet fra 61 % til 23 % af alle svinetransporterne. Konsekvensen er udflytning af arbejdspladser og dermed tab af arbejdspladser i Danmark, som spiller en stor rolle i yderområderne i Danmark.

Berørte virksomheder

Særligt virksomheder, der beskæftiger sig med dyretransporter. Ifølge Fødevarestyrelsen er der ca. 230 virksomheder, der har autorisation til dyretransporter.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at klippekortsordningen nedlægges. Det vurderes, at dyrevelfærden under transport kan sikres gennem de øvrige virkemidler – herunder de danske krav til chaufførernes uddannelse samt bødesanktioner.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse af dyreværnsloven (LBK nr. 50 af 11/01/2017).

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag 30 vedr. håndhævelse af reglerne for dyretransport. Det fremgår her bl.a., at Fødevarestyrelsen i forbindelse med Veterinærforlig II skal påbegynde et arbejde for at styrke og optimere kontrolindsatsen for dyr under transport i løbet af forligsperioden. Herunder udføres et serviceeftersyn af kontrolindsatsen i forbindelse med dyretransporter. En rapport fra Fødevarestyrelsen i 2017 vil komme med anbefalinger til eventuelt videre arbejde med ansvaret for transportegnetheden af dyr. Nærværende forslag kan ses som et indspil til dette videre arbejde.