Spring navigation over
Indhold start

Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter

Dato11.10.2017
Nummer697

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag pålægges landmand, chauffør og transportørvirksomhed et ”fælles” ansvar for transport af dyr, hvilket skaber en række udfordringer for særligt transportørerne. Chaufførerne og transportørvirksomheden kan risikere at stå med ansvaret for dyr, der er uegnet til transport – selvom de ikke har grundlag for at vurdere dyrets transportegnethed, eks. med baggrund i dyrets sygehistorie mv. Konkret har transportøren kun mulighed for at vurdere transportegnetheden ved pålæsning af dyrene. Det er næsten en umulig opgave for transportøren at vurdere dyrene enkeltvist, idet der kan være tale om flere hundrede grise, der af dyrevelfærdsmæssige årsager går i flok.

Det er først og fremmest landmanden, der reelt har mulighed for at afgøre, om et dyr er egnet til den planlagte og bestilte transport. Landmanden kender sine dyr og deres eventuelle sygehistorie. Derfor bør landmanden også bære hovedansvaret for, at dyrene er egnede til transporten, mens chaufføren og transportvirksomheden bærer ansvar for transportmidlets udformning, vedligeholdelse og dyrevelfærden undervejs etc.

Berørte virksomheder

Særligt virksomheder, der beskæftiger sig med dyretransporter. Ifølge Fødevarestyrelsen er der ca. 230 virksomheder, der har autorisation til dyretransporter.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at indføre og udmønte differentierede regler, således at der ved skjulte transportegnethedsskader stilles krav om, at chaufføren og transportvirksomheden skal have udvist grov uagtsomhed, før de kan ifalde strafansvar.

Det vurderes, at det juridisk allerede er muligt at indføre differentierede regler, jf. transportforordningens artikel 25: ”Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre deres iværksættelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning”.

Det er således overladt til medlemsstaterne at håndhæve de pligter, der indeholdes i forordningen. Sanktioner skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og her er der nationalt råderum til netop at anlægge en mere vægtet vurdering af uagtsomhedsgraden.

Det anbefales derfor, at arbejdet med at indføre differentierede regler, hvor chaufførers/ transportvirksomheders ansvar skal vurderes efter ansvarsnormen ”grov uagtsomhed”, umiddelbart kan iværksættes.

Yderligere oplysninger:

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

Fødevarestyrelsen har om ansvarsfordeling i transportegnethedssager anbefalet, at det skal undersøges nærmere, om der er grundlag for at indføre differentierede regler, således at der ved skjulte transportegnethedsskader kan stilles krav om, at chaufføren og transportvirksomheden skal have udvist grov uagtsomhed, før vedkommende kan ifalde strafansvar.

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag 30 vedr. håndhævelse af reglerne for dyretransport. Det fremgår her bl.a. under forslagets status, at Fødevarestyrelsen vil analysere og revurdere ansvarsfordelingen ift. dyrenes transportegnethed og at en rapport fra Fødevarestyrelsen i 2017 vil komme med anbefalinger til eventuelt videre arbejde med ansvaret for transportegnetheden af dyr. Nærværende forslag kan ses som et indspil til dette videre arbejde.

Implementeringsrådet har på deres møde den 27. september 2017 vedtaget en anbefaling om et mindre nabotjek af bødeniveau og strafansvar ved transport af ikke-transportegnede dyr. Virksomhedsforums nærværende forslag supplerer denne anbefaling.