Spring navigation over
Indhold start

Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden

Dato11.10.2017
Nummer695

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En række dagligvarebutikker er underlagt et lokalt støjpåbud, om ikke at måtte få leveret varer før kl. 7 om morgenen. Butikkerne åbner typisk kl. 8, og det betyder, at varelevering skal ske mellem kl. 7-8. Det betyder, at lastbilerne dels skal køre midt i myldretiden, hvor der er flest biler og cykler, og dels at lastbilen kan nå færre stop pr. tur. Dermed skal der flere lastbiler til at klare leveringer til dagligvarebutikkerne end nødvendigt. Det øger miljøpåvirkning, brændstofforbrug og omkostninger til levering til supermarkeder og dagligvarebutikker.

Ifølge en rapport om distribution i ydertimerne fra 2014, støttet af Trafikstyrelsen viser erfaringer fra forsøg med levering uden for myldretiden, at man kan spare 5-7 % brændstof ved levering uden for myldretiden. Dermed forbedres økonomien for erhvervet, ligesom både CO2-udledning og luftforurening (partikler) ved varelevering reduceres.

Berørte virksomheder

Problemet er landsdækkende, idet de fleste kommuner udsteder støjforbud til supermarkeder. Det rammer både supermarkeder, dagligvarebutikker, transportvirksomheder og leverandører til butikkerne.

I nogle kommuner, som f.eks. Hvidovre Kommune er det pålagt alle supermarkeder og dagligvarebutikker i kommunen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne ændres, så det generelt bliver lovligt at levere til dagligvarebutikker og supermarkeder fra kl. 6.

Reglerne indeholder i dag en mulighed for lokal fravigelse fra en generel grænse for nat og dag, der er fastsat ved kl. 7. Hvis en virksomheds arbejde kræver, at virksomheden begynder særligt tidligt om morgenen, kan grænsen mellem nat og dag fastsættes til kl. 6. Den undtagelse ønskes udvidet til generelt at gælde alle supermarkeder og dagligvarebutikker, som følge af liberaliseringen af lukkeloven.

Yderligere oplysninger

Reglerne følger af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra 1984.

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag 177, på baggrund af hvilket der udarbejdes en vejledning til kommunerne, og en certificeringsordning giver mulighed for støjsvag levering mellem 23-7. Nærværende forslag supplerer dette, da det giver konkret mulighed for at levere lidt tidligere, kl. 6, uden yderligere investeringer og administrative byrder.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum foreslår, at Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder (støjvejledningen) ændres, så det bliver tilladt for alle dagligvarebutikker at få varelevering fra kl. 6 om morgenen.

Miljøstyrelsens støjvejledning indeholder forskellige vejledende støjgrænser om dagen, natten, aftenen og weekenden/helligdage og i forhold til forskellig arealanvendelse. De vejledende grænseværdier for støj er fastsat ud fra en afvejning mellem de virkninger, som støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske hensyn. Grænseværdierne svarer typisk til et støjniveau, hvor omkring 10 - 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Miljøstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt ny viden, der giver fagligt belæg for at antage, at borgerne er mindre støjfølsomme end tidligere, og dermed ikke fagligt grundlag for generelt at ændre dagsgrænsen fra kl. 7 til kl. 6. Ifølge støjvejledningen kan kommunerne imidlertid allerede i dag efter en konkret vurdering give mulighed for varelevering fra kl. 6 om morgenen. Det er således op til den enkelte kommune – og del af det kommunale råderum - at vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt lokalt i forhold til en afvejning mellem hensynet til leverandørerne og hensynet til at mindske støjgener for evt. omkringboende.

Miljøstyrelsen har igangsat et arbejde med, at udarbejde en ny vejledning om støj i forbindelse med varelevering til butikker med det formål, at sikre et ensartet administrationsgrundlag for kommunerne – herunder beskrivelse af de eksisterende muligheder for levering allerede fra klokken 06. I led med arbejdet med en ny vejledning, vil Miljøstyrelsen ligeledes udarbejde en frivillig dansk certificeringsordning for støjsvagt udstyr efter internationalt forbillede.

Arbejdet foregår i samarbejde med centrale aktører fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, KL, Esbjerg og Københavns kommuner, samt transport- og butiksbranchen. Vejledningen og certificeringsordningen forventes færdig i medio 2018.

Forslaget er ikke implementeret

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om støj i forbindelse med varelevering, som har til formål at sikre et ensartet administrationsgrundlag for kommunerne. Vejledningen ændrer ikke på de nuværende vejledende støjgrænser men videreformidler bl.a. viden og gode erfaringer fra kommuner og transportører om støjsvag varelevering. Endvidere er udarbejdet en dansk certificeringsordning for støjsvagt udstyr efter internationalt forbillede, der skal gøre det lettere at levere varer til butikker i ydertimerne. Vejledningen og certificeringsordningen er pt. i offentlig høring og forventes færdig i 2019.

Kommunerne kan allerede i dag efter en konkret vurdering give mulighed for varelevering fra kl. 6 om morgenen. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt lokalt i forhold til den enkelte butiks beliggenhed og en afvejning mellem hensynet til leverandørerne og hensynet til at mindske støjgener for evt. omkringboende. Det er hensigtsmæssigt at denne afvejning ligger lokalt, så der kan tages hensyn til lokale forhold.