Spring navigation over
Indhold start

Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne

Dato11.10.2017
Nummer693

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der anmelder jordflytninger oplever, at det er tidskrævende og omkostningsfuldt, især ift de kommuner, hvor det ikke kan foregå digitalt. I Danmark skal flytning af jord anmeldes til myndighederne, inden det flyttes, på grund af omfattende jordforurening. Skal man flytte mere end 1 m³ jord, skal det anmeldes til kommunen, hvis jorden kommer fra:

•Områdeklassificerede områder (byzone)

•Kortlagte ejendomme (Vidensniveau 1 og Vidensniveau 2)

•Forurenede ejendomme (endnu ikke kortlagte)

•Vejarealer

•Godkendt modtageanlæg for jord

Anmelderen skal sikre sig, at jorden analyseres og klassificeres som angivet i "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1479 af 12. december 2007". Jorden analyseres og klassificeres således med en forureningsgrad mellem 0 og 4, inden den flyttes. Alt efter hvordan jorden klassificeres, har den forskellige brugsformål, hvilket medfører forskellige modtageanlæg og priser for opbevaring.

Efter analysen af forureningsgraden skal der indhentes en tilladelse hos kommunen til at flytte jorden. På tværs af de 98 kommuner er praksis forskellig og det gør processen med at indhente tilladelser mere besværlig og omkostningstung. En af de mest anvendte løsninger er Jordweb, som anvendes af 60 kommuner. I denne løsning tager det en virksomhed op mod 15 minutter at indsende de relevante data om områdeklassificering og svar på analyseresultaterne fra jordprøver og tilladelsen har typisk herefter en sagsbehandlingstid på 1 – 3 dage hos kommunen. Hertil kommer udgiften til jordanalyse på 600-1.000 kr. pr. prøve og administrationstid på omkring 15 minutter ifm indhentning af jordprøver. Det samlede administrative arbejde i forbindelse med flytning af ét jordlæs er dermed ca. 30 minutter, såfremt ansøgningen kan foregå via Jordweb.

Når der skal hentes tilladelse hos de kommuner, der ikke anvender Jordweb, skal virksomheden først gennemse kommunens hjemmeside - for at finde frem til de rette vejledninger og deklarationer - for at søge om tilladelse til at flytte jorden. Herefter skal skemaer udfyldes og indsendes og dertil kommer sagsbehandlingstid. Dette er langt mere tidskrævende og bøvlet end ved anvendelsen af et digitalt system som Jordweb. Derfor bør den administrativt enkleste metode anvendes ved alle flytninger af jord.

Berørte virksomheder

Der er 1360 registrerede virksomheder, der transporterer jord. Men det må forventes, at antal berørte virksomheder er langt højere, da virksomheder, hvis primære erhverv ikke er jordflytninger, ikke nødvendigvis er registreret som sådan.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der vedlægges et bilag til Jordflytningsbekendtgørelsen, hvor Kommuner pålægges at anvende Jordweb eller én tilsvarende digital platform, som kan sikre, at virksomheder nemt kan indhente tilladelse til jordflytninger.

Yderligere oplysninger

Jordflytningsbekendtgørelsen, BEK nr. 1452 07/12/2015. Virksomhedsforums tidligere stillede forslag 590 og forslag 591 berørte henholdsvis entydig kategorisering af jord og procedure for jordflytninger. Nærværende forslag handler om at gøre det enklere at indhente tilladelser via udbredelse af digital platform såsom Jordweb.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

I forbindelse med et større projekt om jordstrømme undersøger Miljøstyrelsen pt. muligheden for en bedre it-løsning til understøttelse af jordflytninger. Projektet ser desuden på mulighederne for mere ensartet kategorisering af jord, således at al jord skal kategoriseres efter ét sæt af kriterier. Resultaterne af undersøgelserne vil derudover bl.a. rumme Miljøstyrelsens vurdering af mulighederne for regelforenklinger på jordområdet – herunder en eventuel konkurrenceudsættelse af jordområdet, der som udgangspunkt er en del af Forsyningsstrategien, som forhandles af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

En endelig vurdering af gennemførelsen af Virksomhedsforums forslag vil derfor afhænge af fremdriften i forhandlingerne om Forsyningsstrategien. Der vil dog kunne aflægges status om forslaget til Virksomhedsforum medio 2018. Forslaget forventes, at kunne gennemføres som minimum delvist.

Forslaget er ikke implementeret

Som en del af jordprojektet undersøger Miljøstyrelsen muligheden for en bedre it-løsning til understøttelse af jordflytninger – herunder mulighederne for at anvende et samlet it-system.

Forslagene 588, 590, 591 og 693 er en samlet jordpakke. Forslagene om fremtidens anvendelse af jord som er affald, er en del er regeringens forsyningsstrategi, som endnu ikke har været behandlet politisk.

En endelig vurdering af gennemførelsen af Virksomhedsforums forslag vil derfor afhænge af fremdriften i forhandlingerne om Forsyningsstrategien. Forslaget forventes at kunne gennemføres som minimum delvist.