Spring navigation over
Indhold start

Rådgiverindberetning: fritagelse for feltlåsning

Dato07.06.2017
Nummer659

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der opleves blandt revisorer og rådgivere udfordringer med feltlåsninger i de tekniske løsninger for selvangivelser for selvstændige erhvervsdrivende, som SKAT stiller til rådighed for indberetning af selvangivelsesoplysninger.

Visse selvangivelsesfelter låses for, at virksomheder ikke selv kan ændre i oplysningerne. For skatteydere med simple selvangivelser er feltlåsning af visse felter en acceptabel foranstaltning, da dette kan medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssighede angivelser og fejl. Hvis en rådgiver indberetter oplysninger, vil dette være omfattet af et rådgiveransvar, således at der indberettes i henhold til alle regler, hvorfor der ikke er samme behov for en foranstaltning som feltlåsning.

Feltlåsninger for professionelle indberettere via revisoradgang i TastSelv og i indberetningsløsningen til rådgivere, SelvAngiv Professionelt (SA Pro), giver imidlertid - imod hensigten - flere fejlmuligheder. Eksempelvis hvis en bruger indberetter en selvangivelse med de korrekte beløb i rentefelterne, men et forkert eller manglende beløb i overført fra privat til virksomhed. I SA Pro bliver brugeren ikke gjort opmærksom på, at renterne ikke kan rettes. SKAT’s selvangivelse vil acceptere virksomhedsrenterne, men afviser de private renter, hvilket giver dobbeltfradrag (eller dobbelt indtægt).

Der er risiko for dobbeltfradrag o.l., hvis ikke den ekstra indberetning huskes, eller der er fejl i overførslen. Rådgiver kan således ikke rette fejl i de låste felter, hvilket kræver særskilt henvendelse til SKAT.

Berørte virksomheder

Små og mellemstore virksomheder drevet af selvstændige erhvervsdrivende, samt rådgivere, der ønsker at foretage ændringer på vegne af disse.

Skatteministeriet anførte i forbindelse med fremsættelse af lovforslag om indførelse af feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende (L199 - fremsat den 14. august 2012), at feltlåsning har betydning for de ca. 470.000 selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender kalenderåret som indkomstår.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der ikke er feltlåsning på selvangivelserne, når indberetning sker ved brug af revisoradgang eller SA Pro.

Det foreslås i den sammenhæng, at SKAT i samarbejde med rådgivere og revisorer kan foretage en vurdering af, hvilke felter, der bør være låst eller åbne, når der benyttes rådgiveradgang.

Yderligere oplysninger

SKAT har mulighed for at benytte sig af yderligere feltlåsning, såfremt skatteydere eller indberettere angiver fejlagtigt eller svigfuldt.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum har foreslået SKAT, at der ikke skal være feltlåsning på selvangivelserne, når indberetningen sker ved brug af revisoradgang eller SA Pro.

Felter, der er omfattet af feltlåsningen, jævnfør skattekontrolloven § 1 A, stk. 1, er oplistet i bekendtgørelse nr. 685 af 20. juni 2014.

Regeringen fastholder, at borgere, der har autoriseret en revisor eller rådgiver med adgang til TastSelv Borger eller SA Pro, ikke skal stilles anderledes end borgere, som selv står for indberetningen til SKAT. For yderligere uddybning henviser SKAT til det fremsendte høringssvar til Folketingets Skatteudvalg http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L13/bilag/1/1797654/index.htm (s. 38).

Det skal endvidere nævnes, at SKAT løbende er i dialog med revisions- og rådgiverbranchen omkring brugen af SA Pro løsningen. Senest har SKAT i efteråret 2017 haft møde med branchen, hvor bl.a. de af branchen skitserede fejlmuligheder ved flytning af renter mellem virksomheds- og privatsfæren blev drøftet. På dette møde demonstrerede SKAT, hvorledes SA Pro løsningen skal anvendes for at sikre en korrekt håndtering af flytning af renter.