Spring navigation over
Indhold start

Ferieudsættelse ved indberetninger af punktafgifter

Dato07.06.2017
Nummer658

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Punktafgifter er særlige afgifter på bl.a. emballage, spiritus, chokolade og spil samt el og olie.

Der er udsættelse på de digitale momsindberetninger hen over sommeren (antageligt for at tage højde for at virksomheder med månedsvis momsindberetning skal have mulighed for indberetning af moms udenom skolernes sommerferie). Det samme gør sig dog ikke gældende ved indberetning af punktafgifter. Hvis en virksomhed alligevel skal foretage indberetninger af punktafgifterne den 15. juli, giver det ikke mening ikke også at lave momsindberetningen samtidig. Såfremt disse ikke tidsmæssigt ensrettes, er virksomheden derfor ude i dobbeltarbejde, fordi indberetningerne ikke har samme tidsfrist. Punktafgifter indberettes i hovedreglen månedligt (den 15. i måneden).

Berørte virksomheder

Ca. 8500 virksomheder er registreret til på månedsbasis at betale punktafgifter. Disse virksomheder er omfattet af fx emballageafgift, forhandlere af spiritus, chokolade og nødder, spil, m.m.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der ligeledes indføres udsættelse af indberetninger på punktafgifter i juli måned (hvert år), så disse sammenkøres med momsindberetningerne for juni, som har frist i august. Dette vil gøre det mindre byrdefuldt for virksomheder, som skal indberette moms og punktafgifter at sende begge ind på samme tid.

Det vurderes, at det ikke vil medføre øgede byrder i administrationen hos SKAT.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

I dag er der udsættelse på digitale momsindberetninger for juni måned, hvilket medfører, at indberetningsfristen bliver rykket fra den 25. juli til den 18. august.

Der eksisterer ikke lignende ferieudsættelse for de virksomheder, der er registrerede efter punktafgifterne, hvor indberetningsfristen for juni måned er den 15. juli. Virksomhedsforum foreslår, at indberetning for punktafgifter for juni måned udsættes på samme måde, som gør sig gældende for momsen, således at punktafgifter for juni måned også indberettes i august måned.

Forslaget gennemføres ikke, da forslaget vil medføre en likviditetsforskydning i statsregnskabet som følge af ferieudsættelsen. Dette vil betyde, at samtlige indtægter for punktafgifter, der normalt indbetales i juli måned, vil blive udskudt til august måned, hvilket udgør et ikke ubetydeligt beløb. Forslaget skønnes foreløbigt at medføre et provenutab for staten svarende til et varigt mindreprovenu i form af et rentetab på ca. 3 mio. kr. pr. 1 mia. kr. afgiftsprovenu, der omfattes af den forlængede kredittid. En nærmere konsolidering af mindreprovenuet vil kræve en nærmere undersøgelse.