Spring navigation over
Indhold start

Sikre at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentiale realiseres

Dato07.06.2017
Nummer690

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

For tidlig gevinstrealisering af et givent erhvervsrettet IT-projekt har ofte negative konsekvenser for den service, som den givne myndighed kan levere til virksomhederne og de byrder, som virksomhederne pålægges.

IT-projekter medfører ofte effektiviseringskrav for myndighederne. Effektiviseringsgevinsterne søges fx opnået ved at IT-systemerne skal løse en række opgaver, der tidligere blev løst manuelt af myndighedernes medarbejdere. Ved ’realisering’ af gevinsterne, så kan myndighedernes bevilgede ressourcer og budgetter blive påvirket.

Eftersom den givne myndighed efter en realisering af gevinsterne må prioritere anderledes eller har afskediget de medarbejdere, som IT-systemet skulle erstatte, så kan serviceniveauet overfor virksomhederne falde. Der er desværre en del uheldige eksempler herpå, f.eks. i SKAT. Denne uhensigtsmæssighed har dels at gøre med den styring, som findes på statens område og dels den bevillingsmæssige proces, som findes på statens område.

Det bør derfor være et gældende princip, at et givent potentiale ikke realiseres på forhånd, før det givne projekt og den/de tilhørende digitale løsninger rent faktisk fungerer for virksomhederne, samt at der skal være mulighed for at revurdere det givne potentiale ud fra virkelighedens forhold.

Emnet er reguleret af Finansministeriets Budgetvejledning. Her findes således de generelle regler for statsadministrationens disponering over de bevillinger, der er givet på de årlige bevillingslove mv. samt regler og retningslinjer for disponering i tilfælde, hvor den pågældende disposition ikke har hjemmel på de givne bevillingslove, herunder særligt retningslinjer for udformningen af bevillingsansøgninger til Finansudvalget – de såkaldte aktstykker.

Berørte virksomheder

Alle

Forslag

Virksomhedsforum foreslår et princip om, at IT-systemer ikke sættes i drift, inden de fungerer hensigtsmæssigt, samt at det bør sikres, at organisationen bag skal være klædt på til at yde support ved idriftsættelse. Fx at medarbejderstaben sikres de nødvendige kompetencer.

Virksomhedsforum forslår herudover, at der indføres et princip om, at en vis procentandel af det samlede budget for erhvervsrettede IT-løsninger reserveres til udbedring af fejl efter lancering.

Der bør også ske en henstilling til politikere og Finansministeriet om at være opmærksom på problematikken når de udformer og vedtager bevillingslove mv. samt aktstykker.

Yderligere oplysninger

https://www.fm.dk/publikationer/2015/budgetvejledning-2016

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Der er allerede iværksat en række tiltag, der skal forhindre, at it-løsninger, der ikke fungerer, idriftsættes. Helt overordnet skal statslige myndigheder følge en række retningslinjer, når de gennemfører it-projekter. Alle it-projekter, uanset hvor lille eller stort budgettet er, skal anvende den fællesstatslige it-projektmodel. Hvis et it-projekt har et budget på mere end 10 mio. kr. kræves det at projektet skal risikovurderes af It-projektrådet.

Mere konkret indeholder de statslige kontrakter på it-området krav om en række test, såsom overtagelsesprøver, der skal sikre, at en myndighed ikke idriftsætter et system, der ikke fungerer. Den fællesstatslige it-projektmodel har tilsvarende et kapitel med fokus på den tekniske løsning, herunder en beskrivelse af projektets teststrategi. Digitaliseringsstyrelsen stiller endvidere et idékatalog om test til rådighed på sin hjemmeside. Det bemærkes videre, at It-projektrådet ifm. de obligatoriske risikovurderinger af statslige it-projekter, der blev indført i 2011, blandt andet har fokus på implementering og en hensigtsmæssig overgang til drift.

Det er således regeringens vurdering, at de obligatoriske risikovurderinger af statslige it-projekter har bidraget positivt til at imødegå potentielle problemer i it-projekter i staten.

I forhold til finansiering og ressourceallokering skal det dog bemærkes, at de enkelte myndigheder har ansvaret, samt de nødvendige faglige forudsætninger for at budgettere egne it-projekter retvisende under hensyntagen til bevillingsreglerne samt almindelige, skyldige økonomiske hensyn.

Udgifter til udbedring af fejl og mangler skal i henhold til statens standardkontrakter afholdes af leverandøren. Hvis en del af udviklingsbudgettet blev reserveret til udbedring af fejl på statens regning, kunne det skabe et uhensigtsmæssigt incitament for leverandøren, der kunne levere en ufærdig eller fejlbehæftet løsning, der efterfølgende skulle udbedres på kundens regning.

På den baggrund er det regeringens vurdering, at forslaget gennemføres delvist, idet de store statslige it-projekter risikovurderes af It-projektrådet. Regeringen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre følgende delforslag fra Virksomhedsforum, idet der allerede eksisterer indsatser i myndighedernes styring og budgettering ift. it-projekter, der netop skal sikre, at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentialet realiseres: ”Organisationen bag skal være klædt på til at yde support ved idriftsættelse og at der ikke afskediges medarbejdere før man ved, om systemerne virker” og ”Initiativ til en henstilling til politikere og Finansministeriet om at være opmærksom på problematikken, når de udformer og vedtager bevillingslove mv. samt aktstykker”.

 

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget gennemføres delvist, og er knyttet til en række initiativer i regeringens Strategi for it-styring i staten. Strategien skal styrke statens arbejde med at etablere vellykkede it-projekter, herunder modvirke at it-løsninger, der ikke fungerer, sættes i drift. Flere initiativer i strategien er implementeret i 2018 eller forventes implementeret i 2019.

Systemstyringsmodellen er implementeret i 2018. Modellen skal understøtte de statslige myndigheder i ansvarlig styring af it-systemporteføljen, idet den består af tre centrale elementer: en kortlægning af it-systemporteføljen, udarbejdelse af en it-handlingsplan for udvikling af porteføljen samt et review af det samlede ministerområdes it-handlingsplaner ved Statens It-råd. Modellen øger de statslige myndigheders indsigt i egen systemportefølje samt i de afhængigheder, integrationer og andre potentielle udfordringer, der kan påvirke nye it-løsningernes funktioner.

Derudover er Strategi for it-styring i statens indsats for at styrke it-kompetencer blandt ledere og medarbejdere intensiveret gennem 2018, og arbejdet fortsætter i 2019. Initiativet skal bidrage til, at organisationen bag it-systemet dels er i stand til at vurdere, hvornår it-systemet kan idriftsættes, og dels at organisationen er klædt på til at yde support til fx virksomheder, når systemet sættes i drift.

Samlet set bidrager flere af initiativerne i regeringens Strategi for it-styring i staten til, at it-systemer ikke idriftsættes før de fungerer hensigtsmæssigt. Det gælder alle offentlige it-systemer – også de digitale løsninger og systemer, der er målrettet virksomhederne.