Spring navigation over
Indhold start

Sikre at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentiale realiseres

Sendt til Finansministeriet
Dato 07.06.2017
Nummer 690

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

For tidlig gevinstrealisering af et givent erhvervsrettet IT-projekt har ofte negative konsekvenser for den service, som den givne myndighed kan levere til virksomhederne og de byrder, som virksomhederne pålægges.

IT-projekter medfører ofte effektiviseringskrav for myndighederne. Effektiviseringsgevinsterne søges fx opnået ved at IT-systemerne skal løse en række opgaver, der tidligere blev løst manuelt af myndighedernes medarbejdere. Ved ’realisering’ af gevinsterne, så kan myndighedernes bevilgede ressourcer og budgetter blive påvirket.

Eftersom den givne myndighed efter en realisering af gevinsterne må prioritere anderledes eller har afskediget de medarbejdere, som IT-systemet skulle erstatte, så kan serviceniveauet overfor virksomhederne falde. Der er desværre en del uheldige eksempler herpå, f.eks. i SKAT. Denne uhensigtsmæssighed har dels at gøre med den styring, som findes på statens område og dels den bevillingsmæssige proces, som findes på statens område.

Det bør derfor være et gældende princip, at et givent potentiale ikke realiseres på forhånd, før det givne projekt og den/de tilhørende digitale løsninger rent faktisk fungerer for virksomhederne, samt at der skal være mulighed for at revurdere det givne potentiale ud fra virkelighedens forhold.

Emnet er reguleret af Finansministeriets Budgetvejledning. Her findes således de generelle regler for statsadministrationens disponering over de bevillinger, der er givet på de årlige bevillingslove mv. samt regler og retningslinjer for disponering i tilfælde, hvor den pågældende disposition ikke har hjemmel på de givne bevillingslove, herunder særligt retningslinjer for udformningen af bevillingsansøgninger til Finansudvalget – de såkaldte aktstykker.

Berørte virksomheder

Alle

Forslag

Virksomhedsforum foreslår et princip om, at IT-systemer ikke sættes i drift, inden de fungerer hensigtsmæssigt, samt at det bør sikres, at organisationen bag skal være klædt på til at yde support ved idriftsættelse. Fx at medarbejderstaben sikres de nødvendige kompetencer.

Virksomhedsforum forslår herudover, at der indføres et princip om, at en vis procentandel af det samlede budget for erhvervsrettede IT-løsninger reserveres til udbedring af fejl efter lancering.

Der bør også ske en henstilling til politikere og Finansministeriet om at være opmærksom på problematikken når de udformer og vedtager bevillingslove mv. samt aktstykker.

Yderligere oplysninger

https://www.fm.dk/publikationer/2015/budgetvejledning-2016