Spring navigation over
Indhold start

Løbende målinger af virksomhedsrettede digitale løsninger

Dato 07.06.2017
Nummer 672

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

Langt de fleste offentlige selvbetjeningsløsninger er i dag sat i drift uden at have bestået den gældende minimumstest for brugervenlighed, som siden 2015 skal gennemføres inden lancering. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som løber fra 2016-2020, indeholder en målsætning om, at brugervenligheden af offentlige digitale løsninger fremover løbende skal måles. Arbejdet henimod løbende brugermålinger er lagt i en fællesoffentlig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil først udvikle en målemetode, der skal bruges til at udpege, hvilke løsninger som i særlig grad giver problemer. Derefter vil målemetoden blive sat i anvendelse, hvorefter eventuelle brugervenlighedsproblemer vil kunne blive adresseret.

Med den skitserede tidsplan kan der gå lang tid, før aktuelle brugervenlighedsproblemer bliver identificeret og derefter udbedret. Samtidig fremgår det ikke, hvilken standard digitale løsninger skal leve op til, og hvilke sanktioner som kan blive iværksat.

Som Rigsrevisionen konkluderede i sin undersøgelse af 9 erhvervsrettede løsninger ultimo 2015, så er høj brugervenlighed en forudsætning for, at digital selvbetjening er omkostningseffektiv. Lav brugervenlighed giver ressourcespild, herunder tidsspilde, som bebyrder virksomhederne. I samme undersøgelse konkluderede Rigsrevisionen, at ingen af de ni undersøgte erhvervsrettede løsninger levede op til den satte standard for brugervenlighed. I en analyse gennemført af Damvad for Ase i 2015 blev det blandt andet demonstreret, hvordan lav brugervenlighed i konkrete løsninger medfører en længere gennemløbstid, hvilket alt andet lige kan omregnes til en tidsmæssig og dermed økonomisk byrde på virksomhederne.

Berørte virksomheder

Alle aktive virksomheder, der benytter offentlige selvbetjeningsløsninger.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at arbejdet med løbende at måle brugervenligheden fremskyndes således, at der inden udgangen af 2017 påbegyndes en løbende monitering af de ti mest brugte erhvervsrettede digitale løsninger, som i dag bærer 96 procent af trafikken. Blandt de ti mest brugte løsninger er f.eks. momsindberetningen, NemRefusion og E-indkomst.

De ti største løsninger testes efter standarderne i den nuværende fællesoffentlige brugertest. Testen gentages løbende og mindst hver andet år for hver af de ti løsninger med henblik på at skabe et tidssvarende billede af løsningens brugervenlighed og eventuelle udfordringer. Bestås testen ikke, udarbejdes en plan for, hvordan og hvor hurtigt løsningen kan forbedres. Resultatet af testene offentliggøres – fx på virk.dk.

Der gennemføres derudover en løbende og mindst hvert andet år opsamling af data om brugernes adfærd på løsningerne, herunder hvad angår tidsforbrug samt gennemførte og afbrudte forløb, også inden udgangen af 2017. Opsamlingen skal bidrage til billedet af brugernes eventuelle udfordringer ved at bruge løsningerne.

Yderligere oplysninger

Rigsrevisionens beretning fra november 2015; ’Beretning til Statsrevisorerne om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder’ (link).