Spring navigation over
Indhold start

Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik

Dato 07.06.2017
Nummer 683

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhedsforum har tidligere foreslået, at der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indarbejdes fællesoffentlige krav til, at alle løsninger skal underlægges forskellige former for brugertests forinden den bringes i brug, og at der løbende laves brugertilfredshedsundersøgelser.

Dette bør udvides til også at gælde indberetninger fra Danmarks Statistik (som har en fast procedure for brugertilfredshedsundersøgelser men ikke brugertests), da mange af de byrder, som opstår hos virksomhederne som følge af indberetningerne til Danmarks Statistik, vurderes at kunne reduceres, hvis statistikkerne forbedres med udgangspunkt i brugernes virkelighed, behov og arbejdsgange.

Virksomhederne oplever, at indberetninger til Danmarks Statistik giver endog stor frustration, bøvl og unødigt ressourceforbrug. Dette skyldes bl.a. følgende områder, som virksomhederne fremhæver som særligt byrdefulde. Områder, som Virksomhedsforum mener, kan imødekommes ved hjælp af obligatoriske brugertests af Danmarks Statistiks løsninger:

Virksomhederne ser ikke rationalet og relevansen af indberetningerne
Mange virksomheder kan til stadighed ikke forstå relevansen af de indberetninger, de pålægges at gennemføre, og for virksomhederne bidrager det derfor ikke med værdi ift. deres egne arbejdsgange at gennemføre indberetningerne. Når værdien ikke argumenteres i øjenhøjde, vil indberetningen i høj grad blive opfattet som en unødvendig irritation, som bøvlet og byrdefuldt. I modsætning til de byrder, som fremkommer af krav om indberetning af regnskaber samt til CVR-registret, opfatter virksomhederne ikke at ”få noget ud af” indberetningerne til Danmarks Statistik. Til trods for, at Danmarks Statistik skriver, at ”Resultaterne af undersøgelserne bliver efterspurgt af erhvervslivet, politikere, brancheorganisationer, forskere og pressen m.fl. men de kan også anvendes i virksomhederne til bl.a. benchmarking” oplever virksomhederne ikke dette som tilstrækkelig værdi til at modsvare byrderne.

Fx har en virksomhed bl.a. udtalt, at man ikke forstår, hvorfor man årligt pålægges at indberette til den meget omfattende statistik om ”Forskning, Udvikling og Innovation”, da man ikke opfatter sig selv som en virksomhed, hvor hverken forskning eller innovation indgår i kerneforretningen. Derfor svarer man oftest blot ”nej” til alle indberetningens spørgsmål, hvilket dog stadig er tidskrævende, da statistikken er meget omfattende (Ca. 10+ sider à typisk 5-10 spørgsmål pr. side hvis det printes).

Indberetningerne passer ikke ind i virksomhedernes egne forretningsgange
I mange tilfælde oplever virksomhederne, at de ikke har det adspurgte data liggende, hvorfor de skal bruge ressourcer på at fremskaffe dataet og ofte også omregne data i rette format til indberetning i spørgeskemaerne. Dette kan tage uforholdsmæssigt lang tid, da hvert enkelt tal ofte skal findes forskellige steder fx hos virksomhedens medarbejdere, i virksomhedens egne IT-systemer, i diverse ringbind eller hos eksterne parter fx leverandører/kunder mv.

Samtidig foretages indberetningen igennem Virk.dk, hvor der logges ind med digital signatur. Dette skaber problemer for større virksomheder, hvor det sjældent er den samme medarbejder, der sidder med alle de indberetningspligtige oplysninger, hvorfor virksomheden enten skal tildele en lang række medarbejdere en digital medarbejdersignatur med de administrative byrder, som dette medfører ift. bestilling/køb af digital signatur til medarbejderne samt efterfølgende administration af rettigheder tilknyttet de mange signaturer. Alternativt håndteres problemstillingen ved, at en medarbejder, som har en digital signatur, fx en medarbejder eller chef i HR-afdelingen, selv må foretage hver indberetning sammen med den pågældende fagmedarbejder.

Virksomhederne forstår ikke spørgeskemaerne
Mange virksomheder oplyser, at de ikke forstår spørgeskemaerne, idet det ikke er tydeligt for dem, hvilke felter, der er frivillige eller obligatoriske at udfylde, hvor der kan angives skønnede værdier, hvor der skal gives eksakte svar, m.v. Derfor oplever flere virksomheder at bruge unødigt lang tid på fx at udregne eksakte værdier, hvor det er forventet at der blot angives en skønnet værdi.Berørte virksomheder

Alle danske virksomheder. (Virksomhederne er normalt med i den samme undersøgelse i en periode, hvorefter de fritages. For små og mellemstore virksomheder er indberetningsperioden normalt tre år for kvartals- og månedstællinger og fem år for årstællinger. Større virksomheder deltager af hensyn til statistikkens pålidelighed altid i en række undersøgelser.)

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres obligatoriske brugertests af Danmarks Statistiks obligatoriske og frivillige indberetninger forud for lancering af en indberetning, da dette kan reducere en væsentlig del af de byrder, virksomhederne oplever ved indberetningerne.

Brugertesten har til formål at frembringe viden til Danmarks Statistik om, hvor utilsigtede byrder eller uhensigtsmæssigheder i en indberetning findes, bl.a. ved at afdække, hvorvidt indberetningens formål er forstået af virksomheden og hvordan der skal kommunikeres til virksomhederne herom, dvs. hvad dataet bidrager med, hvorfor virksomheden er udtrukket til at indberette og hvor længe virksomheden forventes at bidrage med indberetninger hertil.

Brugertesten bør ligeledes afdække, hvordan der kan kommunikeres om indberetningen, så virksomheden oplever, at indberetningen også bidrager med værdi til virksomhedens egen forretning. Brugertesten kan i den forbindelse udformes, så det afdækkes, hvordan virksomheden oplever at kunne bruge det data, som indberetningen formodes at frembringe, fx hvilke medarbejdergrupper, der vil få gavn af dataet sidenhen, således at der kommunikeres mere målrettet til disse medarbejdergrupper, eller denne del af virksomhedens kerneforretning, når indberetningen sendes til virksomheden.

Slutteligt bør brugertesten afdække, i hvilken grad virksomhederne oplever spørgeskemaerne som intuitive, hvorvidt det sproglige indhold i spørgeskemaerne forstås og taler ind i virksomhedernes dagligdag, så det er tydeligt, hvilke data, der skal indberettes hvor. Herunder hvilke felter, der er frivillige eller obligatoriske at udfylde, hvor der kan angives skønnede værdier og hvor der skal gives eksakte svar. I den forbindelse skal brugertesten afdække, hvordan indberetningen kan udarbejdes, så den passer ind i virksomhedernes forretningsgange (dvs. hvilke medarbejdere, der kan bidrage med den relevante viden, og hvordan disse kan indberette dataet til Danmarks Statistik struktureret uden fx at skulle anvende en medarbejdersignatur), samt hvordan dataet kan fremskaffes, hvis ikke dette findes tilgængeligt i virksomheden på indberetningstidspunktet.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har i et tidligere tema med fokus på statistik stillet 28 forslag, der vedrører Danmarks Statistik. Heraf blev 17 forslag gennemført, 7 gennemført delvist og 4 ikke gennemført. På trods af dette, oplever virksomhederne fortsat, at Danmarks Statistik påfører dem væsentlige byrder og irritation.