Spring navigation over
Indhold start

Notifikation vedr. SKAT's ændringer i selskabernes forskudsopgørelser

Dato07.06.2017
Nummer667

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

SKAT styrer forskudsopgørelserne. Rådgiver får ingen besked, når SKAT overskriver allerede indberettede oplysninger. Ændringen gennemføres derfor uden, at rådgiver har haft mulighed for at tjekke den først.

Virksomheder overlader i mange tilfælde indberetninger til rådgivere, som forestår det praktiske for virksomheden. Når en selvangivelse indberettes, har SKAT mulighed for at ændre oplysningerne i forbindelse med ligning. Når dette er tilfældet, vil virksomheden blive underrettet, men ikke rådgiveren.

Virksomheden forventer, at rådgiveren forestår dette, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, at underretningen skal videregives til rådgiver, så eventuelle fejl eller misforståelser kan rettes.

Dette kan medføre byrder for virksomheder og rådgivere, da det kræver unødig administration at videregive oplysninger.

Rådgivere har som udgangspunkt adgang til virksomhedens skattemappe og oplysninger via autorisation fra virksomheden, hvorfor det ikke skulle være problematisk at fremsende kopi af underretningen til virksomheden.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der får ændret deres forskudsopgørelser, samt rådgivere for disse virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der gives en notifikation til virksomheden og til rådgivere, som virksomheden har givet adgang, når der ændres i allerede indberettede oplysninger.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

SKAT antager, at forslaget vedrører personligt ejede virksomheder og ikke selskaber som anført i forslagets overskrift.

SKAT overskriver ikke allerede indberettede oplysninger. SKAT ændrer hverken indkomst- eller fradragsfelter på forskudsopgørelsen, der er ændret siden den ordinære forskudsregistrering. Derudover ændrer SKAT ikke på felter i forskudsopgørelsen, hvis en rådgiver har foretaget indberetninger.

Hvis rådgiveren imod SKATs anvisninger har benyttet den selvstændiges personlige TastSelv-kode og ikke sin egen medarbejdersignatur, kan SKAT ikke se, at indberetningen er foretaget af en rådgiver. SKAT vil i sådanne tilfælde alene ændre indkomst- eller fradragsfelter, hvis der ikke er ændret i disse siden den ordinære forskudsregistrering. Dog skal ændringen udgøre mere end 5.000 kr. i skat.

Rådgivere får en notifikation om ændringer i virksomhedernes forskudsopgørelser, hvis de selv har foretaget indberetningen. Det er for nuværende ikke systemmæssigt muligt at fremsende notifikationer til rådgiveren, hvis det er borgeren, der har foretaget en ændring.

SKAT vil i 2017-18 analysere mulighederne for, at kunne systemunderstøtte fremsendelse af flere notifikationer til rådgiverne. Det vil ske i forbindelse med udfasning af TastSelv-koder. En systemmæssig løsning vil tidligst kunne implementeres i 2019.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget om at forbedre kommunikationen til partsrepræsentanter ifm. automatiske ændringer af forskudsopgørelsen afventer et udviklingsprojekt hos Digitaliseringsstyrelsen. Det er tidligere blevet oplyst, at Skatteforvaltningen (tidligere SKAT) i 2017-18 ville analysere mulighederne for at kunne systemunderstøtte fremsendelse af flere notifikationer til rådgiverne ifm. udfasning af TastSelv-koder. Det er i stedet besluttet at afvente udviklingsprojektet hos Digitaliseringsstyrelsen, som er ved at afdække muligheden for at udvikle et fællesoffentligt kontaktregister. Skattestyrelsen afventer svar på, om dette register vil kunne indeholde både borgerens kontaktoplysninger (e-mail/mobilnummer) og en partsrepræsentants kontaktoplysninger.

Det fællesoffentlige kontaktregister forventes udviklet medio 2020. Et svar, på hvad det kommer til at indeholde, vil forventeligt kunne foreligge medio 2019. Derefter vides det, om registeret vil kunne anvendes til en bedre kommunikation til virksomhederne/partsrepræsentanterne.