Spring navigation over
Indhold start

Frivillig indbetaling af selskabsskat

Dato07.06.2017
Nummer666

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Angivelse af frivillig indbetaling af selskabsskat giver problemer, når indberetningen sker f.eks. 2 - 3 måneder før, betalingen skal ske.

Ved indbetaling af frivillig selskabsskat kan virksomheder beskytte sig imod at betale negative renter, når skatten skal opgøres. Dette kunne eksempelvis være til dækning af skattekrav i forbindelse med verserende klage- og retssager, hvor der kan gå flere år inden en endelig afgørelse er truffet. Imens sagen er verserende kan der til skattekravene være tilskrevet høje negative renter, som virksomhederne ønsker at sikre sig imod, ved at foretage en frivillig indbetaling på tidspunktet for klage- eller retssagen (det vil sige en form for risikoafdækning).

Indbetalingen vil være en form for deponering, som eksempelvis også benyttes i forbindelse med ejendomshandler, lejedeposita eller øvrige bankdeponeringer, som foretages i øvrige handelsforhold. Formålet for virksomhederne er, at så længe beløbet er indbetalt frivilligt på en separat konto hos SKAT, så vil beløbet ikke blive tilskrevet negative renter.

Dette er i dag ikke er muligt for virksomhederne grundet tekniske begrænsninger i løsningerne. Det er essentielt med fungerende systemer, som ikke pålægger virksomhederne byrder, når de foretager handlinger, der sikrer korrekt skattebetaling.

Indbetaling er koblet sammen med skattekontoen, som er den løsning, der benyttes til ind- og udbetalinger mellem SKAT og det offentlige.

Dette kunne evt. løses ved at virksomheder får mulighed for en ekstra separat skattekonto til brug for frivillige indbetalinger, eksempelvis i forbindelse med deponering af skattebeløb i forbindelse med retssager.

Eksempel:

En virksomhed fik i 2015 betalt sin udbytteskat for tidligt, der så blev returneret, da udbetalingsgrænsen ikke var blevet ændret fra virksomhedens side.

Virksomheden fik derfor ikke betalt udbytteskatten rettidigt, da udbyttet var deklareret. Der gik noget tid og SKAT oversendte fordringen til inddrivelse. Virksomheden indbetalte udbytteskatten med renter og gebyrer beløbet på skattekontoen.

Virksomheden blev dog ikke opkrævet inddrivelsesrenter og –gebyrer fra SKAT, som der nu står, at selskabet skylder.

Problemet er, at hver gang virksomheden indbetaler et beløb, som ikke er forfaldent, så bliver det til trods for udbetalingsgrænsen sendt til inddrivelse.

Inddrivelsen hos SKAT laver ikke modregning, da de ikke kan vide, om der er skattekrav om renter og gebyrer, der snarligt vil være forfaldende. Så de udbetaler hele det beløb, som virksomheden bevidst har indbetalt, tilbage til selskabets NemKonto. Dette er en af de problematikker, som SKAT står overfor efter EFI-systemet er taget ud af drift.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der forudbetaler frivillig skat eller har klagesager.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at problemstillinger med frivillige indbetalinger indarbejdes og medtages i udbud om Skattekontoen for at minimere byrder for virksomhederne.

Det foreslås, at nedsætte specifikke arbejdsgrupper på området, hvor henholdsvis myndigheder og virksomheder drøfter hensigtsmæssige løsninger og ønsker til kommende udgaver af IT-løsningen om Skattekontoen. Dette kunne bygge på evaluering af Skattekontoen, som er planlagt gennemført i 2017.

Virksomhedsforum foreslår, at der oprettes særskilt Skattekonto eller deponeringskonto til brug for frivillige indbetalinger til SKAT.

Yderligere oplysninger

Skattekontoen giver problemer i praksis i forhold til lovgivning og de tekniske muligheder/begrænsninger. Uhensigtsmæssigheder ved brug af Skattekontoen er tidligere påpeget i virksomhedsforums forslag nr. 335, som er besvaret med, at problemerne er løst gennem implementering af Skattekontoen.

Dette er ikke bekræftet med en evaluering af løsningen, hvorfor dette forslag opfordrer til en udvidet dialog forud for et udbud af løsningen, så eventuelle uhensigtsmæssigheder, kan drøftes og løses med det planlagte udbud.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Udbuddet af Skattekontoen er afsluttet, og systemet er for nuværende i transition til ny leverandør.

SKAT er opmærksom på, at der opstår uhensigtsmæssigheder mellem Skattekontoen og det gamle inddrivelsessystem bl.a. det nævnte eksempel. SKAT anbefaler derfor, at virksomhederne indbetaler til betalingsfristen og tidligst fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag.

SKAT har derudover også fokus på samspillet mellem Skattekontoen og det nye inddrivelsessystem, og forberedelsen heraf er også tænkt ind i det afsluttede udbud. Der er dog ikke endeligt afklaret, hvilke ændringer dette vil give anledning til.

SKAT har i 1. halvår af 2017 foretaget en evalueringen af Skattekontoen og er i færd med at forberede en orientering om resultaterne.

Der oprettes derfor ikke arbejdsgrupper med deltagelse fra virksomheder, ligesom der ikke oprettes en særskilt Skattekonto eller deponeringskonto til frivillige indbetalinger.

Status juli 2018.

Skattekontoen er i oktober 2017 overgået til ny IT-leverandør gældende for de næste 4 år.

SKAT har sideløbende med udbuddet forberedt Skattekontoens tilslutning til det nye inddrivelsessystem (ICI), og det forventes, at Skattekontoen primo 2019 er tilsluttet inddrivelsessystemet. Derefter og indtil 2021 skal flere tids-og ressourcekrævende projekter forberedes og implementeres på Skattekontoen.

I arbejdet med Skattekontoens tilknytning til det nye inddrivelsessystem vil der ikke specifikt blive udviklet ændringer mht. frivillig indbetaling og modregning, da dette ligger udenfor projektets scope. Disse områder vil efter tilslutningen til inddrivelsessystemet indgå i det kommende arbejde med en forbedret brugervenlighed, jf. nedenfor.

Den i 1. halvår 2017 afsluttede evaluering blandt 1000 brugere af Skattekontoen viser, at virksomhedernes overordnede opfattelse af Skattekontoen er positiv. Der er dog udvalgt følgende væsentlige forbedringsmuligheder:

- Øget brugervenlighed.

- Entydig og transparent renteberegning samt afstemningsmulighed trods ”rentekarrusellen”.

- Transparent modregning og dermed forståelige modregningsmeddelelser.

På sigt skal der også arbejdes med:

- Forbedret information om FIFO (”First-In, First-Out”-princippet, der medfører, at beløb på Skattekontoen ikke kan øremærkes),5-dages reglen og virksomhedernes eksisterende mulighed for at hæve udbetalingsgrænsen til 200.000 kr.

Arbejdet med forbedringsmulighederne vil indgå i den samlede ressourceprioritering af opgaver over de kommende år.

Der henvises endvidere til SKATs tidligere svar.