Spring navigation over
Indhold start

CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse

Dato07.06.2017
Nummer670

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er i dag muligt for virksomheder, at reklamebeskytte deres data i CVR-registret. Reklamebeskyttelsen betyder, at CVR’s grunddata om virksomhederne ikke må benyttes til reklamehenvendelser.

Reklamebeskyttelsen betyder dog også, at grunddata om virksomheder, der er reklamebeskyttede, alene kan videregives fra CVR, hvis modtageren skriftligt erklærer:

1) at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret

2) at grunddata om sådanne enheder ikke vil blive videregivet eller offentliggjort samlet eller gruppevis,

3) at modtageren ved enkeltvis videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til private sikrer, at det klart fremgår, at enheden er beskyttet.

Grunddata i CVR indeholder dog også en række oplysninger, som ikke kan bruges til at henvende sig til virksomheden fx branchekoder, virksomhedsform, antal ansatte etc.

Da reklamebeskyttelsen omfatter ’grunddata i CVR’ bliver disse data også omfattet af reklamebeskyttelsen. Det er uhensigtsmæssigt, da det reducerer mulighederne for at analysere, arbejde med og videreformidle virksomhedsdata fra CVR.

Berørte virksomheder

Alle der benytter CVR-data.

Forslag

Reklamebeskyttelsen på CVR-data ændres, så alene data, der kan benyttes til at kontakte virksomheden, er omfattet.

Yderligere oplysninger

Grunddata i CVR efter CVR-lovens § 11:

For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Branche og eventuelle bibrancher.

9) Antal ansatte.

10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.


Stk. 2. For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Navn eller betegnelse.

6) Adresse.

7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

8) Antal ansatte.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Regeringen har den 10. juli 2017 sendt et forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven) i høring. Forslaget indeholder blandt andet en ændring af reglerne om reklamebeskyttelse, som medfører, at reklamebeskyttelsen fremover kun omfatter grunddata fra CVR, der har karakter af kontaktoplysninger. Forslaget betyder endvidere, at det ikke længere vil være et krav for at modtage data fra CVR, at man skriftligt erklærer at ville respektere forbuddet mod at henvende sig til reklamebeskyttede virksomheder, ligesom det ikke længere vil være et krav, at man indhenter en lignende erklæring fra tredjemænd, til hvem man videredistribuerer CVR-data om reklamebeskyttede enheder.

Forbuddet mod uanmodede henvendelser gælder fortsat, og det er vurderingen, at den foreslåede ændring ikke vil reducere værdien af reklamebeskyttelsen. Det er regeringens opfattelse, at forslaget vil smidiggøre anvendelse af CVR-data til glæde for både offentlige myndigheder og private brugere.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2017.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget gennemføres med virkning fra 1. januar 2019, hvor visse dele af lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven) og en række andre love sættes i kraft.

Med lovforslagets delvise ikrafttrædelse ændres reglerne om reklamebeskyttelse, således at forbuddet mod privates anvendelse af grunddata om reklamebeskyttede enheder fremover alene gælder i direkte markedsføringsøjemed i modsætning til tidligere, hvor der var et generelt forbud mod at kontakte reklamebeskyttede enheder.

Endvidere ændres reglerne for distribution af grunddata om reklamebeskyttede enheder, som er indhentet fra CVR. Det er fremover alene et krav, at det ved videregivelse af CVR-data om reklamebeskyttede enheder tydeligt markeres, at en given enhed er reklamebeskyttet. Det er således ikke længere et krav, at der forud for distribution af grunddata om reklamebeskyttede enheder skal indhentes en erklæring fra modtageren om, at denne agter at respektere beskyttelsen og i øvrigt sikre, at der ved eventuel videregivelse af de pågældende oplysninger indhentes en tilsvarende erklæring.

Det er regeringens opfattelse, at de nye regler vil lette anvendelsen såvel som distributionen af CVR-data om reklamebeskyttede enheder, uden at reklamebeskyttelsen svækkes.