Spring navigation over
Indhold start

Hensyntagen til forskudte indkomstår ved indberetning af boligjobordning

Dato07.06.2017
Nummer661

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En del personligt drevne virksomheder har af forskellige grunde forskudt indkomstår. Reglerne om fradrag efter boligjobordningen forudsætter, at skatteydere skal indberette de beløb, der er betalt, for at der kan opnås fradrag.

SKATs indberetningsmodul kan ikke acceptere indberetninger for indkomståret, hvor betalingen er sket før den 1/1 i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Eksempelvis kan løsningen ikke acceptere, at der er betalt 1/12 2015 for en udgift, der skal med i 2016-indkomstopgørelsen, selvom personens indkomstår 2016 løber fra 1/7 2015 til og med 30/6 2016. Udgiften hører således rettelig til i indkomståret 2016. Det risikeres derfor, at udgiften posteres i et forkert indkomstår, hvilket vil skabe forkerte indberetninger for begge indkomstår.

Der kan forekomme et likviditetstab, men det centrale problem er, at systemet ikke understøtter de gældende regler. Der er lavet en lov, der giver nogle virksomheder mulighed for at få fradrag. Men der er et IT-system, der umuliggør at man kan opnå pågældende fradrag – med mindre man fraviger reglerne for indberetning, hvilket i værste fald kan blive en skattesag.

Berørte virksomheder

Selvstændige erhvervsdrivende, der driver små og mellemstore virksomheder og deres ægtefæller.

Skatteministeriet har tidligere anført i forbindelse med fremsættelse af lovforslag om indførelse af feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende (L199 - fremsat den 14. august 2012), at der er ca. 4.000 selvstændigt erhvervsdrivende samt ægtefæller, der anvender forskudt indkomstår.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKATs indberetningsmodul for boligjobordningen indrettes, så det tager højde for forskudte indkomstår.

Endvidere foreslås, at der ved fremtidige udbud af IT-systemer hos SKAT tages højde for problematikker med forskudte indkomstår.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Som udgangspunkt følger indkomståret kalenderåret for personer. Visse selvstændigt erhvervsdrivende kan dog vælge at have forskudt indkomstår, og ift. den konkrete problemstilling omkring Bolig-Jobordningen vurderes der at være tale om en relativ begrænset population.

Der er i IT-løsningen vedrørende indberetning af fradrag efter BoligJobordningen taget højde for, at skatteydere med forskudt indkomstår kan selvangive deres fradrag i det indkomstår, hvor fradraget skal medtages.

Skatteydere med forskudt indkomstår skal, ligesom skatteydere med indkomstår lig kalenderår, foretage indberetning af fradraget for det kalenderår, hvor arbejdet er betalt. Efterfølgende skal skatteydere med forskudt indkomstår selvangive fradraget i det indkomstår, som fradraget skal henføres til.

SKATs systemer i forhold til personer med forskudt indkomstår er dermed således opbygget, at de pågældende skal indtaste fradragsbeløbet via den tast-selv-løsning, der i forvejen anvendes i relation til andre relevante beløb til brug for årsopgørelsen.

Det ville være uforholdsmæssigt dyrt at skabe en automatiseret IT-løsning, der ”fortrykker” fradraget, henset til ”byrden” ved at indtaste beløbet, og at der er tale om en relativ begrænset personkreds, hvorfor regeringen ikke ønsker at følge forslaget. Dertil kommer, at BoligJobordningen er en midlertidig ordning.