Spring navigation over
Indhold start

Testmiljø i relation til elektronisk indberetning af moms

Dato07.06.2017
Nummer660

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske virksomheder foretager årligt 1.466.000 transaktioner på ’indberet moms’.

Ved indberetning af moms til SKAT er rådgivere og revisorer ved den løbende systemforvaltning af IT-systemer og vedligeholdelse af dataintegration udfordret af, at SKAT ikke stiller et testmiljø til rådighed, således at der er mulighed for at teste aftalte ændringer og tilpasninger i løsninger, inden løsningerne går ”live” og skal bruges af slutbrugerne (løsningerne bliver tilgængelige i produktionsmiljøet). Et stort ønske er derfor, at SKAT eller underleverandør etablerer et testmiljø, hvor man har mulighed for at teste aftalte systemændringer på fiktive identiteter, inden man går ”live” med ændringerne.

Mange problemer med IT-systemer opstår først, når systemer anvendes, hvilket kræver tilretninger og fejlløsninger. Byrder kan undgås ved at gennemføre testfaser, som lader virksomheder og myndigheder afprøve systemerne, før rigtige indberetninger gennemføres.

Byrderne består i ”børnesygdomme” og fejlindberetninger grundet manglende samkøring af IT-systemer. Den manglende samkøring kan medføre efterfølgende administrativt merarbejde i forbindelse med fejlrettelser, eksempelvis hvis afsendt data fra virksomheden ikke kan modtages af den offentlige myndighed. Forkerte indberetninger kan også lede til fejlagtige beskatningsgrundlag hos den offentlige myndighed. På sigt vil testmiljøer spare virksomheder og myndigheder omkostninger ved tilretning af systemer og byrder ved fejl som følge af mangelfuld indsigt i nye systemers virkemetoder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der indberetter moms. Der foretages årligt 1.466.000 transaktioner på ’indberet moms’.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT etablerer et testmiljø til elektronisk indberetning af moms.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

I udviklingen af IT-systemer gennemfører SKAT altid mange test med så relevant og bred repræsentation som muligt. SKAT anerkender, at det ville være attraktivt for virksomhederne at have adgang til et testmiljø som nævnt i forslaget. Det vurderes dog ikke muligt at genskabe et testmiljø på en realistisk, og dermed anvendelig, måde. Med disse udfordringer er det SKATs vurdering, at testmiljøet ikke vil skabe den fornødne værdi for virksomhederne.

Test ved hjælp af slutbrugere sker allerede i dag i et stort omfang på alle skattearter. Det foregår på flere måder fx ved hjælp af papirprototyper, elektroniske prototyper, interviews, eye tracking mv. SKAT har et virksomhedspanel, som bliver kontaktet i forbindelse med test, ligesom der ad hoc benyttes brugere til test. Virksomhedspanelet blev blandt andet nedsat for at spørge ind til brugernes behov før, under og efter en IT-løsning implementeres. Tanken med Virksomhedspanel var blandt andet at imødekomme et ønske fra både SKAT og virksomhederne om at inddrage virksomhederne tidligt i udviklingen af SKATs systemer.

De systemer, der anvender filoverførsel, er alle bygget med testmiljø, så det kan testes, at filoverførslen fungerer, som den skal. Dette er ikke muligt i samme omfang på Indberet moms. Når der er indberettet moms, lukker perioden, og det er kun muligt at rette i tidligere angivelser i de tilfælde, hvor der anmodes om genoptagelse. Det, at perioden lukkes efter indberetning, kan ikke genskabes i et testmiljø på en realistisk måde. Det vurderes derfor ikke muligt at udstille et testmiljø for Indberet moms.