Spring navigation over
Indhold start

Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk

Dato07.06.2017
Nummer687

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder skal opkvalificere deres medarbejdere, sker det gennem Efteruddannelse.dk. Portalen leverer én indgang, hvor virksomhederne kan melde deres medarbejdere til kurser, følge op på om de er blevet afholdt, og søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud efter endt kursus. Dog er der eksempler på, at manglende informationer i systemet kan skabe tidsspilde for virksomhederne, og i sidste ende koste dem penge.

Eksempelvis betyder manglen på præcis og lettilgængelig information om kurserne, at virksomhederne bruger uforholdsmæssigt lang tid på at søge det rigtige kursus frem, når medarbejdere skal tilmeldes, hvis ikke virksomheden har det eksakte kursusnummer fra uddannelsesstedet. Da mange kurser fremgår med meget ens titler, bruger virksomheder, der sender mange forskellige medarbejdere på forskellige kurser, uforholdsmæssigt meget tid på at søge igennem alle udbudte kurser fx på tværs af en hel region for at finde det rigtige kursus.

Da det heller ikke fremgår tydeligt, hvorvidt der er tale om et eLearning eller fysisk kursus, øger dette blot risikoen for, at virksomheden tilmelder medarbejdere de forkerte kurser. Ud over tidsforbruget samt risikoen ved at tilmelde medarbejderen det forkerte kursus, risikerer virksomheden at modtage forkert refusion, idet der ydes forskellige godtgørelsessatser for kurser, der udbydes som fjernundervisning og kurser med fysisk fremmøde. Der kan ikke ydes VEU-godtgørelse til kurser hvor over 75 pct. af kurset udgøres af fjernundervisning.

Har virksomheden også flere aktive ansøgninger til kursusgodtgørelser, kan det være svært at holde overblikket over hvorvidt der er afsendt ansøgning til godtgørelse eller ej i ansøgningsoversigten. I dag fremgår det, hvorvidt en ansøgning er udfyldt, men ikke afsendt. Overskrides fristen, selvom ansøgningen er udfyldt i systemet, bortfalder retten til godtgørelse, og virksomheden mister penge.

I tilfælde af at en ansøgning om godtgørelse gives afslag, kan det derudover være meget vanskeligt for virksomheden at finde ud af, hvad årsagen til afslaget er. Ønsker virksomheden at få hjælp til at løse problemet, er det derudover ikke tydeligt, hvem der skal kontaktes.

Endvidere er der en mangel på overblik når det gælder kontakten til A-kasser. Når refusionen administreres af A-kassernes underafdelinger, betyder det, at virksomheden først må kontakte A-kassens hovedkontor for at finde frem til den relevante underafdeling som en given kursist er medlem af. Samtidig varierer det blandt A-kasserne, i hvor høj grad informationer vedr. ansøgninger fra virksomheder opdateres på Efteruddannelse.dk.

Berørte virksomheder

I alt ca. 100.000 virksomheder kan benytte sig af Efteruddannelse.dk og i 2016 benyttede ca. 500.000 kursister sig af et AMU-kursus.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår følgende tiltag på baggrund af ovenstående problemstillinger:

1) I kursusoverblikket på Efteruddannelse.dk præciseres informationen om det pågældende kursus, fx at det fremstår tydeligt for virksomheden, hvorvidt et kursus udbydes som fysisk eller fjernkursus. Denne information kan fremgå i titlen eller som eksplicit markering andet sted i informationsteksten om kurset.

2) I oversigten ”Kommende kurser” på Efteruddannelse.dk oprettes en kolonne med flere informationer om status på den pågældende ansøgning – eventuelt markeret ved farverne rød og grøn, for at gøre det så intuitivt som muligt for brugerne. Grøn vil her indikere, at en ansøgning er afsendt, og rød vil være en ikke afsendt ansøgning. Derudover ville det skabe et godt overblik for virksomheden, hvis ansøgningsfristen også stod i denne kolonne, eller en ved siden af.

3) Har en virksomhed ikke afsendt en ansøgning med snarlig frist, modtager den pågældende virksomhed en notifikation om dette, eventuelt i e-Boks. Dette vil gøre dem i stand til at gøre noget inden fristen for indsendelse af ansøgninger udløber, og refusionen er tabt for dem.

4) At løsningen skal indeholde præcise og retvisende kontaktoplysninger, som skal guide virksomheden hen til hvor man som virksomhed skal henvende sig, for at finde frem til en løsning på eventuelle problemer med sin ansøgning eller refusion. Deri ligger, at man samtidig undgår kun at få tildelt et hovednummer på fx en a-kasse, da administrationen i dag varetages af flere forskellige A-kasser, uddannelsescentre og styrelser. Kan løsningen derfor på en intelligent måde præsentere brugeren for retvisende kontaktoplysninger, vil dette kunne styrke informationsniveauet for virksomhederne.

5) Når en ansøgning om refusion afslås, informeres virksomheden i samme ombæring om årsagen til afslaget på den enkelte ansøgning. Har virksomheden spørgsmål til afgørelsen skal systemet tilbyde mulighed for at besvare disse.

Yderligere oplysninger

Der er netop lanceret en ny version af Efteruddannelse.dk. Spørgsmål og ønsker til Efteruddannelse.dk bliver pt. bearbejdet i en referencegruppe for Efteruddannelse.dk, hvor bl.a. mange erhvervsorganisationer er repræsenteret. Styrelsen for It og Læring, den ansvarlige myndighed, har opfordret til input og ønsker fra virksomheder og organisationer.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i betydelig grad,

Læs svaret her.