Spring navigation over
Indhold start

Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk

Dato07.06.2017
Nummer687

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder skal opkvalificere deres medarbejdere, sker det gennem Efteruddannelse.dk. Portalen leverer én indgang, hvor virksomhederne kan melde deres medarbejdere til kurser, følge op på om de er blevet afholdt, og søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud efter endt kursus. Dog er der eksempler på, at manglende informationer i systemet kan skabe tidsspilde for virksomhederne, og i sidste ende koste dem penge.

Eksempelvis betyder manglen på præcis og lettilgængelig information om kurserne, at virksomhederne bruger uforholdsmæssigt lang tid på at søge det rigtige kursus frem, når medarbejdere skal tilmeldes, hvis ikke virksomheden har det eksakte kursusnummer fra uddannelsesstedet. Da mange kurser fremgår med meget ens titler, bruger virksomheder, der sender mange forskellige medarbejdere på forskellige kurser, uforholdsmæssigt meget tid på at søge igennem alle udbudte kurser fx på tværs af en hel region for at finde det rigtige kursus.

Da det heller ikke fremgår tydeligt, hvorvidt der er tale om et eLearning eller fysisk kursus, øger dette blot risikoen for, at virksomheden tilmelder medarbejdere de forkerte kurser. Ud over tidsforbruget samt risikoen ved at tilmelde medarbejderen det forkerte kursus, risikerer virksomheden at modtage forkert refusion, idet der ydes forskellige godtgørelsessatser for kurser, der udbydes som fjernundervisning og kurser med fysisk fremmøde. Der kan ikke ydes VEU-godtgørelse til kurser hvor over 75 pct. af kurset udgøres af fjernundervisning.

Har virksomheden også flere aktive ansøgninger til kursusgodtgørelser, kan det være svært at holde overblikket over hvorvidt der er afsendt ansøgning til godtgørelse eller ej i ansøgningsoversigten. I dag fremgår det, hvorvidt en ansøgning er udfyldt, men ikke afsendt. Overskrides fristen, selvom ansøgningen er udfyldt i systemet, bortfalder retten til godtgørelse, og virksomheden mister penge.

I tilfælde af at en ansøgning om godtgørelse gives afslag, kan det derudover være meget vanskeligt for virksomheden at finde ud af, hvad årsagen til afslaget er. Ønsker virksomheden at få hjælp til at løse problemet, er det derudover ikke tydeligt, hvem der skal kontaktes.

Endvidere er der en mangel på overblik når det gælder kontakten til A-kasser. Når refusionen administreres af A-kassernes underafdelinger, betyder det, at virksomheden først må kontakte A-kassens hovedkontor for at finde frem til den relevante underafdeling som en given kursist er medlem af. Samtidig varierer det blandt A-kasserne, i hvor høj grad informationer vedr. ansøgninger fra virksomheder opdateres på Efteruddannelse.dk.

Berørte virksomheder

I alt ca. 100.000 virksomheder kan benytte sig af Efteruddannelse.dk og i 2016 benyttede ca. 500.000 kursister sig af et AMU-kursus.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår følgende tiltag på baggrund af ovenstående problemstillinger:

1) I kursusoverblikket på Efteruddannelse.dk præciseres informationen om det pågældende kursus, fx at det fremstår tydeligt for virksomheden, hvorvidt et kursus udbydes som fysisk eller fjernkursus. Denne information kan fremgå i titlen eller som eksplicit markering andet sted i informationsteksten om kurset.

2) I oversigten ”Kommende kurser” på Efteruddannelse.dk oprettes en kolonne med flere informationer om status på den pågældende ansøgning – eventuelt markeret ved farverne rød og grøn, for at gøre det så intuitivt som muligt for brugerne. Grøn vil her indikere, at en ansøgning er afsendt, og rød vil være en ikke afsendt ansøgning. Derudover ville det skabe et godt overblik for virksomheden, hvis ansøgningsfristen også stod i denne kolonne, eller en ved siden af.

3) Har en virksomhed ikke afsendt en ansøgning med snarlig frist, modtager den pågældende virksomhed en notifikation om dette, eventuelt i e-Boks. Dette vil gøre dem i stand til at gøre noget inden fristen for indsendelse af ansøgninger udløber, og refusionen er tabt for dem.

4) At løsningen skal indeholde præcise og retvisende kontaktoplysninger, som skal guide virksomheden hen til hvor man som virksomhed skal henvende sig, for at finde frem til en løsning på eventuelle problemer med sin ansøgning eller refusion. Deri ligger, at man samtidig undgår kun at få tildelt et hovednummer på fx en a-kasse, da administrationen i dag varetages af flere forskellige A-kasser, uddannelsescentre og styrelser. Kan løsningen derfor på en intelligent måde præsentere brugeren for retvisende kontaktoplysninger, vil dette kunne styrke informationsniveauet for virksomhederne.

5) Når en ansøgning om refusion afslås, informeres virksomheden i samme ombæring om årsagen til afslaget på den enkelte ansøgning. Har virksomheden spørgsmål til afgørelsen skal systemet tilbyde mulighed for at besvare disse.

Yderligere oplysninger

Der er netop lanceret en ny version af Efteruddannelse.dk. Spørgsmål og ønsker til Efteruddannelse.dk bliver pt. bearbejdet i en referencegruppe for Efteruddannelse.dk, hvor bl.a. mange erhvervsorganisationer er repræsenteret. Styrelsen for It og Læring, den ansvarlige myndighed, har opfordret til input og ønsker fra virksomheder og organisationer.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i betydelig grad,

Læs svaret her.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget indeholder flere forbedringsforslag, hvoraf flere allerede er implementeret eller bliver det i 2019. Da der kun skal sættes ét kryds, er dette sat i 2020, hvor den nationale platform forventes implementeret.

Virksomhedsforum har foreslået, at informationen om det pågældende kursus i kursusoverblikket på Efteruddannelse.dk præciseres, således at det fx fremstår tydeligt for virksomheden, hvorvidt et kursus udbydes som fysisk eller fjernkursus (forslag forkortet)

Der vises allerede i dag oplysning om, hvorvidt et kursus er fjernundervisning. Det er også muligt at søge kurser med en specifik undervisningsform fx fjernundervisning. I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nationale platform (initiativ i trepartsaftalen) vil Styrelsen for It og Læring i samarbejde med brugere undersøge, om informationer om kurserne kan tydeliggøres mere.

Virksomhedsforum har foreslået, at der oprettes en kolonne med flere informationer om status på den pågældende ansøgning i oversigten ”Kommende kurser” på Efteruddannelse.dk (forslag forkortet). VEU-ansøgningen ”forsvinder” når AUB overtager administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud (se svar på forslag 688), idet virksomheden i stedet skal udfylde ansøgningsoplysninger på kursustilmeldingen (”ansøgningsgrundlag”). En variant af Virksomhedsforums forslag forventes implementeret i 1. kvartal 2019, hvor der tilføjes kolonne på ”kommende kurser” og ”afholdte kurser”, som viser status på ansøgningsgrundlag.

Virksomhedsforum har foreslået, at hvis en virksomhed ikke har afsendt en ansøgning med snarlig frist, skal den pågældende virksomhed modtage en notifikation om dette, eventuelt i e-Boks. Dette vil gøre dem i stand til at gøre noget inden fristen for indsendelse af ansøgninger udløber, og refusionen er tabt for dem (forslag forkortet). Når AUB overtager administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud (se svar på forslag 688) gælder der ikke længere en ansøgningsfrist. Dermed forsvinder behovet for notifikation i e-Boks om ansøgningsfrist.

Virksomhedsforum har foreslået at løsningen skal indeholde præcise og retvisende kontaktoplysninger, som skal guide virksomheden hen til hvor man som virksomhed skal henvende sig, for at finde frem til en løsning på eventuelle problemer med sin ansøgning eller refusion. Når AUB overtager administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud (se svar på forslag 688) samles sagsbehandlingen ét sted med ét kontaktpunkt – i modsætning til nu, hvor ansvaret herfor ligger hos a-kasser og skoler – hvilket forventes at ”overflødiggøre” behovet for kontaktoplysninger på a-kasse og skolemedarbejdere.

Virksomhedsforum har foreslået, at når en virksomhed informeres om afslag på refusion, skal den i samme ombæring informeres om årsagen til afslaget på den enkelte ansøgning. Har virksomheden spørgsmål til afgørelsen skal systemet tilbyde mulighed for at besvare disse. Styrelsen for It og Læring videregiver forslaget til AUB, som jf. ovenstående overtager sagsbehandlingen af VEU-ansøgninger pr. 1/1-2019.