Spring navigation over
Indhold start

Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation

Dato07.06.2017
Nummer684

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Forsknings-, Udviklings- og Innovationsindberetning (FUI) er en sprogligt tung og omfangsrig indberetning, hvilket bl.a. også adresseres i tidligere forslag fra Virksomhedsforum (forslag 218 og 407).

Virksomhedsforums forslag har ført til en reduktion i længden af indberetningsskemaet (svar 218), ligesom Danmarks Statistik har forpligtet sig på at ville arbejde med fortsat forenkling af FUI (Svar 407).

Indberetningen er dog stadig kompleks. Bl.a. fordi det kan være svært for en virksomhed præcist at opgøre, hvad man har af omkostninger til forskning, udvikling og innovation (FUI). Særligt for mindre virksomheder, som ikke nødvendigvis har distinkt skel mellem hhv. forskning, udvikling og innovation - eller i udgangspunktet ikke synes man beskæftiger sig med de tre aktiviteter. Det opleves derfor som en udfordring at angive præcise beløb eller mandetimer brugt på FUI.

Endvidere oplyser Danmarks Statistik, at der ved besvarelse af indberetningen i mange tilfælde blot efterspørges et skøn.

Det vil være mindre ressourcekrævende at foretage indberetning, hvis virksomhederne positivt véd, at der er tale om skøn, ligesom virksomhederne kan føle sig mere sikre på deres indberetninger.

Endelig, både i forhold til at forbedre datavaliditet, ressourcetræk og følelsen af at indberette korrekt, vil det virke som en lettelse, hvis virksomhederne løbende under indberetningen kan se, hvad man indberettede tidligere. Dette er i princippet muligt, da virksomheden kan printe seneste indberetning, men virksomhederne oplever ikke, at det giver det nødvendige overblik og foretrækker, at sidste tal fra seneste indberetning fremgår af den aktuelle indberetning.

Udfordringerne med FUI forstærkes, da det skifter, hvilke virksomheder, der skal besvare indberetningen. Derfor er det vigtigt, den forbedres, da virksomhederne i ringe omfang kan oparbejde rutine i denne indberetning.

Berørte virksomheder

3.000-4.000 virksomheder udtrækkes årligt i følge Danmarks Statistik til denne undersøgelse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at byrden i FUI-indberetningen lettes ved:

1. At den ønskede præcisionsgrad i besvarelsen tydeligt fremhæves, da skøn ofte er tilstrækkeligt. Konkret foreslås det:
- At benytte intervaller som svarmuligheder, hvor det er muligt.
- At det skrives tydeligt på alle spørgsmål eller batterier af spørgsmål, når et skøn er et acceptabelt svar.

2. At der laves en funktion i selve indberetningsskemaet, så indberetter tydeligt ved de enkelte spørgsmål kan se, hvad man indberettede tidligere.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet (tidligere Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet) er en meget efterspurgt kortlægning af erhvervslivets aktiviteter ift. at (videre)udvikle produkter, processer mm. Disse aktiviteter er essentielle i forhold til at fremme virksomhedernes vækst, og dermed styrke den danske konkurrenceevne.

Undersøgelsens resultater anvendes af både ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, studerende, forskere og private virksomheder. Statistikken, som er forordningsbestemt, anvendes bl.a. til at udarbejde Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne og benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien.

Danmarks Statistik anerkender, at der er tale om en omfattende undersøgelse, hvor det kan være tidskrævende og i nogle tilfælde også vanskeligt at udfylde alle oplysninger. Der er derfor gennem de seneste år gennemført en række forenklinger af spørgeskemaundersøgelsen. Dette har bl.a. medført, at en række spørgsmål er blevet udeladt af spørgeskemaet, ligesom det er blevet muligt at angive skønnede værdier til udvalgte spørgsmål, indberette afrundede tal mv.

For at imødekomme Virksomhedsforums forslag, vil Danmarks Statistik yderligere fremhæve, hvor et skøn kan være tilstrækkeligt for en brugbar besvarelse af spørgsmålene. Det vil samtidig blive vurderet, om det vil være muligt at lette indberetningsopgaven på andre måder, fx ved at tillade indberetning i intervaller. Virksomheder, som foretrækker at indberette præcise oplysninger skal fortsat have mulighed for dette. Dette kan fx være en fordel, hvis oplysningerne kan hentes direkte i virksomhedernes interne systemer.

Danmarks Statistik anerkender, at det med fordel kan gøres lettere at tilgå og anvende sidste års besvarelse som støtte for den aktuelle indberetning. Danmarks Statistik vil derfor gøre sidste års besvarelse direkte tilgængelig i spørgeskemaet ved de spørgsmål, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. Dette vil være tilfældet, når oplysningen understøtter den aktuelle indberetning, fx i forhold til at angive et niveau for den pågældende oplysning. Dertil vil Danmarks Statistik tydeliggøre muligheden for at hente sidste års indberetning i forbindelse med en aktuel indberetning.

Tilpasninger af spørgeskemaet til Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet vil fortsat blive gennemført løbende i et samarbejde med indberettere og brugere.

Status juli 2018.

Forslaget gennemføres i 2018.

Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet (tidligere Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet) er en meget efterspurgt kortlægning af erhvervslivets aktiviteter ift. at (videre)udvikle produkter, processer mm. Disse aktiviteter er essentielle i forhold til at fremme virksomhedernes vækst, og dermed styrke den danske konkurrenceevne.

Undersøgelsens resultater anvendes af både ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, studerende, forskere og private virksomheder. Statistikken, som er forordningsbestemt, anvendes bl.a. til at udarbejde Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne og benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien.

Danmarks Statistik anerkender, at der er tale om en omfattende undersøgelse, hvor det kan være tidskrævende og i nogle tilfælde også vanskeligt at udfylde alle oplysninger. Der er derfor gennem de seneste år gennemført en række forenklinger af spørgeskemaundersøgelsen. Dette har bl.a. medført, at en række spørgsmål er blevet udeladt af spørgeskemaet, ligesom det er blevet muligt at angive skønnede værdier til udvalgte spørgsmål, indberette afrundede tal mv.

For at imødekomme Virksomhedsforums forslag, vil Danmarks Statistik yderligere fremhæve, hvor et skøn kan være tilstrækkeligt for en brugbar besvarelse af spørgsmålene. Det vil samtidig blive vurderet, om det vil være muligt at lette indberetningsopgaven på andre måder, fx ved at tillade indberetning i intervaller. Virksomheder, som foretrækker at indberette præcise oplysninger skal fortsat have mulighed for dette. Dette kan fx være en fordel, hvis oplysningerne kan hentes direkte i virksomhedernes interne systemer.

Danmarks Statistik anerkender, at det med fordel kan gøres lettere at tilgå og anvende sidste års besvarelse som støtte for den aktuelle indberetning. Danmarks Statistik vil derfor gøre sidste års besvarelse direkte tilgængelig i spørgeskemaet ved de spørgsmål, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. Dette vil være tilfældet, når oplysningen understøtter den aktuelle indberetning, fx i forhold til at angive et niveau for den pågældende oplysning. Dertil vil Danmarks Statistik tydeliggøre muligheden for at hente sidste års indberetning i forbindelse med en aktuel indberetning.

Tilpasninger af spørgeskemaet til Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet vil fortsat blive gennemført løbende i et samarbejde med indberettere og brugere.