Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Frister for anmeldelse af sygefravær

Dato 07.06.2017
Nummer 652

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Anmeldelsesfrister for arbejdsgivers indberetning af medarbejders sygefravær reguleres af § 40 i sygedagpengeloven. For virksomheder, der udbetaler løn til medarbejdere under sygdom, skal fraværet anmeldes til kommunen senest 5 uger (35 dage) og tidligst 23 dage fra 1. fraværsdag. Tidsrummet fra 23. -35. dag er kalenderdage, dvs. der tages ikke højde for weekender eller helligdage. Dette efterlader et relativt kort tidsvindue for virksomhederne til at indberette i, hvilket er besværligt, særligt da det ofte ikke stemmer overens med lønperioden i virksomheden. Fristen er særligt et problem for små virksomheder, der ikke har en bogholder ansat på fuld tid, men i stedet fx kun har en bogholder inde én gang om måneden. Samtidig medfører det administrativt bøvl for virksomheden, at man aktivt skal huske på at indberette fraværet efter 23. fraværsdag i stedet for at kunne gennemføre indberetningen ved medarbejderens første fraværsdag, hvor virksomheden alligevel håndterer fraværssagen i egne sagsgange. Mange virksomheder håndterer tidsfristerne ved manuelt at lave en række kalenderpåmindelser, så de husker at indberette sygefraværet.

Virksomheden kan dog placere en tidlig anmeldelse af sygdom (dvs. inden den 23. fraværsdag) i et venteregister, men venteregistret indberetter ikke automatisk til myndigheden ved den 23. fraværsdag. Dette betyder, at virksomheden alligevel selv skal huske på at gå ind i NemRefusion for at gennemføre indberetningen af sygeanmeldelsen fra denne dato.

Som konsekvens heraf kan virksomhederne ende med at tabe penge på for sene eller glemte indberetninger. Dette kan i mange tilfælde undgås, hvis venteregistret automatisk indberetter sygeanmeldelsen, når den 23. fraværsdag passeres. Dette er særligt aktuelt i de tilfælde, hvor virksomheden i forvejen ved, at en medarbejders sygefravær vil strække sig længere end minimumsperioden på de 23 dage, dvs. fx i tilfælde hvor medarbejdere brækker et ben eller har gennemgået operationer med efterfølgende langtidssygemelding o. lign.

Berørte virksomheder

Fra maj 2016-april 2017 har virksomheder foretaget ca. 1,2 mio. anmodninger om refusion af sygdom.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at når en virksomhed indberetter en anmeldelse om sygefravær i venteregistret, skal indberetningen automatisk sendes til kommunen, når den 23. fraværsdag passeres.

For at imødekomme tilfælde hvor et sygefravær ikke bliver en sygedagpengesag, kan det overvejes, om ventelistesystemet skal kunne generere en notifikation, som sendes til virksomheden, umiddelbart inden indberetningen gennemføres, så virksomheden har mulighed for at ændre i denne, hvis det skulle være nødvendigt. Systemet skal i så fald sættes op, så virksomheden selv kan til-/fravælge disse notifikationer samt vælge, at notifikationerne permanent eller fra gang til gang skal sendes videre til tredjepart (fx en bogholder).

Yderligere oplysninger

Arbejdsgiveren skal alene anmelde sygefravær, som strækker sig ud over den periode, hvori arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge (kaldet arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage). Arbejdsgiveren kan først anmelde sygefraværet til kommunen, når der er gået mindst 23 dage efter første sygefraværsdag. Denne frist er fastsat for at sikre, at kommunerne ikke bliver belastet af en lang række anmeldelser om sygefravær, som reelt aldrig bliver til sygedagpengesager for kommunen.

Tilsvarende er fristen for anmeldelse på senest 35. fraværsdag fastsat efter, at hvis sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger, har kommunen pligt til at følge op på den sygemeldte med en personlig opfølgningssamtale senest 8 uger efter første fraværsdag.

Forslaget lægger sig tæt op ad forslag nr. 1 fra 2012 (”NemRefusion skal være fleksibel vedr. fristerne for anmeldelse af sygefravær”). Dette blev ikke gennemført grundet hensyn til unødigt administrativt arbejde i tilfælde af for tidlig indberetning af sygefravær, der ikke bliver til en sygedagpengesag alligevel for kommunerne. Denne risiko vurderes at blive håndteret, hvis systemet sættes op til at kunne sende en notifikation, så virksomheden kan nå at reagere, hvis der skulle være ændringer, så en tidligt gennemført indberetning alligevel ikke skal blive til en sygedagpengesag.