Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen

Dato 07.06.2017
Nummer 649

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange virksomheder oplever, at de ikke får refusion for sygemeldte medarbejdere, hvis virksomheden har benyttet sig af en, ellers udmærket, ordning kaldet ”tidlig opfølgning på sygdom”.

Med lov nr. 720 af 25/06/2014 er det muligt for arbejdsgiveren, at anmode kommunen om at iværksætte ”tidlig opfølgning” fra dag 1 medarbejderen er sygemeldt, såfremt arbejdsgiveren ikke forventer, at medarbejderen vil blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger. Denne ordning kaldes også ”fast-track ordningen”.

Tidlig opfølgning på sygdom er således en indsats, der skal hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet ved, at relevant opfølgning igangsættes så tidligt i sygeforløbet som muligt. Derfor er det afgørende, at kommunen så tidligt som muligt får de relevante oplysninger til at iværksætte en særlig indsats.

Anmeldelse af tidlig opfølgning på sygdom sker i NemRefusion på samme måde som en sygeanmeldelse (dog ikke i samme faneblad), men når virksomheden foretager en anmodning om tidlig opfølgning på sygdom, medfører dette imidlertid ikke en samtidig anmeldelse af sygdom til kommunen.

Da virksomheden først kan anmode om refusion på en medarbejder, der har været syg i mindst 5 uger (fra første fraværsdag), har virksomheden ingen grund til ikke at tro, at denne oprettelse ikke er ensbetydende med en samtidig anmeldelse af sygdom.

Hvis virksomheden ikke opdager, at anmeldelse af ”tidlig opfølgning” til jobcentret ikke automatisk har genereret en sygeanmeldelse til kommunen, kan konsekvensen derfor være, at virksomheden ikke melder medarbejderen syg i NemRefusion og derfor ikke modtager refusion for den tabte arbejdsfortjeneste.

I dette tilfælde vil virksomheden herefter skulle lave en klage over kommunens afgørelse, hvilket forlænger sagsforløbet yderligere, selvom virksomheden har handlet i god tro om, at anmeldelse af tidlig opfølgning på sygdom var en samtidig anmeldelse til kommunen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med medarbejdere i længerevarende sygdomsforløb. Fra maj 2016-april 2017 har ca. 700 virksomheder anmodet om tidlig opfølgning.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at når en virksomhed opretter en anmeldelse om "tidlig opfølgning på sygdom" i NemRefusion, skal denne anmeldelse automatisk - og samtidig - generere en sygeanmeldelse, som sendes til kommunen. Virksomheden bør i dette tilfælde modtage en form for bekræftelse herpå, så virksomheden ikke tror, at de skal anmelde igen.

Alternativt løsningsforslag 1: Efter anmeldelse om "tidlig opfølgning" orienteres virksomheden om, at ”tidlig opfølgning” ikke er en sygeanmeldelse til kommunen. Virksomheden får samtidig mulighed for at blive ledt hen til fanen for sygeanmeldelse Denne løsning vurderes umiddelbart let at udvikle i systemet og kan fungere som ”quick-fix”.

Alternativt løsningsforslag 2: At der ved en sygeanmeldelse laves mulighed for at klikke af, at "efter 4 ugers fravær tilmeldes denne medarbejder automatisk til tidlig opfølgning".