Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen

Dato07.06.2017
Nummer649

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange virksomheder oplever, at de ikke får refusion for sygemeldte medarbejdere, hvis virksomheden har benyttet sig af en, ellers udmærket, ordning kaldet ”tidlig opfølgning på sygdom”.

Med lov nr. 720 af 25/06/2014 er det muligt for arbejdsgiveren, at anmode kommunen om at iværksætte ”tidlig opfølgning” fra dag 1 medarbejderen er sygemeldt, såfremt arbejdsgiveren ikke forventer, at medarbejderen vil blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger. Denne ordning kaldes også ”fast-track ordningen”.

Tidlig opfølgning på sygdom er således en indsats, der skal hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet ved, at relevant opfølgning igangsættes så tidligt i sygeforløbet som muligt. Derfor er det afgørende, at kommunen så tidligt som muligt får de relevante oplysninger til at iværksætte en særlig indsats.

Anmeldelse af tidlig opfølgning på sygdom sker i NemRefusion på samme måde som en sygeanmeldelse (dog ikke i samme faneblad), men når virksomheden foretager en anmodning om tidlig opfølgning på sygdom, medfører dette imidlertid ikke en samtidig anmeldelse af sygdom til kommunen.

Da virksomheden først kan anmode om refusion på en medarbejder, der har været syg i mindst 5 uger (fra første fraværsdag), har virksomheden ingen grund til ikke at tro, at denne oprettelse ikke er ensbetydende med en samtidig anmeldelse af sygdom.

Hvis virksomheden ikke opdager, at anmeldelse af ”tidlig opfølgning” til jobcentret ikke automatisk har genereret en sygeanmeldelse til kommunen, kan konsekvensen derfor være, at virksomheden ikke melder medarbejderen syg i NemRefusion og derfor ikke modtager refusion for den tabte arbejdsfortjeneste.

I dette tilfælde vil virksomheden herefter skulle lave en klage over kommunens afgørelse, hvilket forlænger sagsforløbet yderligere, selvom virksomheden har handlet i god tro om, at anmeldelse af tidlig opfølgning på sygdom var en samtidig anmeldelse til kommunen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med medarbejdere i længerevarende sygdomsforløb. Fra maj 2016-april 2017 har ca. 700 virksomheder anmodet om tidlig opfølgning.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at når en virksomhed opretter en anmeldelse om "tidlig opfølgning på sygdom" i NemRefusion, skal denne anmeldelse automatisk - og samtidig - generere en sygeanmeldelse, som sendes til kommunen. Virksomheden bør i dette tilfælde modtage en form for bekræftelse herpå, så virksomheden ikke tror, at de skal anmelde igen.

Alternativt løsningsforslag 1: Efter anmeldelse om "tidlig opfølgning" orienteres virksomheden om, at ”tidlig opfølgning” ikke er en sygeanmeldelse til kommunen. Virksomheden får samtidig mulighed for at blive ledt hen til fanen for sygeanmeldelse Denne løsning vurderes umiddelbart let at udvikle i systemet og kan fungere som ”quick-fix”.

Alternativt løsningsforslag 2: At der ved en sygeanmeldelse laves mulighed for at klikke af, at "efter 4 ugers fravær tilmeldes denne medarbejder automatisk til tidlig opfølgning".

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Hvis en arbejdsgiver ikke opdager, at anmeldelse af ”tidlig opfølgning” i NemRefusion til jobcentret ikke automatisk har genereret en anmeldelse om lønmodtagerens sygefravær til kommunens ydelseskontor, kan konsekvensen være, at arbejdsgiveren ikke får anmeldt sygefraværet inden for tidsfristen og derfor ikke kan modtage refusion.

En arbejdsgiver, der ikke forventer, at lønmodtageren vil blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag, kan inden for de første 5 uger af fraværet anmode kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning. Anmodningen om tidlig opfølgning kan ske via NemRefusion. Anmodning om tidlig opfølgning sendes til kommunens jobcenter til brug for igangsættelse af den tidlige opfølgning - uanset om lønmodtageren opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

En arbejdsgiver, der har anmodet kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning, skal fortsat anmelde sygefraværet efter de almindelige regler. Arbejdsgiverne har dog mulighed for at anmelde fraværet umiddelbart efter, at arbejdsgiveren har anmodet kommunen om at iværksætte den tidlige opfølgning - og skal ikke afvente de normale 23 dage fra første fraværsdag. Arbejdsgiverens anmeldelse af sygefraværet sendes til kommunens til brug for oprettelse af sygedagpengesagen.

Det er ikke teknisk muligt, at anmodningen om tidlig opfølgning kan fungere som en anmeldelse om oprettelse af en sygedagpengesag.

For at imødegå den problemstilling, som Virksomhedsforum har påpeget i sit forslag vil der blive indsat en formulering på den kvittering, som arbejdsgiveren får, når anmodningen om tidlig opfølgning er signeret. Formuleringen vil præcisere, at anmodningen ikke er en sygeanmeldelse til kommunen. Endvidere vil der blive orienteret om, at arbejdsgiveren har mulighed for at anmelde sygefraværet og ikke skal afvente de normale 23 dage fra første fraværsdag.

Ændringen forventes at kunne ske januar 2018.

Virksomheder, der anvender system-til-system løsningen, vejledes allerede i dag om at anmeldelsen kan foretages umiddelbart efter, at der er anmodet om tidlig opfølgning. I snitfladebeskrivelsen for system-til-system løsningen, fremgår der krav til den rækkefølge, som indberetningerne må indsendes til NemRefusion i.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforum foreslår, at når en virksomhed opretter en anmeldelse om "tidlig opfølgning på sygdom" i NemRefusion, skal denne anmeldelse automatisk – og samtidig – generere en sygeanmeldelse, som sendes til kommunen. Virksomheden bør i dette tilfælde modtage en form for bekræftelse herpå, så virksomheden ikke tror, at de skal anmelde igen.

Som et af flere alternative løsningsforslag er det foreslået, at virksomheden efter anmeldelse om "tidlig opfølgning" orienteres om, at ”tidlig opfølgning” ikke er en sygeanmeldelse til kommunen.

KOMBIT, som administrerer NemRefusion på vegne af landets kommuner, har oplyst, at forslaget er implementeret. Der er ændret i formuleringen på den kvittering, som arbejdsgiveren får, når anmodningen om tidlig opfølgning er signeret. Formuleringen præciserer, at fraværet ikke er anmeldt. Endvidere orienteres om, at arbejdsgiveren har mulighed for at anmelde sygefraværet og ikke skal afvente de normale 23 dage fra første fraværsdag.

Forslaget er således implementeret.