Spring navigation over
Indhold start

Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted

Dato07.06.2017
Nummer678

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

EU-Kommissionen lancerede i januar 2017 deres eGovernment action plan. Et vigtigt element er ”once only” princippet i forhold til virksomheder og borgere. Alle oplysninger skal kun indberettes én gang. Derfra skal det offentlige dele oplysningerne. I 2012 kørte lignende forslag 77 og 78[1] i Virksomhedsforum, dengang kunne der henvises til Estland og Norge som to lande der aktivt arbejdede på at nå målsætningen. I 2017 er det nu et EU-princip, og Estland har allerede implementeret en løsning, der anvendes i praksis for såvel estiske borgere og virksomheder.

Sammenholdt med den hastighed som digitalisering udvikler sig med, og at virksomhederne løbende pålægges at skulle håndtere ny lovgivning - med deraf følgende større krav til indberetning af store datamængder - er der et stigende behov for en ambitiøs og kvalitetssikret virksomhedsrettet løsning, der kan sikre, at virksomheder kun skal indberette data til det offentlige én gang.

Det giver anledning til store frustrationer i virksomhederne, at de stadig skal registrere virksomhedsdata i forskellige offentlige registre, f.eks. SKAT, NemID, og Mit virk. Der er strenge krav for virksomheder, der ikke lever op til de forskellige registreringskrav. Et eksempel herpå er, at virksomheder risikerer politipåbud, hvis de undlader at indberette obligatoriske data til Danmarks Statistik. Derfor må der tillige være krav om, at offentlige myndigheder ikke skal kunne kræve oplysninger flere gange fra virksomhederne.

Virksomheder oplever store direkte byrder ved at skulle indberette de samme oplysninger igen og igen til forskellige myndigheder. Det drejer sig i særdeleshed om oplysninger, som kan betegnes som stamdata eller baggrundsvariable, og som gentages i hver eneste indberetning.

Der er indberettet et skøn på ca. 12 mio. årlige transaktioner på offentlige erhvervsrettede IT-løsninger[2]. Hertil kommer et antal transaktioner på en række store løsninger som bl.a. ”Opret NemID medarbejdersignatur” og ”Opret Digital Postkasse”, hvor der ikke er indregnet et skøn af de årlige transaktioner. Det samlede antal af transaktioner for virksomhederne er derfor højere end 12 mio. Grundet mængden af transaktioner har virksomhederne et meget højt tidsforbrug på indberetninger igennem IT-løsningerne. Hver gang tidsforbruget forlænges ved at det samme stamdata skal indtastes flere gange, så kan det derfor have meget store administrative konsekvenser for virksomhederne.

Hvis det antages at ca. halvdelen af alle transaktioner indebærer indberetning af ikke-genbrugt stamdata, og det antages at en gennemsnits virksomhed bruger 4 minutter pr. indberetning på indtastning af stamdata, løber det op i en administrativ byrde for virksomhederne på op til ca. 400.000 timer. Omregnes dette til potentielle byrdelettelser svarer det til op til ca. 95 mio. kr. årligt[3].

Der findes i dag struktureret stamdata på virksomhederne i CVR-registret, hvorfor alle myndigheder bør kunne trække disse data alene ved brug af et CVR-nummer. Dvs. kan myndigheden få adgang til et CVR-nummer, behøver myndigheden ikke bede om andre stamdata hos virksomheden. De kan og bør trækkes hos CVR.

Potentialet for byrdelettelser hos virksomhederne, såvel som hos de offentlige instanser ved en velfungerende løsning, vokser lineært med mængden af stamdata, der er omfattet af kravet om genbrug. Det ønskede slutresultat er, at ingen offentlige myndigheder indhenter de samme virksomhedsrettede oplysninger, og at virksomheder således kun skal indberette data til det offentlige én gang.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som er registreret i Danmark

Forslag

Virksomhedsforum for enklere regler anbefaler, at virksomheder kun skal indberette data til offentlige myndigheder og institutioner én gang.

Konkret foreslår Virksomhedsforum, at Erhvervsstyrelsen tildeles beføjelser til at håndhæve CVR-lovens § 15 over for andre offentlige myndigheder og institutioner. Den angiver, at nye it-systemer skal tilrettelægges, så grunddata fra CVR-registret kan trækkes direkte frem for, at myndigheder og institutioner indhenter samme grunddata fra virksomhederne. Der skal ligeledes sikres integration mellem alle myndigheder, så ændringer foretages på tværs af myndigheder uanset rapporteres direkte til CVR-registret, hvor oplysningerne registreres. Alternativt skal alle ændringer af stamdata kun rapporteres til CVR-registret.

Stamdata eller grunddata bør ikke være et statisk begreb. Øvrige data ud over nuværende stamdata kan underlægges samme krav som stamdata over en årrække.

Yderligere oplysninger

I løsningsforslaget henvises til CVR-lovens § 15:

§ 15. Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes ved løbende opslag i registret i stedet for at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder.

Stk. 2. Hvor særlige forhold taler derfor, kan offentlige myndigheder efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få udtræk af grunddata til førelse af egne registre.

Virksomhedsforum er bekendt med grunddata-programmet og datafordeleren, som ikke vil dække virksomheders behov for én indberetning/én registrering.

Forslag 71 fra Virksomhedsforum fra 2012 om etablering af en national myndighedsdatabase blev behandlet som delvis gennemført, og dækker ikke et samlet virksomhedsregister til brug for alle myndigheder. Hertil kommer, at forslaget endnu ikke er implementeret på trods af, at erhvervslivet nu har ventet fem år på en tilfredsstillende løsning.

Samtidig henvises til de eksisterende systemer i Norge (Brønnøysund registret) og i Estland. Der kunne foretages en form for nabotjek op i mod Estland, der afdækker hvilke tekniske foranstaltninger der skal til, før Danmark kan tilbyde samme digitale services til erhvervslivet.

[1] Virksomhedsforum kørte i 2012 et tema om genbrug af data. Alle forslagene kan ses her: Se fx:

Forslag 77: Forbud mod at hente grunddata flere gange

Forslag 78: Forbud mod at indhente samme oplysninger flere gange

Forslag 92: Harmonisering af datadefinitioner

[2] Baseret på beregninger foretaget af ERST forelagt Virksomhedsforums arbejdsgruppe for digitalisering. 9 løsninger inkl. ”Opret NemID medarbejdersignatur”, er der ikke oplyst indberetninger for.

[3] Baseret på medianen for lønomkostninger pr. time for alm. kontor- og kundeservicearbejde ifølge disco 4, 242,16 kr. i 2016

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Det er regeringens ambition at skabe en mere overskuelig og sammenhængende offentlig sektor, hvor myndighederne let kan samarbejde om at yde en god og effektiv service til den enkelte virksomhed med udgangspunkt i dét, den offentlige sektor allerede ved om den enkelte virksomhed. Den offentlige sektor skal i højere grad bindes sammen digitalt, så borgere og virksomheder oplever kun at skulle afgive de samme oplysninger én gang. Det er derfor et generelt krav til virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger, at de genbruger offentlige stamdata, komponenter og standarder på tværs af selvbetjeningsløsninger. Kravet er fastsat i den fællesoffentlige arkitekturguide ”Kravbanken”.

I forbindelse med tilføjelse af nye – og opdatering af eksisterende – selvbetjeningsløsninger på Virk gennemgår Virk derfor løsningerne og gør løsningsejeren opmærksom på evt. manglende genbrug af fx adressedata, CVR-data og login-data.

Erhvervsstyrelsen, som administrerer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), har udviklet en række distributionsløsninger til CVR-data, så alle offentlige myndigheder let kan trække CVR-data til egen brug og integrere disse i egne systemer. Erhvervsstyrelsen har dog ikke noget fuldstændigt overblik over, i hvor høj grad de forskellige myndigheder anvender stamdata fra CVR. Styrelsen har derfor bedt et eksternt konsulentbureau om at kortlægge hvilke myndigheder og indberetningsløsninger, der ikke genbruger relevante stamdata fra CVR. Denne kortlægning er gennemført i efteråret 2017.

Kortlægningen har set på de 200 mest anvendte løsninger på Virk Indberet. De 200 analyserede løsninger fordeler sig på 35 myndigheder og har tilsammen 11,9 mio. årlige transaktioner. Ud af de 200 løsninger er der identificeret i alt fem løsninger, som ikke trækker på CVR-data, hvor det kunne være relevant. Løsningerne har en samlet transaktionsvolume på 31.230 transaktioner årligt svarende til knap 0,3 pct. af det samlede antal transaktioner for de 200 løsninger. Til sammenligning udgør den største løsning (Motorregister hos SKAT) 16,9 pct. svarende til 2 mio. transaktioner årligt.

Som det fremgår af ovenstående, genbruger langt størstedelen af de erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger på Virk Indberet relevante stamdata fra CVR, og potentialet ved yderligere genbrug må anses som værende begrænset. Erhvervsstyrelsen vil dog gå i dialog med de enkelte myndigheder, der har løsninger på Virk Indberet, hvor relevante CVR-data ikke bliver genbrugt.

Forslaget er implementeret i 2018

Den offentlige sektor skal i højere grad bindes sammen digitalt, og det er derfor allerede i dag et generelt krav, at virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger genanvender offentlige stamoplysninger, komponenter og standarder. Kravene hertil følger af den fællesoffentlige arkitekturguide ”Kravbanken”.

Erhvervsstyrelsen, som administrerer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), har udviklet en række digitale løsninger til distribution af CVR-data, hvorigennem øvrige offentlige myndigheder systemmæssigt (i realtid) kan indhente CVR-data til eget myndighedsbrug såvel som til systemintegrationer, herunder særligt integration til digitale løsninger der skal genbruge de pågældende data.

Endvidere screener Erhvervsstyrelsen nye selvbetjeningsløsninger såvel som eksisterende, der opdateres, og gør myndigheder, der er ansvarlig for en given løsning, opmærksom på eventuelt manglende genbrug af data i løsningen.

Endelig gennemførte Erhvervsstyrelsen medio/ultimo 2017 en kortlægning af de 200 mest anvendte digitale løsninger på Virk Indberet med henblik på at få identificeret løsninger, som ikke anvender CVR-data i tilstrækkelig grad. Ud af de 200 digitale løsninger, som kortlægningen omfattede, blev der identificeret fem løsninger, som ikke anvendte CVR-data til trods for, at det kunne være relevant. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende indgået en dialog med de ansvarlige myndigheder med henblik på at sikre, at de pågældende løsninger ligeledes genanvender CVR-data. Ved udgangen af 2018 genbruger tre af disse myndigheders digitale løsninger CVR-data, mens de resterende to, svarende til 0.07% af de undersøgte transaktioner, forventes at genanvende i 2019.

Det er forventningen, at genanvendelse af CVR-data på tværs af offentlige digitale løsninger kan nedbringe nødvendigheden af at registrere virksomhedsoplysninger til det offentlige mere end én gang.