Spring navigation over
Indhold start

Obligatorisk konsekvensvurdering for virksomheder ved større digitaliseringsprojekter

Dato07.06.2017
Nummer679

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

Mange af de eksisterende større offentlige digitaliseringsløsninger, opfattes af erhvervslivet som byrdefulde. Digitaliseringsprojekterne har fokuseret på intern effektivitet i de berørte offentlige myndigheder, og konsekvensen er ofte nye afledte økonomiske omkostninger eller administrative byrder for virksomhederne.

Når de offentlige myndigheder indfører nye digitale løsninger i kommunikationen mellem myndigheder og virksomheder eller væsentligt ændrer eksisterende løsninger, kan det i udgangspunktet medføre såvel besparelser som udgifter for virksomhederne. Offentlige digitale løsninger har på mange områder potentialet til at reducere virksomhedernes omkostninger ved at lette interaktionen med det offentlige. Det er imidlertid ikke altid sådan, at det opleves hos virksomhederne.

Disse økonomiske konsekvenser såvel som potentielle gevinster for virksomhederne bør fremgå eksplicit af de obligatoriske konsekvensvurderinger, der skal supplere de interne businesscases, der i dag ligger til grund for myndighedernes beslutning om at gennemføre digitaliseringstiltaget.

Ved enhver ny lovgivning er der krav om synliggørelse og konkretisering af byrderne for erhvervslivet, men noget tilsvarende gælder i dag ikke ved indførelse af nye eller større ændringer af virksomhedsrettede digitale løsninger.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder

Forslag

De offentlige digitale selvbetjeningsløsninger til virksomhederne skal være mere brugervenlige og gøre det lettere at være virksomhed i Danmark.

Virksomhedsforum foreslår, at en undersøgelse af de administrative byrder og økonomiske omkostninger for virksomheden ved en ny løsning altid skal indgå i beslutningsgrundlaget for løsningen samt stilles til rådighed for offentligheden – en såkaldt konsekvensvurdering for virksomhederne ved større digitaliseringsprojekter.

Procesmæssigt kan konsekvensvurderingerne for virksomhederne ved større digitaliseringsprojekter følge samme model som ved ny lovgivning, hvor Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) er obligatorisk høringspart, så unødvendige nye byrder kan identificeres og forebygges.

Processen kan være en parallel til den eksisterende ved ny lovgivning, hvor der foretages en måling af de administrative byrder eller lettelser. Målingen baseres på statens AMVAB-metode og vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og indeholder en vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser på baggrund af interviews med berørte virksomheder.

En måde at skærpe indførelsen af konsekvensvurderinger vil være at stille som krav, at digitale løsninger, der skaber offentlige besparelser, også skal medføre færre byrder og/eller enklere regler for virksomhederne.

Konsekvensvurderingerne skal være offentligt tilgængelige.

Grænsen for at igangsætte processen for konsekvensvurderingerne for større digitaliseringsprojekter kan tage udgangspunkt i to målepunkter:

1) Hvis projektets budget overskrider en grænse på 10 mio. kr.

2) Hvis projektet vurderes at medføre byrder på over 4 mio. kr. årligt i administrative konsekvenser.

Konsekvensvurderingen skal gennemføres, hvis blot én af grænserne overskrides.

Grænsen på 10 mio. kr. for det samlede projekt budget vil skabe konsensus over i mod IT-projektrådets nuværende kategoriseringer, mens grænsen på 4 mio. kr. følger bagatelgrænserne i Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.

Yderligere oplysninger

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, lancerede i januar 2017 i forbindelse med regeringens kasseeftersyn af de offentlige IT-løsninger, at en IT-strategi for bedre udvikling og drift af offentlig digitalisering var på trapperne. En gennemførelse af forslaget kunne oplagt medtages i IT-strategien.