Spring navigation over
Indhold start

Udarbejdelse af guideline for god forvaltningsskik i den digitale forvaltning

Sendt til Finansministeriet
Dato 07.06.2017
Nummer 676

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

De offentlige selvbetjeningsløsninger – uanset om de er rettet mod borgere eller virksomheder - er i dag en integreret del af den offentlige forvaltning. Det medfører, at forvaltningsretlige regler, principper og god forvaltningsskik skal overholdes, uanset at kommunikationen foregår digitalt. Et centralt princip i de forvaltningsretlige regler er myndighedernes vejledningspligt over for borgerne, hvilket i den digitale forvaltning kan oversættes til, at borgerens/brugernes informationsbehov skal tilgodeses gennem brugerfladen og den sproglige formidling i løsningen. En løsning, der ikke er brugervenlig, vil vanskeligt kunne være i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Rigsrevisionen har tidligere konkluderet, at en række undersøgte virksomhedsrettede løsninger ikke var brugervenlige. En survey foretaget af Ase i januar 2017 blandt 500 selvstændige erhvervsdrivende viste, at op mod en tredjedel af respondenterne havde problemer med at læse og forstå teksterne i de offentlige digitale løsninger. Fire ud af ti angav, at de ikke kan finde hjælp, hvis de har problemer med at anvende løsningerne.

Et øget fokus på god forvaltningsskik over for borgere og virksomheder samt forvaltningsmæssige principper og regler kan derfor være med til at fremme brugervenligheden og hensynet til brugerne blandt de myndigheder og leverandører, der udvikler og vedligeholder offentlige digitale løsninger.

Berørte virksomheder

Alle aktive virksomheder, der benytter offentlige selvbetjeningsløsninger.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og de relevante statslige myndigheder udarbejder en samlet guideline til brug for offentlige løsningsejere og leverandører. Guidelinen skal tydeliggøre og formidle, hvordan offentlige selvbetjeningsløsninger indrettes, sådan at de er i overensstemmelse med god forvaltningsskik og de almindeligt gældende forvaltningsmæssige regler, der skal sikre borgerne og virksomheder i kontakten med offentlige myndigheder. Guidelinen færdiggøres og formidles senest medio 2018.

Yderligere oplysninger

Det fremgår af et notat fra Justitsministeriet fra november 2015, at Folketingets Ombudsmand har gjort opmærksom på, at der er et generelt problem med, at forvaltningsmæssige regler og principper glemmes ved indførelse af nye IT-løsninger. Ombudsmanden mener, at disse principper skal indtænkes allerede ved udviklingen af nye løsninger.

Ombudsmanden har udtalt sig konkret i sager, der vedrører IT-løsninger. Det gælder blandt andet en udtalelse vedrørende SKAT’s EFI-system i 2014, og en udtalelse i 2008 om vejledningen af borgere gennem udlændingemyndighedernes hjemmeside.

I regi af den gældende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi arbejdes der i initiativ 2.1 med juridiske rammer for digital forvaltning, ligesom der i initiativ 1.2 om Bedre digital kommunikation udarbejdes reviderede krav til alle erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger, portaler og komponenter bl.a. med henblik på at disse skal leve op til god forvaltningsskik. Ovenstående forslag er således et konkret indspil til, hvordan arbejdet kan målrettes og konkretiseres indenfor en konkret tidsfrist – og hurtigt muligt formidles til offentlige løsningsejer og leverandører.