Spring navigation over
Indhold start

Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove

Dato02.02.2017
Nummer644
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder, der har facade, som grænser umiddelbart op mod en offentlig vej, har behov for midlertidigt i 2-4 timer at benytte en lift eller opsætte et stillads på fortovet, skal virksomheden på forhånd ansøge om tilladelse til at spærre fortovet af. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udskiftning af en elpære eller beplantningen, i forbindelse med udbedring af mindre skader på facaden, eller i forbindelse med udskiftning af reklamemateriale på facaden.

Det er en særlig udfordring for virksomheder inden for turisterhvervet, som i høj grad bruger deres facade aktivt for at synliggøre sig overfor turisterne, og hvor en præsentabel facade er afgørende for turisternes opfattelse af virksomheden.

Typisk skal virksomheden ansøge om tilladelse til midlertidigt at afspærre fortovet en uge før. Virksomheden skal bruge omkring en halv time på at ansøge om en tilladelse til en midlertidig afspærring på 2-4 timer.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med facader ud til offentlige veje og fortove

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomheder med et tilbagevendende behov for midlertidigt i op til 4 timer at afspærre et fortov, for at kunne udføre arbejde på deres facade, skal kunne få en generel tilladelse. Forudsætningen for den generelle tilladelse er:

At virksomheden bl.a. sikrer sig, at alle trafikanter kan færdes trygt og uhindret samt at færdselsloven bliver overholdt på stedet.
At afspærringen ikke varer mere end 4 timer.
At afspærringen i videst muligt omfang foretages på tidspunkter, hvor den er til mindst gene for trafikanterne.
At et midlertidigt stillads kun må benyttes til renovering og lignende – og ikke til reklameformål.
At cykelstier og veje ikke blokeres.

Yderligere oplysninger

Lov om offentlige veje, lov om private fællesveje og færdselsloven.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Der er efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering allerede i dag mulighed for at fravige udgangspunktet om, at der i hvert eneste tilfælde skal indhentes en tilladelse fra vejmyndigheden.

Virksomhedsforums forslag omhandler den særlige råden over vejarealet, som for offentlige veje er reguleret i vejlovens § 80.

Med hjemmel i vejlovens § 80, stk. 3, er udstedt bekendtgørelse nr. 1475 af 3. december 2015 om særlig råden over vejareal. Det følger af bekendtgørelsens § 1, at vejmyndighederne for de offentlige veje, der hører under deres administration, kan træffe beslutning om, at visse former for særlig råden over vejareal, som falder ind under de kategorier, der er oplistet i § 1, stk. 3, ikke kræver tilladelse efter lov om offentlige veje m.v. Af bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 6, fremgår det, at der iblandt undtagelserne kan bl.a. være anbringelse af byggematerialer, stilladser, containere, skurvogne el. lign.

Af samme bekendtgørelses § 2 fremgår det, at vejmyndighederne efter forhandling med politiet fastsætter nærmere regler om beslutningerne og offentliggør disse.

Der er derfor mulighed for, at man lokalt i kommunerne kan fastsætte lempeligere krav, og dermed ikke kræver en ansøgning i hvert enkelt tilfælde. Om kommunerne benytter sig af denne mulighed, er en lokal beslutning.

Forslaget er implementeret i 2017.

Som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet svarede i forbindelse med forslaget, så er det ministeriets vurdering, at der allerede under de nuværende regler er mulighed for at fravige udgangspunktet om, at der i hvert eneste tilfælde skal indhentes en tilladelse fra vejmyndigheden. Kommunerne kan fastsætte lempeligere krav og undlade at kræve ansøgning i hvert enkelt tilfælde. Ministeriet svarede samtidig, at det er en lokal beslutning, om kommunerne benytter sig af denne mulighed. Ministeriet finder derfor også, at forslaget er gennemført.