Spring navigation over
Indhold start

Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder

Dato02.02.2017
Nummer643
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Spillesteder, festivaler, kulturhuse mv. skal, når de til indendørs arrangementer ønsker at opstille midlertidig lys- og lydudstyr søge om en byggetilladelse, når der er tale om en midlertidig konstruktion, som er over 1 meter høj. Dette vil i sagens natur være tilfældet for de fleste lys- og lydanlæg.

Det giver spillestederne mfl. nogle udfordringer, da der ikke er den nødvendige fleksibilitet ift. den kreative afvikling og udformning af et givet arrangement. Udover at det kan være en relativ langsommelig proces, så oplever de også jævnligt, at når orkesteret/bandet/ensemblet kommer på dagen, så vil de gerne have justeret lys-/lydopsætningen ift. deres ønsker og behov. Større ændringer kræver dog en fornyet byggetilladelse.

I dag har spillestederne mfl. mulighed for at få certificeret deres opsætning af transportabel konstruktion inkl. lys- og lydudstyr, hvorved de slipper for kravet om en byggetilladelse. Udfordringen er her, at der er behov for større fleksibilitet, da opsætningen af lys-/lydudstyr ikke er modulbaseret og samtidig opsættes og designes specifikt til det enkelte arrangement eller begivenhed og afhængigt at de øvrige fysiske forhold. Der er eksempelvis flyvepunkter, som bruges i tilknytning til faste installationer, når der er behov for andre set-ups. Derfor er det rent praktisk ikke muligt at opnå en certificering.

Berørte virksomheder

Spillesteder, festivaler, kulturhuse, forlystelsesparker, teatre mv.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med branchen udarbejder en vejledning for lys- og lydopsætning ved arrangementer – og i den proces vurderer om en vejledning er tilstrækkelig, eller om der er behov for at præcisere reglerne og lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Bygningsreglementet kapitel 4 og bilag 2.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

For at tydeliggøre, hvornår påsætning af lys- og lydudstyr er omfattet af reglerne i certificeringsordningen, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gerne i samarbejde med branchen drøfte muligheden for at udarbejde en ny vejledning til certificeringsordningen eller muligheden for at præcisere den nuværende vejledning. Virksomhedsforums forslag vurderes således at kunne gennemføres.

Det er langt fra alle konstruktioner, der opstilles på spillesteder eller til lignende indendørs arrangementer, der vil være omfattet af kravet om byggetilladelse eller certificering. Men tårne, rig/overliggere til ophæng af lys- og lydudstyr, mobilantenner, højttalertårne og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade, er omfattet af bygningsreglementets bilag 2 og dermed om kravet om byggetilladelse eller certificering.

Reglerne for transportable konstruktioner omfatter alene selve den selvstående konstruktion. Opsætning af diverse mindre lamper, lysudstyr, højtalere mv. på konstruktionen reguleres ikke af byggelovgivningen. Det vil typisk i certifikatet eller i byggetilladelsen fremgå, hvilke belastninger mv. en given konstruktion er certificeret til. Det skal derfor kunne dokumenteres, at påsætningen af lys- og lydudstyret på den konkrete certificerede eller tilladte rig-konstruktion eller ophæng i spærkonstruktion/overligger til ophæng af lys- og lydudstyr, er sikkerhedsmæssig forsvarlig.

Forslaget er ikke implementeret

Status pr. november 2018.

Forslaget implementeres i 2019

For at tydeliggøre, hvornår påsætning af lys- og lydudstyr er omfattet af reglerne i certificeringsordningen, er vejledningen om transportable konstruktioner ved at blive opdateret og præciseret.

Præciseringerne vil bl.a. blive foretaget på baggrund af en evaluering af reglerne på området, som Rambøll forestår.

I arbejdet med evalueringen er branchen blevet inddraget. Den opdaterede vejledning vil bl.a. indeholde uddybende eksempler på opstilling af lys- og lydudstyr og lignende konstruktioner.

Den opdaterede vejledning vil blive mere brugervenlig og skal bidrage til en enklere proces for opsætningen af fx lys- og lydudstyr og andre transportable konstruktioner.