Spring navigation over
Indhold start

Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser

Dato02.02.2017
Nummer641
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Rutekørsel med sightseeingsbusser på fastdefinerede sightseeingsture reguleres i dag af flere forskellige offentlige instanser. Trafik- og Byggestyrelsen tildeler rutebustilladelsen, kommunen tildeler / godkender ruten, MOVIA tildeler / godkender stoppestederne og udligningsstederne. Virksomhederne oplever i dag, at der bliver gennemført ændringer i de tildelte ruter og stoppesteder med meget kort varsel, hvilket medfører gener og ekstra omkostninger for dem.

Eksempelvis oplever virksomhederne, at der sker ændringer i stoppesteder og udligningssteder med kort varsel. Udligningssteder er de steder, hvor bussen må holde stille, mens chaufføren holder pause. Konsekvenserne af disse ændringer med kort varsel er, at virksomhederne ikke kan nå at tilpasse deres markedsføringsmateriale, så turisterne er informeret om ændringen. Derudover kan der være uhensigtsmæssigheder ved de nye stoppesteder / udligningssteder, som følge af længere transporttid, overlap med andre sightseeingsbussers ruter samt andre gener i forhold den øvrige trafik. Forlænges transporttiden og ruten vil de sightseeingsbusser, som i dag bruger digitale audio guidning, være nødt til at foretage ændringer i programmet, som afspiller guidningen.

Berørte virksomheder

Sightseeingsbusser, primært i København, men det vil også på sigt kunne være relevant for busser i andre byer i takt med, at turismen udvikler sig.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne på området præciseres, så det tydeligt fremgår, at kommune og trafikselskab skal varsle de berørte parter, inden der kan foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningssteder. Ændringer skal varsles med mindst en måneds varsel.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om rutekørsel (BEK nr 1736 af 22/12/2006).

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Regeringen finder det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre Virksomhedsforums forslag 641 i sin nuværende form vedrørende krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingbusser.

Virksomhedsforum ønsker med forslaget, at der indføres krav om, at virksomhederne bag sightseeingbusserne skal varsles mindst en måned før, der kan foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningsteder. Det er i dag den offentlige vejmyndighed, der efter færdselslovens § 92 anviser busserne deres holde- og parkeringspladser i byen. En gennemførelse af forslaget vil betyde, at de nuværende og generelle bestemmelser i færdselsloven vil skulle tilpasses et relativt lille udsnit af virksomheder, der driver sightseeingvirksomhed.

I praksis er det ikke muligt at operere med en fastlagt varselstid på en måned. Det skyldes, at der kan opstå uforudsete og akutte hændelser og behov i den lokale trafikafvikling, som nødvendiggør fleksibilitet ift. omlægning af ruter, stoppesteder og udligningsteder. Et sådan regelkrav ville betyde pådragelsen af en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for de forskellige forvaltninger, som – hvis forslaget blev gennemført – skulle gennemgå en måneds stilstandsperiode før almindelige og helt nødvendige ændringer i den lokale trafikafvikling kan foretages. Dette vil samtidig skabe gener for andre borgere og virksomheder.

Det er regeringens opfattelse, at de udfordringer, der opstår som følge af ændringerne i ruter, stoppesteder og udligningssteder skal løses i en samarbejdsorienteret dialog mellem parterne og ikke ved en indførelse af yderligere regler. Transport-, Bygning- og Boligministeriet vil, for at imødekomme Virksomhedsforums forslag, derfor sende brev til Movia og Københavns Kommune og opfordre til, at orientere sightseeingbusserne en måned i forvejen, i den udstrækning det er muligt, i tilfælde af at der foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningsteder.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforum fremsendte forslag nummer 641 vedr. krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser. Forslaget fra Virksomhedsforum var, at: ”reglerne på området præciseres, så det tydeligt fremgår, at kommune og trafikselskab skal varsle de berørte parter, inden der kan foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningssteder. Ændringer skal varsles med mindst en måneds varsel.”

Regeringen har i sit svar til Virksomhedsforum tilkendegivet, at de udfordringer, der opstår som følge af ændringerne i ruter, stoppesteder og udligningssteder skal løses i en samarbejdsorienteret dialog mellem parterne og ikke ved en indførelse af yderligere regler.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har på den baggrund den 12. april 2018 pr. brev aktivt opfordret Københavns Kommune og Trafikselskabet Movia til at orientere sightseeingsbusserne en måned i forvejen, i den udstrækning det er muligt, i tilfælde af at der foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningssteder.

Trafikselskabet Movia har senest den 9. juli 2018 orienteret Ministeriet, at man løbende orienterer busselskaberne, såfremt der foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningssteder.